November 24, 2007

CRIME UP-DATE FOR 24-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ºÀt PÀlÖ®Ä PÀÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ AiÀiÁPÉà PÀÆUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 341,323,324,504,354, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 02-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C° ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ £À©ªÁ¯É ºÁUÀÄ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄúÀ§Æ§ ©Ã gÀªÀjUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄúÀ§Æ§ ©Ã EªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr CPÉUÀÆ ¸ÀºÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 354, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 323, 504 ,506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;23/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁj UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À £ÀqÉvÉ ¸ÀjÄ®è CA¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CA¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÉèêÉĸÁ UÀAqÀ ¥Á¯ï ¸Á;JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀjazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 323,504 ,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/07 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦.¹ 1569, 1223 gÀªÀgÀÄ PÀÆr £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà PÉÆÃlUÉÃj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 12 §Æ¤ «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï C.Q 360=00 ªÀÄvÀÄÛ 18 «Ä®£À «¹Ì 180 JªÀÄ.¯ïè C.Q 480=00 »ÃUÉ MlÄÖ 28 ¨Ál® MlÄÖ C.Q 840=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆÃ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2007 PÀ®A 504, 506, 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÛ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ¥Ánî ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-11-2007gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛ ªÉÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ £ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÁAUÉæøÀ ºÀÄ®è£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É JPÉ ¸ÀÄqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉãÀÄ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý, ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è vÀÄPÀgÁªÀÄ ¹AzsÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀßUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2007 PÀ®A 504, 506, 307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/07 PÀ®A: 376 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24/11/2007 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÁ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 23/11/2007 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ agÁrzÀgÉ vÀ£ÀßUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÃ£É CAvÁ ºÉý d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå. 160/07 PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:40 UÀAmÉUÉ ¤uÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æà ®QëöäPÁAvÀ ¥Àjl, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà GzÀVgÉ, ±ÀAPÀgÀ vɼÀªÀĤ, gÀªÉÄñÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ¸Á: ¤uÁð £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÄägÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ CªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ D ªÉÊj£À ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ºÉ¸ÀjzÉ J£ÉÆà ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CªÁUÀ C¯Éè £À£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ®QëöäPÁAvÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ ºÀ½îSÉÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/07 PÀ®A 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉA¢æAiÀÄ «zsÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁÄ QgÁuÉ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è MrºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÁÝUÀ CvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, DgÉƦÃvÀ ¸ÀAfêÀ PÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÁªÀ, EvÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðzÀAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆr Nr ºÀÆUÀÄvÀÛzÁUÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÁÝUÀ CvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2007 PÀ®A 110 [f] ¹DgÀ.¦.¹ L.JA.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉlÖzÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ±Émïð PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÉÆÃAlPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ® ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ «£ÁºÀPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÉvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀrØAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2007 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ UÁ¯Áð SÁeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ PÀ¨ÁqÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2007 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2007 PÀ®A 145 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

vÀÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.28/J ªÀÄvÀÄÛ © £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 25 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §UÉÎ 1976 jAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ 1982 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÁªÉ ¸ÀA.277/91 gÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DV ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀÆqÁ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è 13 JPÀgÉ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 12 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ PÀ¨ÉÓAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉà E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj ¥ÁnðUÀ¼À°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.