November 8, 2007

CRIME UP-DATE FOR 08-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2007

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/07 PÀ®A: 143. 147, .504. 307. eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀjd£À EvÀ¤UÉ CªÀ£À vÉÆAzÀgÉ ¤«ÄvÀå 700/- gÀÆ PÉÊPÀqÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¤®AUÉ ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ PÉÆnÖzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ EzÀÝjAzÀ ºÀt PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt«zÁÝUÀ PÉÆqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÉÝAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ DzÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ¤UÉ ºÀt PɽzÀgÀÄ. C°è gÀ« eÉÆvÉ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À, PÀ¦Ã®, ¸Á¬Ä®Ä ªÉÆUÀ®¥Áà CªÀgÉ®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CA¨ÁzÁ¸À UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07/11/07 gÀAzÀÄ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 58/07 PÀ®A: 143.147.504.307 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2007 PÀ®A 110 (f) ¹.Cgï.¦.¹. :
¢£ÁAPÀ 06-11-07 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ r.J¸ï.¦ (¥ÉÆæÃ), ¦.J¸ï.L (D.«) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæ,ªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆrj CAvÁ PÉüÀÄvÁÛ PÉÆÃqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä EzÉà jÃw d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/07 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹ :

¢£ÁAPÀ 07/11/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ¥Ánð £ÀA 1 :- 1] ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ PÁ£ÁUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 28 2] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ PÁ£ÁUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 30 3] ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀiÁgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á/ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì, EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ MqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ UÀÄ£Éß £ÀA 273/07 £ÉÃzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÀvÀ£À ºÁUÀÄ UÁAiÀļÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀ E§âgÀ ¸Á/PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À ªÀiÁr WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÁævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ :-

1. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2007 PÀ®A 27,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í DåPïÖ :

¢£ÁAPÀ 07-11-07 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.n.²æÃzsÀgÀgÁªÀ r.J¸ï.¦ (¥ÉÆæÃ) ©ÃzÀgÀ UÁæ. oÁuÉ ºÁUÀÄ D¨ÉÃzÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ E§âgÀÄ PÉÆvÉÆÛgÀ ¥sÁåQÖç¬ÄAzÀ §eÁd ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.38/348 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆvÉÆÛgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §ÄgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï.E.PÉ.Cgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J/38/J¥sï/ 348 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¨ÉÃzÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 390/07 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 8-11-07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ JA.J®.¹. §A¢zÀÄÝ, ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ)ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁß PÁ±ÉÃ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ ¸Á-ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8-11-07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀgÉ¥Áà ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð, G-C¥Éà DmÉÆà £ÀA. £ÀA. PÉ.J-39/4702 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-£ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß »rvÀ vÀ¦à ©æÃrÓUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. RQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£Àß C½AiÀĤUÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß vÁ£É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ F WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄ¢Ý w½AiÀÄÄvÀÛ¯É £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà E§âgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß C½AiÀĤUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. PÁgÀt vÁªÀÅ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 1315 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 390/07 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :
¢£ÁAPÀ 07/11/07 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ½îUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 865 ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 893 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZÀPÀæ gÀªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼À PÀÆnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ZÀPÀæ ªÀAiÀÄ 58, ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà dqÀUÉ ªÀAiÀÄ 48, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà zÉêÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45, CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÀªÀıÉnÖ eÉÆvÉ¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ºÁUÀÄ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà R¼Á¼É J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§. E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃl ClPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 920/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/07 PÀ®A 87 PÉ ¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.