November 16, 2007

CRIME UP-DATE FOR 16-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-11-2007
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/07 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÞ :-

¢£ÁAPÀ: 15/11/2007 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ½zÁ¸À ªÀgÀÄqÀÄPÀgï gÀªÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀĤÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14/11/2007 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÀA¥À¤¬ÄAzÀ 3-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è Dgï.n.N. ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÁUÀÄ qÉæöʪÀgÀ HlzÀ RaðUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ RZÀÄðUÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÀ ªÉÆvÀÛzÀ°è PÉêÀ® 70,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä G½¢zÀÄÝ, gÁwæ ªÉüÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è vÀAVzÀÄÝ, HlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ a®PÀ ºÁQ ºÁUÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄÄaÑ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß mÁªÉÃ¯ï ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 15/11/2007 gÀAzÀÄ 0400 ¨É½VΣÀ eÁªÁ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁÝUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ CAPÀt 9gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ©°ØAUï ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ©¸ÁrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 398/07 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/07 PÀ®A 279.338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/2007 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwzÀÝ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀ½UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàïÉAqÀgÀ £ÀA: JªÀiïJZï- 26 PÀÆå-238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ C¥Àཹ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/07 PÀ®A 279.338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/07 PÀ®A 279, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ: -

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀ¦üAiÉƢݣÀ 22 ªÀµÀð ¸Á// «Ä£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢: 15-11-07 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® zÀ£ÀUÀ¼À ªÉĬĸÀĪÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vËr ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢ E§âgÀÆ PÀÄr vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ JªÉÄä ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà EªÀgÀ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ aAZÉƽ «Ä£ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-7654 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JªÉÄä ºÁUÀÆ DPÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ JªÉÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÀ¼ÀÄ mÉÆAPÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ¸ÀªÉÄvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/07 PÀ®A 279,429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ UÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÉÛ ªÀĺÀäzÀ ¸ËzsÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) RlPÀaAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2007 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ : -

¢£ÁAPÀ: 15-11-2007 gÀAzÀÄ 1530 M§â C¥ÀjavÀ PÀªÀiÁAqÉÆà fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¨sÁ°Ì- ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ KtPÀÄgÀ ²ªÁgÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ¦ügÁå¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÀ®ZÀgÉ ¸Á- ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.227/07 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:15-11-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ JªÀiï.r D¹ÃªÀÄ vÀAzÉ JªÀiï.r UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á: UÉƯÉSÁ£Á EvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ° ¤AwÛzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥ÉưøïÀ f¥ÀUÉ £ÉÆr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀ MrºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/07 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22807 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 5-11-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉƦvÀ£ÁzÀ JªÀiï.r C¥sÉÆæd SÁ£À vÀAzÉ JªÀiï.r »zÁ¬ÄvÀįÁè SÁ£À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: §zÀÆæ¢Ý£À PÁ¯ÉÆä, EvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¨ÉÃAUÀ¼ÀÆgÀ ¨ÉPÀj CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ° ¤AwÛzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥ÉưøïgÀ f¥ÀUÉ £ÉÆr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀ MrºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »rzÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/07 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 150/07 PÀ®A324,504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ PÀªÀrAiÀiÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀÄįÁè gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀ¥sÀgÁf gÀªÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ gÉrØ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉý ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀßUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 150/07 PÀ®A324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/07 PÀ®A. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/11/07 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ºÀ¼ÉîPÀgÀ ¸Á/ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ vÀºÀ¹Ã® gÉÆÃqÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÉÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¯ÁzÉÃPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/07 PÀ®A. 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉAiÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉAiÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 313/07 PÀ®A 110(E ªÀÄvÀÄÛ f) ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà PÉÆgÁ¼É ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 08/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢: 14/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦æÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¸ÀÆgÁd VÃgÀ ¸Á: PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ EªÀ¼À ±ÀjÃgÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DzÀÝjAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 08/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: -

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/07 PÀ®A. 11, 14 eÉÆvÉ 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ 20 °ÃlgÀ PÁå£À »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/07 PÀ®A. 11, 14 eÉÆvÉ 32 PÉ.E.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/07 PÀ®A 341,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢/15/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ¥sÀAiÀiÁeÉƢݣï vÀAzÉ JªÀiï.r. RªÀÄgÉÆâݣï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¯ï ¨Áj¹zÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ JªÀÄ.r PÀÄvÉÆââݣÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¨É¯ï ¨Áj¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ PÉÊ¥ÀAZÀ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.


2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 15/11/07 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ EªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ RAqÉgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄtÄÚ PÉzÀgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄtÄÚ KPÉ PÉzÀgÀÄwÛ¢Ýj UÉÆÃqÉUÉ zsÀPÉÌ DUÀvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ »rPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ PÁgÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/07 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


3) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/07 PÀ®A 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-11-07 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ªÀiÁ¼ÉUÁ¬Ä EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀiïä vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §gÀÄwÛ¢Ý ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/07 PÀ®A 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß :

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 314/07 PÀ®A 307 ,504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 16/11/07 gÀAzÀÄ 0425 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà PÉƼÁî ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÁgÁ¨Á¬ÄAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV dAiÀÄgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F »AzÉ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄzsÀå ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÉøÀ zÁR® DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà MAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢: 16-11-2007 gÀ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä vÁgÁ¨Á¬Ä ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà PÀwÛ¬ÄAzÀ JqÀUÉÊ £ÀqÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà PÀwÛ¬ÄAzÀ §® CAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 314/07 PÀ®A 307 ,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 180/07 PÀ®A 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉÃAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀtzÀ°è §A¢zÀÝjAzÀ MqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ RįÁè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16/11/07 gÀAzÀÄ 0330 ¨É¼ÀVΣÀ eÁªÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è EnÖzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 180/07 PÀ®A 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 181/07 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÉå gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ §eÁd ZÉÃvÀPÀ £ÀA. PÉJ-38 JZï. 76 £ÉÃzÀ£ÀÄ C,Q-4000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA. 181/07 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.