November 15, 2007

CRIME UP-DATE FOR 15-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA.192/2007. PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-11-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: UÉÆgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ PÉ.E.©. PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðlzÀ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦zÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÄ ¸Á:UÉÆgÀ£À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁPÉ PÉÆÃnðUÉ PÉÃ¸ï ºÁQ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¨Á« ¤j£À°è ¥Á®PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ºÁVzÉÝÃ£É CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀÝjAzÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/07 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/07 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/07 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ TÃgÀÄ eÁzsÀªÀ 48 ªÀµÀð ¸Á : ¸À¥sÉÆð¸À QtÂÚ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ 24 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üÃPÀȪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/07 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 448, 504, 506, 427, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ C¯Áè§PÀë, ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ªÀįÁèj, UÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÀįÁèj ºÁUÀÆ ®R£À vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. F CgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉ®PÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀ¹ÃªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ï §AzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É. ZÀºÁ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆÃmɯï zÀ°è £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmɯïzÀ°èzÀÝ gɦæeÉlgï C.Q. gÀÆ. 8000=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 448, 504, 506, 427, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/07 PÀ®A. 323.504.506.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/07 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ d¼É¥Áà PÁA§¼É ¸Á; ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/10/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¨ÉÆÃd¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hj£À ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ PÁ®ÄªÉ EzÀÄÝ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¨ÉÆÃd¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JA§ ¦ügÁ墣À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/07 PÀ®A. 323. 504. 506. eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/07 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14-11-2007 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà PÀÄgÀ£À½îPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀr £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/07 PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀiÁ£Àå vÁ®ÆPÁ zÀAqsÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® DVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ SÁ°ªÀiÁr d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ¥sÀÄ®ZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J-7605 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÁgÀAUÀªÁr ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J-7605 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¥ÁAqÉæ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 20/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2007 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ±ÁTgÁ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÉƢݣÀ 50 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: £Á®§AzÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¥sÀgÉÆÃd ¨ÉUÀA EªÀ½UÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÉƢݣÀ ¸Á: £Á®§AzÀ UÀ°è EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀ¯É PÉlÄÖ ºÀÄZÀÑ ºÀÄZÀÑ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DUÁUÀ vÀ£Àß fêÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ¼À ºÉjUÉ DV UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 13/11/2007 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ £ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ 1730 UÀAmÉUÉ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ E®è CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA 20/07 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 398/07 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 15-11-07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ gÁªÀ ªÀgÀÄqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀzÉÊ PÉÃgÀ D¥sÀ 4 £Éà J¸À.«. gÉÆÃqÀ ¨ÉïÁqÀð ¨ÁA¨É gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß mÁæ£Àì¥ÉÆnð£À PÀA¥À¤AiÀÄ 3 zÉÆqÀØ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ j¯ÉÊ£Àì PÀA¥À¤AiÀÄ d®¸ÀAVUÉ «±ÁR¥ÀlÖtA ¢AzÀ ªÀIJãÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ 3 ¯ÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ MlÄÖ 70,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è gÀƪÀÄ £ÀA. 5 gÀ°è ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¯ÁqÀÓ £À°èzÁÝUÀ ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ. ¢£ÁAPÀ 15-11-07 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¥ÀÄà ¨ÁåV£À°è EnÖzÀ 70,000/-gÀÆ., ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÀ®gÀ ¸ÉÆä EgÉPÀì£ï ªÉƨÁ¬Ä® CA:Q: 2,000/-gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ ©°ØAUÀ£À ªÀĺÀr ªÉÄÃ¯É ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ MlÄÖ 72,000/-gÀÆ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 398/07 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/07 PÀ®A 419,420, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 15/11/2007 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ Cr±À£À¯ï r.L.f.¦. f.¹. ¹.Dgï.¦.J¥sï. AiÀÄ®ºÀAPÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-64 £ÀA. ¦.8-3/07-E.¹.2 gÀªÀjAzÀ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ°è ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà JPïì PÁ£À¸ÉÖç¯ï £ÀA. 045051206 ¸Á: a®èVð vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀļÀÄî eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ §AzÀ °TvÀ CAZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ l¥Á® ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/07 PÀ®A 419,420, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.