November 11, 2007

CRIME UP-DATE FOR 11-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ:11-11-2007
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁgÁtAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 308/07 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆ£Áᬐ ¸Á: «oÉÆèÁ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉÄAzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ CgÀ.E.¹ PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ lAlA £ÀA PÉ.J 39/1077 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ½PÉ §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ArAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. lAlA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤®è¸ÀzÉà ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.309/07 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. zÁªÀiÁf vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ ¸Á/ªÀiÁ«ªÀ ºÀ½î vÁ/¨sÁ°Ì ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ¥ÉÆêÀ£À OµÀ¢ü CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¯ÉPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CzÀÝjAzÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.309/07 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 10-11-07 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ªÉÄÃvÉæ. ¸Á: ªÀÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀj ªÀiÁåQì PÁå§ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ 38 1359 gÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÆj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÄÃmÁ°PÀ PÁgÀ £ÀA: J¦ 28, JAiÀÄÄ 0602 ¥sÉÆÃqÀð PÁgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà jÃwAiÀiÁV ªÀÄQëPÁå¨ï £ÀA: PÉJ 38, 1359, £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉùzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁ ªÀÄÆT rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁåQì PÁå§ £À°è PÀƽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÁUÀÆ PÁgÀ°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀÅ DVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-
aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/07 PÀ®A: 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/2007 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CfªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ UÉÆ¥Á ZÀªÁt EªÀjUÉ ¸Á® PÉÆlÖ 2000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ¸Á® PÉÆqÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ w½Ã¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆÃvÉ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀvÁ§¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃqÀ¥À½î JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ°è ¤AvÀ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ®PÀëöät J°è CAvÀ PÉýzÁUÀ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀjÄj £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÀ N¼ÀUÉ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°è ®PÀëöät ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀt PɼÀ®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÆ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆqÀzÉ M¼ÀUÉ §gÀÄwÛgÀÄ« JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ²ªÁf, £ÁªÀÄzÉêÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ UÉÆÃ¥Á PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/07 PÀ®A: 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.