November 23, 2007

CRIME UP-DATE FOR 23-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 404/07 PÀ®A 279 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzÀ ¥sÁgÀÄR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ±ÉÃR, ¸Á-¥ÀAeÁ§ vÁ°ÃªÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 19-11-07 gÀAzÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄA¢gÀAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ zÁgÀzÀ §AqÀ® ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ©üêÀAr (JA.J¸À) PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ¢£ÁAPÀ 21-11-07 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦zÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ¥À°Ö DV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÁ®PÀ ¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À ¨Ár ZÉ¹ì ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. MªÉÄäÃ¯É ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 404/07 PÀ®A 279 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÁ£Á¥ÀÆUÉð C¥Éà DmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39 / 4970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;/ ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À®n ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÁgÁªÀÄÄAUÉ ªÀAiÀÄ 18 eÁ/ °AUÁvÀAiÀÄvÀ G/ «zsÁåyð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀjUÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA 151/07 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀUÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21, 22/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÄgÀ gÉÆÃrUÉ gÉrØ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°èzÀÝ ²æà ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀrAiÀiÁgÀ CAUÀrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÉlgÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 J¯ï.f ¸ÁÖgÀ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 6000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 2) PËAlgÀ qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1950/- gÀÆ MlÄÖ 7950/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/078 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 185/07 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf ªÁqÉÃPÀgÀ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 341,323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄUÀzÀĪÀÄ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ eÁAiÀÄUÁAªÀ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä®¸Á§ ¥ÀoÁt ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä®SÁ£À ¸Á/ E§âgÀÄ eÁAiÀÄUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÉUɨÁåqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É’ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£É eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JA§ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2007 PÀ®A 363 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2007 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨s˪ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÁfAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2007 PÀ®A 363 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2007 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2007 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ²æÃ. ²æêÀÄAvÀ
Z˪Áít ¦.J¸ï.L. (C«) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-916 gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ gÁwæ ZÉQAUï/¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀ𻹠ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/07 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà PÁA§¼É ¸Á: CvÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÁA§¼É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EªÀ£ÀÄ J£ÉAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀÆr¸ÀÄwÛgÀªÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÁgÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¢üPÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/07 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2007 PÀ®A 419, 465, 466, 467, 468, 411, 420 eÉÆvÉ 149 :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Á¹ð, ¸Á: ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 27-06-1987 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¯ÉÃOlzÀ°è £Ë¨ÁzÀzÀ°è ¥Áèl £ÀA. 17 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À§ gÉf¸ÁÖgÀgï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV qÁPÀÆåªÉÄAmï £ÀA. 1205/07-08 ¢£ÁAPÀ 07-06-2007 gÀAzÀÄ ¸À§ gÉf¸ÁÖgÀgï PÀbÉÃjzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ CAvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß CAn¹ vÀ£Àß ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CqɪÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð ¸Á: UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ JA§ÄªÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀ¼À ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀºÀ CAn¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ¸À» EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ¥À¸ÀUÉð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ d«Äî¸Á§ EªÀgÀ ¸ÁQëAiÀÄ°è ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ rÃqï gÉf¸ÁÖgÀgï£ÀÄß f.©. ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁÛwæAiÀÄAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ F £À£Àß ¥Áèl£ÀÄß CqɪÀiÁä¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F §UÉÎ £ÉÆÃlj ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÄ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀÀ£ÀßAvÉAiÉÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ªÀÄÄ: ©ÃzÀgÀ CAvÀ £Àn¹zÀÄÝ, CqɪÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥ÁèlUÀ¼À ¨ÉÆæPÀgÀ §¸ÀgÁd @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ d«Äî¸Á§ E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëAiÀÄ°è ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ. F rÃqÀ£ÀÄß rÃqÀ gÉÊlgÀ£ÁzÀ f.©.¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ¸ÀȶֹzÀÄÝ PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸Àȶֹ CqɪÀiÁä¼À ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F §UÉÎ £ÉÆlj ªÀiÁr¹zÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À ¨É¯ÉªÀżÀ £À£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ D¹ÛAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° ¸ÀȶֹzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀÝPÁÌV F £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶֹzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÊdªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ §¼À¹zÀÄÝ, F ªÉÄïɣÀ ¥ÀæPÀgÀPÁgÀ £À£ÀUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/07 PÀ®A. 419, 465, 466, 467, 468, 411, 420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á; ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «Ä£ÁQë UÀAqÀ ªÀÄ°èªÀiÁdÄð£À CtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; §¼ÀvÀ [©] EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¢£ÁAPÀ: 22/11/07 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.