November 3, 2007

CRIME UP-DATE FOR 02-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ 02-11-2007


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.101/07 PÀ®A.143.147.148. 323.324.504.506. eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02/11/2007 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §AqÀUÉÆAqÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ EvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁr PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÉÆ®ÄèwÛzÉݪÉ. CAvÀ HgÀ°è AiÀiÁPÉà ºÉüÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.101/2007 143.147.148.323. 324.504.506.eÉÆvÉ 149 L¦¹
2. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 102/2007 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 02/11/2007 gÀAzÀ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ WÁ¼ÀUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄß §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀƼÀå ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ HgÀ°è ºÉý ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß 102/2007 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :- 385/07 PÀ®A.324 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 1-11-07 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄUÀÄgÀ AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤rzÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 31-10-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §¹ìUÉ §AzÀÄ E½zÀÄ£À£Àß zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw AiÀĪÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß zsÁ¨ÁPÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀ®ÄègÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ¤°è¹ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß° M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ . CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.385/07 PÀ®A. 324 504 L¦¹

DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 25/07 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 1-11-07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÄeÁð vÀAiÀiÁ§ ¨ÉÃUÀ UÀAqÀ «ÄeÁð vÁºÉÃgÀ ¨ÉÃUÀ ¸Á-vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÁðgÀ ¥ÀmÉî ZËPÀ ºÀwÛgÀ QgÁuÁ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÁÛ£É. »VzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ C¥À±Á¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁzÀ «ÄgÀeÁ gÀ¥sÀvÀ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¨ÉÃUÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆÃnÖgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 31-10-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ £À£Àß ¨sÁªÀ «ÄgÀeÁ gÀ¥sÀvÀ ¨ÉÃUÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £À£Àß vÀAV £ÀªÀÄUÉ w½¹zÁÝUÀ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ ¹UÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 1-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¹é«ÄAUÀ ¥sÀÆ® ¤j£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ w½zÀ PÀÆqÀ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ¨sÁªÀ gÀ¥sÀvÀ ¨ÉÃUÀ gÀªÀgÀ ºÉtªÀÅ EzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¹é«ÄAUÀ ¥sÀÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 25/07 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 178/07 PÀ®A : 87 PÉ.¦.JPïÖ
¢£ÁAPÀ 01/11/2007 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ1) gÁªÀÄ vÀAzÉ °A¨Áf UÀdgÉ J¸ï.¹. 49 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2)gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ UÉÆqÀ¨ÉÆ¯É 40 ªÀµÀð J¸ï.¹. ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 3) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À 25 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀUÀAd §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ,¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38, f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è dÆeÁlzÀ°è ¹PÀÌ MlÄÖ 1100/- gÀÆ.,52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁtqÀUÀqÀ 1720 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀjUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄgÁuÁAwPÀ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 148/07 PÀ®A :- 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁÄÝ

¢£ÁAPÀ: 31/10/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉÆdgÀ ¨ÁÄ UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ¸Á: §lUÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀiÁ¼ÀV gÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¯ÁqÀªÀAw ªÁrUÉ PÀ®Äè PÀtÂÚÄAzÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CuÉÚÃ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÉ gÀªÀgÀ ¥Áèn£À°è mÁæöåPÀÖgï zÀ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPïÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ ªÁUÀªÉÆgÉ ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß M«ÄäAzÀ¯É ªÉÃUÀªÁV ZÀ°¸ÀĪÁUÀ PÀ®Äè PÁ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ©zÀÄÝ CvÀ¯Á¥ÀÄg¯ÉUÉ mÁæöåPÀÖgï §qÉzÀÄ ªÀÄÄV¤AzÀ, Q«ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ PÁgÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/07 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß 300/07 PÀ®A. : 109 ¹DgÀ¦¹

¢£ÁAPÀ 01/11/07 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ : DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 26 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á. ¸ÁÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À EgÀĪÀPÉ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß 300/07 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ