November 14, 2007

CRIME UP-DATE FOR 14-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/07 PÀ®A: 324 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀÄ ZËrAiÀÄ ¨ÁªÀÄt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ eÁÕ£ÀÄ vÀAzÉ zsÉÆÃr¨Á ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÉÆÃf gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£Ár C°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÉÆÃf EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 60/07 PÀ®A: 324 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/07 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ aQè(eÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà £ÁUÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ WÁ¼ÀUÉÆAqÀ gÁªÀÄwxÀðgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÁd¥Àà¤UÉ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Áà ©r PÉýzÀgÉ E®è CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀUÉÆAqÀ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAxÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §® PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 61/07 PÀ®A: 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁj ªÉÄÃ¯É ¤AvÁÛUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß C½ÃAiÀÄ£À PÀqÉUÉ ºÉüÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CAd¥Áà EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 62/07 PÀ®A: 324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
4) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A 324,323,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁd¥Áà ºÀ®UÉ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, ®PÀët vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄgÉ¥Áà J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Áè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå PÉƽUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹zÀÝgÀÄ. EzÉ ªÉʪÀÄ£À¸Àì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A 324,323,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2007 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 12/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà PÀ¥ÀàgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÉÆPÀæuÁ [©] gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ ¸Á/ ºÉÆPÀæuÁ [©] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ M¼ÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀÝjAzÀ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2007 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 395/07 PÀ®A. 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-11-07 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á-eÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.107 £ÉÃzÀgÀ°è vÉÆÃlzÀ ¨Á« EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ gÉhÄÃgÀ¥Áà EªÀgÀ ¥Á®Ä EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÉ®ègÀÄ D ¨Á«AiÀÄ°èAiÀÄ£À ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ©qÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß CtÚ gÉhÄÃgÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¢: 12-11-07 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀgÀ¢AiÀÄAvÉ ¤ÃgÀÄ ºÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢: 13-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀÆrPÉƼÀî®Ä ©nÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯ÉUÉ ¤gÀÄ ©lÄÖ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁªÀÄ£À gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀªÁr ªÉAPÀl JA§ÄªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 395/07 PÀ®A. 324 323 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

7) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/07 PÀ®A 341.323.324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢. 14-11-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà £ÁUÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á: ¤A§ÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á: ¤A§ÆgÀ gÀªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ±ÉAPÀgÀ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/07 PÀ®A 341.323.324.504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A 34 PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:13-11-07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æÃ. PÉ.JªÀiï. ¸ÀwõÀ ¹¦L ªÀiÁPÉÃðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ D¢vÀå £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 38-JªÀiï-808 £ÉÃzÀgÀ°è 35 °Ã. PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q gÀÆ. 3500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A. 34 PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2007 PÀ®A 32, 34 . PÉ.E. DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/11/2007 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÀÄÆ¼É EvÀ£ÀÄ 180 JªÀÄ.J¯ï. 48 zÉòzÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, gÀAUÁ gÀAUÀ ¸ÀAvÁæ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, C:Q. 777-60 gÀÆ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2007 PÀ®A 32, 34 . PÉ.E. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ vÁ¨ÉUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/07 PÀ®A 504 ,326,448 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ B 13/11/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà alUÀÄ¥ÁàPÀgÀ ¸Á B ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀæ±ÉÃR vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆÃgÉ ¸Á B ¨ÉüÀPÉ EvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À JgÀqÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/07 PÀ®A 504 ,326,448 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 396/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14-11-07 gÀAzÀÄ ²æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á-ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ JJ¸ïL ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV ºÀÄtZÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉãnPÉÆlÄÖ ¸ÀzÀj ¹zÀÝ¥Áà gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è w½zÀħAzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ , ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¤dUÀÄt vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà, UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà, UÀÄgÀħ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤dUÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 130/3 ºÁUÀÄ 166/3 £ÉÃzÀgÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÄ D¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 396/07 PÀ®A. 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/11/07 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ gÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀl gÀrØ zÉÆqÀ¯Á¥Án J¦.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¨sÁ°ÌPÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÀrAiÀiÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°è JzÀÄjUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ CA§ÄævÀgÁªï ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.39-5787 £ÉÃzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹§¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ §®ªÀļÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæUÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 147/07 PÀ®A 279, 337 .L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

¸ÉÆáÃlPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2007 PÀ®A 4 & 5 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÆáÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1908 :-

¢£ÁAPÀ 13-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄgÁfð zÉøÁ¬Ä ±Á¯É ºÁUÀÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀjPÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÉÆàÃlUÉÆý¸ÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ½AzÀ ¸ÉÆàÃlUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄgÁfð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÀA¥ÉæñÀgÀ AiÀÄAvÀæ ºÉÆA¢gÀĪÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.«í.L/3707 mÁæPÀÖgÀ ¤AwzÀÄÝ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ gÀAzÀæ ºÁPÀÄwzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¯Á® ¸Áé®ÌgÀ PÀ¯Á® ¸Á gÁ²qÀ UÁæªÀÄ f¯Áè ©Ã®ªÁqÀ (gÁd¸ÁÜ£ï) E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ. F ªÉÄÃ¯É £ÀªÉÆÃzÀ ªÀiÁrzÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÉÆàlPÀ UÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ OgÁzÀ(©)£À ªÀÄzÀ£Àf PÀ¯Á¯ï JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÉÆÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÀgÉ E®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÉÆàÃlPÀ UÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀĪÀ 1] MAzÀÄ PÀA¥ÉæñÀgÀ AiÀÄAvÀæ EzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. JªÀiï.«í.L/3707 2] MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ræ¯ï ªÀĶ£À ºÁUÀÄ ºÁj 3] MAzÀÄ ZÁfðAUÀ ¨Áånæ ¨ÁPÀì ªÀÄvÀÄÛ 4] 547 f¯ÉnAUÀ vÉÆÃmÁ 5] ªÀĶ¤UÉ PÀÆr¸ÀĪÀ ¥ÉÊ¥ï 6]PÀgÉÃAl ªÉÊgÀ (vÁªÀÄæzÀÄÝ) »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 3,16,470/- UÀÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀÀzÀ°èzÀÝ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ 18-45 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2007 PÀ®A 4 & 5 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÆáÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1908 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/11/07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ÃªÁf vÀAzÉ ®PÀëöät CtPÀ¯ï ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ, EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆäj£À ¸À«vÁ eÉÆvÉ CAvÀgÀeÁw «ªÁºÀªÁV vÁAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀgÀ£ÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 3:30 UÀAmÉUÉ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸À«ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ CzÉà HgÁzÀ PÀgÀ£ÀPÉÆÃl UÁæªÀÄzÀ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄAvÉ EzÀÝ ¤Ãj£À RtÂAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ. CªÀ¼À£ÀÄß vÁAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 10/2007 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.