November 27, 2007

CRIME UP-DATE FOR 27-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 407/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆÃlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚ ºÀÄ©âUÉ JqÀPÉÌ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦.-29/J¸À-1823 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 407/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/07 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸ÉÆêÀiÁ, ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀjPÀ¯Éè EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/3318 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ »AzÉ CªÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ §¸ÀwÃxÀð¥Áà ¥Àl£É ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ M¼ÀV¤AzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀ PÀÆqÀ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ , vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2) ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/07 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/07 PÀ®A 279 ,338 L.¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 26/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀUÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆà £ÀAB PÉJ-39-4152 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ J®ªÀiÁªÀÄr UÁæªÀÄ¢AzÀ 1400 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1445 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀwÛgÀ GqÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÆvÀæPÉÌ DmÉÆà ¤°è¸À®Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉÆqÀتÀĤUÉ ºÉýzÁ DzÀgÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/07 PÀ®A 279 ,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2007 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5221 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¸ÀÄeÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ £ÁåªÀÄvÀįÁè gÀªÀgÀ ¯Áj §®§¢AiÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉzÀÄ ±ÉÆà qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2007 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/07 PÀ®A 379 L.¦.¹. : -

¢£ÁAPÀ 06-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ eÁ¨ÉÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ PÁdªÀÄ C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 2 J¯ï.n.J¯ï.PÉ ¸ÁÖlgÀUÀ¼ÀÄ, 40 ¦üÃl ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ, PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ »UÉ C.Q. 5100 gÀÆ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀPÉÃj ºÁUÀÆ C¤Ã® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà, C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ CgÉÆæUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀPÉÃj EvÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ ¸À»vÀ »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/07 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/11/07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ®R£ÉÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ®R£ÉÆ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÂÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÀ KPÉ C£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 320/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀgÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ QgÁt CAUÀAr ºÀaÑzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÉÆf ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 320/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 341,324,504,506 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÉÊzsÀåjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ªÉÊzsÀågÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 26-11-2007 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉ Hj£À ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ¹AzÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ CAUÀr ªÀµÀðPÉÌ 30000/- gÀÆ ªÀiÁvÁr ¨ÁrUɬÄAzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ªÀµÀðzÀ ¨ÁrUÉ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÉ SÁ° ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÀÄzÁݺÀß 1330 UÀAmÉUÉ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è CgÉÆævÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÉÆÃf ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 341,324,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/07 PÀ®A B 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA B 13 £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ B 26/11/07 gÀAzÀÄ 1000 alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 140/07 PÀ®A B 107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 341, 504, 323, 326 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ°è JgÀqÀ£É ±ÉÆ PÀ£ÀßqÀ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C£ÀégÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C°ÃªÉƢݣÀ CzÉÆä gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2320 UÀAmÉUÉ ²æà ºÁf vÀAzÉ SÁd«ÄAiÀiÁå ¸Á:²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀŪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄÄ »rzÀÄ §® Q«AiÀÄ£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ Q«AiÀÄÄ JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ°è Q«AiÀÄ vÀÄAqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 187/07 PÀ®A 341,504,323,326 L.¦.s¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007. PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀégÀÆ¥À UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, WÁ¼É¥Áà & ±ÉAPÀæªÀiÁä J®ègÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, UÀAqÀ£ÀÄ eÉÆgÁV PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ UÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ §rUɬÄAzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ fêÀzÀ vÉUÉAiÀÄÄvÀÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007. PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.