November 13, 2007

CRIME UP-DATE FOR 13-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-11-2007

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1)ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2007 PÀ®A 354,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: §£Àß½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, §£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ zsÀªÀÄðgÉÃrØ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É HgÀ°èÉ J®èjUÀÆ ºÉüÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁr vÀ½îzÀPÉÌ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà jÃw CªÀgÀ CuÁÚ gÁdgÉÃrØ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/07 PÀ®A 354,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/07 PÀ®A 504.506(2) eÉÆvÀ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/07gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ UÀAdzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀt¢üÃgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ZËzÀj ¸Á:zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J¯É CAUÀr EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ E¸Áä¬Ä¯ï PÀĽwzÀÄÝ EªÀ¤UÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃVzÁUÀ DgÉÆæ «gÉñÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ UÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ zɪÉÃAzÀæ UÀ¸ÉÛ E§âgÀÄPÀÆrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ°è «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ 100/- gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E¯Áè JA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ AiÀiÁPÉ §AiÀÄÄåwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀ ¨Ál®£ÀÄß £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ MqÉ¢zÀÝÀ ©Ãj£À ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛ£É ¸ÀƼÀ ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ®ÄèªÀªÀjUÉ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ , oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 183/07 PÀ®A 504.506(2) eÉÆvÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2007. PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢:12/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2007. PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/07 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢: 12-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-281 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀÌ£ÀUÁAªÀ Hj£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀÄqÀØUÁqÀÄ «zÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀ¯Áåt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38-J¥sï 281 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ §¸ï ZÁ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aPÀÌ£ÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ §¸ï GgÀĽ¹zÀÄÝ. £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/07 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/07 PÀ®A 279,337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 12-11-07 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ JA.J®.¹. §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr ¸ÀzsÀå ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆý UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á¼É zÀħ®UÀÄArAiÀÄ°è JªÉÄäUÀ¼ÀÄ Rj¢¸ÀĪÀzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ §¹ìUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÁAiÀÄ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §¹ì£À PÀqÉ ¥Áèl ¥sÁªÀÄð £ÀA. 3 gÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, §¸Àì £ÀA. PÉ.J-32/J¥sÀ-784 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀV §®PÁ® vÉÆqÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/07 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/07 PÀ®A. 279. 337. 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. £ÀgÀ¸ÁgÀrØ vÀAzÉ «oÀ®gÀrØ ¸Á; °AUÀzÀ½î [PÉ] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 12-11-07 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ fÃ¥À£À°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ EvÀ£ÀÄ eÉÆd£Á PÁæ¸À zÁn °AUÀzÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁ£À f¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯Éè ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ eÉÊ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÄ PɼÉUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/07 PÀ®A. 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢: 12-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀ gÀÆ¥À£ÀgÀ ¸Á; qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉ£ÀAzÀgÉ zÀÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀ£ÀÄ qÉÆtUÁAªÀ [JªÀiï] UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À £À¼ÀVÃgÉ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.113 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ¹äPÀªÁV JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ PÉÆêÀÄ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2)alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå B 22/07 PÀ®A174 ¹.DgÀ.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ B 12/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî 40 ªÀµÀð ¸Á B alUÀÄ¥Àà vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á B alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á« ªÉÄÃ¯É PÀ°èUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ°è E½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀUÀÎ PÀrzÀÄ ¨Á«AiÀÄAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå B 22/07 PÀ®A174 ¹.DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2007. PÀ®A 15[J] eÉÆvÉ 32 PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:12/11/2007 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃlgÉ, ¸Á/ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ. EªÀ¼ÀÄ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 16-¸ÀÆ¥Àgï eÁPï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ.560=00. UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ.£ÀA. 156/07 PÀ®A 15[J] eÉÆvÉ 32 PÉ.E DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ;13/11/07 gÀAzÀÄ 0210 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ²æà ¦. ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ £ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.ºÉZï.¹ 541 ±ÁªÀÄgÁªÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¹éÃPÀj¹ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á/ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀðPÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ JªÀiï.r. ¸À«Ä vÀAzÉ JªÀiï.r. µÀjÃ¥sï ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ£ÀÄß ¦J¸ïL vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A. 32,34, PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A. 32,34, PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ;13/11/07 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¹.¦.L ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 13/11/07 £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÆ f¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ M§â DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ§Æ§Ä ¥ÀmÉïï EªÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÉÄʧƧ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¯Á¯ï ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á/ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.177/07 PÀ®A. 32,34, PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/07 PÀ®A 324,341,323,504eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 42 G/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á zÁqÀV ºÁUÀÄ CgÉÆævÀÀÀgÁzÀ ªÀi˯Á vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ºÁUÀÆ CPÀâgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁè J®ègÀÄ ¸Á/zÁqÀV ªÀÄzsÀå ºÉÆîzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀPÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2007 PÀ®A 326, 504 L¦¹ :-

¢: 13-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà zÀvÁÛÛwæ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£ÁgÁªÀ ªÀÄÆUÀ¯É vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉÆ®PÉÌ zsÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©zÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÉÆqÀVð¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/07 PÀ®A 326, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀtgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¼ÀªÀÅ:

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/07 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/07gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ¨sÉÆd¥Áà ªÀAiÀÄ: 47 ¸Á: ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ 15000=00 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ eÁëµÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÁPÀ®Ä UÉƧâgÀ ¨É¼Éî ¸ÁªÀÄ£ÀÄ Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß eÉÆÃvÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀ°¯Á EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¥É£ÀµÀ£ï vÀ£ÀßUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ 3000=00 gÀÆ §.PÀ¯Áåt J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPÀ¤AzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÁPÉèmï §tÚzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 18000=00 gÀÆ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ ºÉÆ®¸ÀÄ ZÀ°èzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÁzÉÆüÀUÉ £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ PÉüÀUÉ ElÄÖ ºÉÆ®¸ÀÄ ©¢zÀÄÝ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjaÃvÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧ⠧AzÀÄ 18000=00 gÀÆ UÀ¼À ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ , oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 182/07 PÀ®A 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 311/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/10/07 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ®à£Á UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ »ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ 32 ªÀµÀð ¸Á/ PÉÆAUÀ½ ¸ÀzÀå ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠢åÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ®¤AiÀÄ°è ªÁ¸À«zÀÝ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12, 13/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV® PÉÆAr gÁr¤AzÀ ¨ÉAqÀ ªÀiÁr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ©ât ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è ElÖ 1) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ gÀhÄĪÀÄPÁ ºÀÆ ¸À»vÀ, CA. 8 UÁæA ,2) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀ CA. 9 UÁæA ,3) §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ UÀÄAr MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀgÀ¥À½ ¸À»vÀ CA. 3 UÁæA , 4) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀlªÁ¬Ä CA. 1 UÁæA , ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹Öî qÀ©âAiÀÄ°è ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500/- gÀÆ ¸ÀÆlPÉøÀzÀ°è ElÖ 4 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q. 24,300/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EgÀĪÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.