November 21, 2007

CRIME UP-DATE FOR 21-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/07 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 19-11-07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ RUÉð ¸Á: CwªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ JªÀÄ.E.¦ 6574 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ C¥Éà DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀĽvÀ DmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀÄrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2)PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀÄAUÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39-246 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉJ-38/954 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DåPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/07 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉJªÀiïJ¥sï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 351/07 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ w¥Áà gÉrØ EvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw UÉÆÃzÁªÀj ºÁUÀÆ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/10/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥Áà gÉrØ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: QmÁÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÁgÀªÀÄÄAV ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉgÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®QëªÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, G: zÀfð ¸Á: avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀ°è£À UÀtÂAiÀÄ°è ¤AvÀ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 403/07 PÀ®A 176, 202 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À gÁªÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CZÀÄåvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ zsÉÆAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀs ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆAr¨Á gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á-ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝUÀ F ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸À¯ÁgÀzÉ ºÉtªÀ£ÀÄß ¨sÁ«¬ÄAzÀ ªÉÄïÉwÛ GzÉÝñÀ¥ÉƪÀðPÀªÁV «µÀAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨sÁ«UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ C£ÀéAiÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CZÀÄåvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ zsÉÆAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÛ ±À²PÀ¯Á¼À ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉwÛ¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV «µÀAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÉÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 403/07 PÀ®A. 176, 202 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/07 PÀ®A 498(J), 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ¨É½î PÀÄAPÀÄA §lÖ®Ä, MAzÀÄ ¨É½î vÀmÉÖ ºÁUÀÄ E¤vÀgÀÀÀ C¸ÁgÁªÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½ »ÃUÉ MlÄÖ 3 jAzÀ 4 ®PÀëzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉÀ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á, ¹AzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAr¨Á£À ºÉAqÀw, PÁ²£ÁxÀ ¹AzÉ, PÁ²£ÁxÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄÄ£À¹¨Á¬Ä, ºÉʧvÀgÁªÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl Rj¢ ªÀiÁr¹ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¹ PÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ fÃ¥À PÉÆÃr¹ CAvÁ ¥Àæw ¤vÀå QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¹ªÉÄ JuÉ ¸ÀÄjzÀÄÝ ºÀ®ªÀgÀÄ ¸À® PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/07 PÀ®A 498(A),506,307 r/w 149 IPC & 3 & 4 DP Act 1961 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀÄr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 318/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ §£É¥Áà ¸Á: «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¥ÀæºÁèzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ ¢: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ZÀgÀAr ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E°è K£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ ¥sËr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀÄ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß 159/2007 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢:20/11/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀteÉ ªÀAiÀÄ 42 °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ £ÉüÀV EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà PÀteÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ £ÉüÀV EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2007 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.