November 9, 2007

CRIME UP-DATE FOR 09-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-11-2007

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/2007 PÀ®A 174, (s¹) ¹.Dgï.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 07/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: PÀAUÀn vÁ; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À ¥Á®zÀ ºÉÆîzÀ°è PÀqÀ¯É ©wÛzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁvÁqÀ°¯Áè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «zÉ JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alÄUÀ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/07 PÀ®A 324 504 eÉÆvÉ 34 L.¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 08-11-2007 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§â£À¸Á§ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ¸Á:¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw vÀAzÉ ²ªÀgÁd E§âgÀÄ ¸Á B ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ . UÀÄ£Àß £ÀA. 189/07. PÀ®A. 323, 504, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦N JPïÖ 1989 :

¢£ÁAPÀ 08-11-2007 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¼ÉÎ vÁ®ÄPÁ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ PÉ.J¸ï.r.J¸ï.J¸ï. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-11-2007 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ UÀÄ©â «ªÀiÁ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆV vÀÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸À.¹.¸À.».¥Áæ ±Á¯É ¨ÉqÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ PÉfLr CPËAmï £ÀA. PÉÆqÀ®Ä ©.J. ¥ÉÆvÀÛgÉrØ f¯Áè «ªÀiÁ C¢üÃPÁj gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV JgÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è ¤£ÀߺÀAvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄA¢ ¢£Á®Ä ºÉÆUÀÄvÁÛgÉ ¤ K£ï w¸ï ªÀiÁgï SÁ£ï£ÀÄ gÉÆPïÌ PÉÆlÖgï gÀhįïÝ AiÀiÁUÀvÀzï E®è CAzÀgï »AUÉ D¦ü¸ï NqÁqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÆÃPïëªÀiÁr ¤£Àß PÀÄAqÁåUï zÀªÀiïä EzÀÝgï K£ï ªÀiÁqÉÆÌwÛ ªÀiÁqÉÆÌ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ UÀªÀð¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A. 323, 504, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦NJ JPïÖ 1989 £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 391/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡:

¢£ÁAPÀ 9-11-07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ , ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ²æà fêÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ¥ÀmÉ® EªÀgÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA.205 MlÄÖ 29 JPÀÌgÉ 36 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ EzÀgÀ°è 3 JPÀgÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÁªÀ ZÀªÁ£À ºÉ¸Àj¤AzÀ EzÉ . ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ºÁUÀÆ 7 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀvÀÛzÉ G½zÀ d«ÄãÀ E¸Á«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ . E¸Á«ÄAiÀiÁå JA§ÄªÀgÀÄ ZÀªÁt ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ d«ÄãÀÄ 1990 gÀ°è fêÀgÁd ¥ÀmÉî UÀÄdgÁw EªÀjUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ 1977 gÀ°è ZÀªÁ£À JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¥ÀlÖtzÀ°è JgÀqÀÄ ¥Ánð ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÁzÀ 1£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1) fêÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ¥ÀmÉî 2) «ÄãgÀf vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ ¥ÀmÉî 3) ªÀiÁtÂPÀ zsÀ£ÀUÁgÀ ªÁZÀªÉÄãÀ, ºÁUÀÆ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀi d£ÀgÁzÀ 1) ¸ÀPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁ£À 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZÀªÁ£À 3) E¸Á«ÄAiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛUÉ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 391/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉÀ UÀÄ£Éß £ÀA:153/07 PÀ®A 341, 323, 504 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-11-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ ¤Ã®A£À½îvÁAqÁ. EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå aPÀ̪ÀÄoÀ ¸Á/ ¨Á宺À½î. ªÀiÁåQì PÁ姣À°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀ£À£ÀÄß ºÀt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr vÁAqÁ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹zÁUÀ. DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A/ 341, 323, 504 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 392/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡:

¢£ÁAPÀ 9-11-07 gÀAzÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄZÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV «ZÁgÀuɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ M§âjUÉƧâgÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ ¸À»¸À°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«Ã® PÉøÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄ §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉAiÀÄÄ ºÁQzÀÄÝ £ÀåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄðèAzÀ CfðAiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ J¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ªÉÄðèAzÀ ªÉÄÃ¯É CfðAiÀÄÄ PÉÆqÀÄvÀÛ°èzÁÝgÉ. DzÀÄzÀÝjAzÀ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÄÝzÀjAzÀ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 392/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ