November 30, 2007

SP OFFICE, BIDAR PRESS REPORT AS ON DATE 30-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ

¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 30-11-2007

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ¢. 06-12-2007 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ¢. 06-12-2007 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆr ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À CAzÀgÉ ¢. 07-12-2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉA¬ÄAzÀ £ÀqɸÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.


¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
©ÃzÀgÀ.

UÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ J¯Áè ¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀªÀgÀÄUÀ½UÉ.
f¯Áè ªÁvÉð E¯ÁSÉ, ©ÃzÀgÀ.