November 29, 2007

CRIME UP-DATE FOR 29-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2007 PÀ®A 279, 337 L.¦¹. PÀ®A eÉÆÃvÉ 185 L.JA.«. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/11/2007 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð
ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39 E-8423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÉÆ®¢AzÀ PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÁzÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E§âgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÆzÁgÀgÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2007 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-11-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ï EvÀ£ÀÄ ¤uÁð¢AzÀ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ §AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39 E-7831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Á¢ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2007 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/07 PÀ®A 279,338,L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ eÉÆvÉ 304(J) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ 0740 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ. EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CdÄð£ÀgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/07 PÀ®A 279,338,L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÄ£À: ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj PÉù£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á-ºÀtPÀÄt EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 0940 UÀAmɬÄAzÀ 1115 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀzÀ ªÀĺÀdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.JA.E. PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃðAiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ «£ÀAw ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

D¸Àé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. ¦ügÉÆd SÁ£À vÀAzÉ C«ÄãÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 20 ¸Á- UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀAzÉ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/5665 £ÉÃzÀgÀ°è QèãÀgÀ DVzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è vÀwÛ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉÃUÉ (JAJ¸ï) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉ ¥ÀÄuÉ E£ÀÄß CAzÁdÄ 40 QÃ.«Ä. zÀÆgÀ «zÁÝUÀ gÁ ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ J 39/4469 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆÃAzÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀÌ ºÁQ zÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj »A§¢¬ÄAzÀ rQÌ DzÀjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÁV ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÄuÉAiÀÄ JªÀvÀ xÁuÉÃUÉ ºÉÆV zÀÄgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ EgÀÄvÀzÉÝ. ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ¥ÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆmÉAiÀÄ D¥ÀgɱÀ£À DVzÀÄÝ D°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀìvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/11/07 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 6 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛg.É DAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA. 28/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À £ÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J®èªÀiÁä vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÁqÉPÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉõÀ¥Àà avÀPÉÆÃmÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀgÀ ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀgÀ §§° ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. DUÁ C¼ÀÄvÁÛ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀÅ §§¯É VãqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ eÉÆvÁÛqÀÄvÁÛ EvÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨ÉÃ£É EzÁÝ PÁgÀt ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.