November 25, 2007

CRIME UP-DATE FOR 25-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/07 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24-11-07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÀiÁ¯É ©gÁzÁgÀ, ¸Á-ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀĺÉAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì UÁr SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¦PÀ¥À UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-39/6059 £ÉÃzÀÄÝ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA. JA.JZÀ-06/J.¹-3021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ 1430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/07 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2007 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/11/2007 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ L.¦. ±ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ PÉnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è E½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸Àj ¥Àr¸À®Ä £ÉÆÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ FeÁqÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£À vÀAzÉ ©üêÀıÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀÄgÀPÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-24/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ °ÃTvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-13/07 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/07 PÀ®A; 32 PÉ.E. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦J¸ïL alUÀÄ¥ÁàgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ°è 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÉÊ aîzÀ°è «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 180 JªÀÄ.J¯ï. 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 139/07 PÀ®A; 32 PÉ.E. DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À®èQ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£ÀUÀ¼ÀÄ ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV§gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁrzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ µÀqÀPÀëj ¸Á¯Éà ªÀAiÀÄ-22 . ªÀµÀð eÁw:¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2007 PÀ®A 96(©) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À°è M§â ªÀåQÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä Nr ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¦J¸ïL PÀÆr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ DzÀgÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ oÁuÉUÉ »qÀÄzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ QmÁÖ, UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁ±ÀuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ vÀAUɪÀÄä£ÀÆgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2007 PÀ®A 110 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-07 gÀAzÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1300 UÀAlUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ¸Àä±Á£À ¨sÉÆ«ÄAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á eÁw;ºÀjd£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áå ªÀÄvÀÄÛ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; ºÀjd£À ºÁUÀÄ 21 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À vÁ;§.PÀ¯Áåt F d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ¥Á¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è DqÁØqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2007 PÀ®A 110 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2007 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ©qÀªÉ eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©Ãw GAmÁUÀĪÀAvÉ CqÁØqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2007 PÀ®A 107 ¹Dg惡 UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á vÀ¼ÀªÁqÉ EvÀ£ÀÄ CA¨ÉùV PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ C¸À¨sÀå jw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 153/07 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆÃAqÀÄ DgÉÆæUÉ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 24/11/07 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1420/gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààmï J¯É UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 9 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/07 PÀ®A. 324. 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á; ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CA§zÁ¸À£ÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ ¹zÀ¨Á ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹zÀ¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£Éß ¤£Àß ªÀÄUÀ CA§zÁ¸À £À£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/07 PÀ®A. 324. 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2007 PÀ®A 3, & 4, r.¦. PÁAiÉÄÝ 498(J),302, 109, 149, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ°è 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á; AiÀÄgÀ£À½î gÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀuÁð½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ C½AiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà FUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ 50 ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ £ÉºÀgÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤qÉÆzÁ ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀªÀÄä w½¹zÀjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁr £ÉüÀÄ ºÁQgÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25/11/2007 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 01.00 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/07 PÀ¯A. 3, & 4, r.¦. PÁAiÉÄÝ 498(J),302, 109, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.