November 17, 2007

CRIME UP-DATE FOR 17-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/07 PÀ®A 279, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 16-10-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÀĪÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀ©â£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß Hj¤AzÀ JvÀÛ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆÃzÀ£À PÀ©â£À ¥sÁåQÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ §¸ï £ÀA PÉJ-38-J¥sï- 172 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JwÛUÉ rQ̺ÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉågÀÄ JwÛ£À §®UÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝAzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/07 PÀ®A 279, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ²æà J£ï.©. ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «oÀ® vÁ¼ÀªÀÄqÀV ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, PÀ§â°UÀ, G¥ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ºÉÆ£Àßr. EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, d£ÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2007 PÀ®A 110 [f] ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/11/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà J£ï.©. ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀÀ C°è DgÉÆæ ¸Á¨ÉÃgÀ vÀAzÉ ¢®èzÁgÀ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ. EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, d£ÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2007 PÀ®A 110 [f] ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/07 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16-11-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. bÁAiÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß UÀAqÀ EAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ J°è JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀZÀѨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/07 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 399/07 PÀ®A 324,504 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 17-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0015 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨ÉÆêÀÄä®V gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ C¯Éèà EgÀĪÀ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆVgÀÄvÁÛ£É C°è DgÉÆæ E¸Áä® JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ MAzÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV §AiÀÄÄåvÁÛ £À£Àß «gÀÄzÀÞ ºÉÃUÉ PÉøÀ ªÀiÁr¹¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JA§ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 399/07 PÀ®A 324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2007 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 16/11/2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀët PÉÆý ¸Á: gÀÆzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæv¤AzÀ 3 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä. C.Q. gÀÆ.150=00. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.