November 6, 2007

CRIME UP-DATE FOR 06-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-11-2007:

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/07 PÀ®A: 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ 05-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀĨÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÆvÁ¼É ¸Á: PÀgÀAf(©) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05/11/2007 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸À¥Áà «oÀ® vÀAzÉ CdÄð£À , £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ dmÉ¥Áà, £ÀgÀ¸À¥Áà PÁA§¼É EªÀgÉ®ègÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HgÀ £ÀgÀ¹AªÀÄÄè PÉƪÀÄän gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ºÀUÀÎPÉÌ ¨Áj ªÀÄĽî£À ¥ÉÆzÉ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÛPÀqÉ wgÀÄV¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄĽîUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÁV ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À EzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄ,r.Dgï.£ÀA: 05/07 PÀ®A: 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/07 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:
¢. 06-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽî. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É »AzÉ »vÀÛ® w¥ÉàAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉüÀªÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽî. §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À PÀrØ KPÉ ºÁPÀÄwÛ¢Ý F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À UÀÄ®Äè PÉý ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CA§uÁÚ EvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/07 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:
¢. 6-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÁªÀ ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ 35, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ºÉüÀªÁ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£À ªÀÄ£É »AzÉ »vÀÛ® w¥ÉàAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ qÁªÀgÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽî.. EªÀgÀ°è E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ¸À ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸À PÀrØ KPÉ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/07 PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 6-11-07 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gÁwæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÉhÄÃgÀ¥Él, EAzÁæ£ÀUÀgÀ, ²ªÀ¥ÀÆgÀ, nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ²ªÁf ZËPÀ ¢AzÀ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®¢AzÀ PÉ.E.©. ¥ÀªÀgÀ ºË¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1000 UÀAmÉUÉ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ C°ÃªÀÄ¥Á±Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð ¸Á-ªÉÄÊ®ÄgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/07 PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/07 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢: 5, 6/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üÄAzÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃlzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÆ gÉÃSÁ UÀAqÀ PÀȵÁÚ J®ègÀÄ ¸Á/ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ JPÉÆzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÀȵÁÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÉÃSÁ EªÀ¼À UÀÄt £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ F §UÉÎ ¨ÁÄ ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀPÉÌ ºÁUÀÄ gÉÃSÁ EªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CA¢zÀ®èzÉ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ EªÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ, ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ ¦üPÀì r¥Á¹mï ºÀtªÀ£ÀÄß £ÀÄAVºÁPÀ¨ÉPÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä PÀȵÀÚ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀ°ÄAzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ZÀÄ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è 3 PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ