November 19, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 19-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w 19-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 110/2007 PÀ®A. 324. 504. eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉPÀ¥Áà ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀļÀÄî §rAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ EzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/07 PÀ®A. 324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 217/07 PÀ®A. 354.326.504.506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢, 18-11-07 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É ©üêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ CgÀ½ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: ªÉÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀ ªÉƪÀääUÀ¤UÉ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ PÀgÉzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀääUÀ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ ¸ÀÄUÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ EªÀ¼ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zËæ¥À¢ EªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã®, ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ zËæ¥À¢ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EPÉUÉ ºÉZÀÄѸÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EPÉUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉý J3 ªÀÄvÀÄÛ J4 gÀªÀgÀÄ ªÀÄAdļÁUÉ MwÛ »rzÀgÀÄ J1 EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀtÂÚ£À UÀÄqÉØ ºÉÆgÀUÉ §AzÀAvÁVzÉ. ºÁUÀÆ J2 EªÀ£ÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. J3 EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 63/07 PÀ®A: 279. 338 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15/11/2007 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwzÀÝ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀ½UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàïÉAqÀgÀ £ÀA:JA.JZï-26 PÀÄå-238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ C¥Àཹ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV OgÁzÀ(©) C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è E®èzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ,

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁzÉë ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16/11/07 gÀAzÀÄ 0625 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀ¤SÉUÉ ºÉÆÃzÀ ²æà PÀ®è¥Áà J.J¸ï.L aAvÁQ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 63/07 PÀ®A: 279.338. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 304(J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 113/2007.PÀ®A . 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 17-11-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁzÀV¬ÄAzÀ ±ÀºÁUÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄgÁUÀAd ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ JA-80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁ°£À qÀ¨ÁâUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÁ¯ÉÆÝrØ, ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð ¸Á: UÁzÀV ©ÃzÀgÀ.JgÀqÀÄ PÁ°UÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :137/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17/11/07 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Àà zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw RªÀÄgÀ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀÄvÀ C° AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÉJ-39 E-5483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JA§ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 137/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A : 279, 338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/07 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 498 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 16-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä EAzÀĪÀÄw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr vÀgÁ¸À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ DjøÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ºÁUÀÄ JzÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÁ½VgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr WÀl£É §UÉÎ w½¹, EAzÀĪÀÄw EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¸ÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ EAzÀĪÀÄwAiÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr vÁæ¸À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉà ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1740 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A. 498 (J), eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÉʸÀVðPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 27/2007. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢:16/11/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ: d¨ÁâgÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉƬÄãï, ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÀAeÁ PÉ£Á¯ïzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀjAzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17/11/2007 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉïÁrgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 64/07 PÀ®A: 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ 1985

¢£ÁAPÀ 18/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ £ÀA§®ºÀðªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦LJ¸ï aAvÁQ ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ D.G.¤ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÀ®è¥Áà J.J¸ï.L. ¦.¹ 841. 829. 1423. ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÀ¸ÀÜ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÁUÀ£À¥À°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁÛUÀ 0630 UÀAmÉUÉ PÀAUÀn PÀqɬÄAzÀ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA:PÉ.J- 38 J¥ï 263 C£ÀÄß §AzÀ vÀPÀët ¸ÀzÀj §¹ìUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ §¹ì£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ UÁAeÁzÀ ¨ÁåUÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ E½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ d¨ÁâgÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw : ªÀÄĹèA: G: ¸Á: Q£ÉÆïÁ vÁ: aQè f¯Áè §Ä¯ÁØ£Á ( JA.J¸ï) EzÀÄÝ EzÀgÀ°è 15 PÉ.f C:Q 12000/- gÀÆ UÁAeÁ EzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É F §UÉÎ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 0820 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ¥ÀzÀÝw C£ÀĸÀj¹ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/07 PÀ®A:20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ 1985 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 162/2007 PÀ®A. 323,354,504,506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 2;30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd vÀAzÉ ¤ªÀwð ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ £ÀqÉ JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀZÀÑöå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨ÁèªÀÅd J¼ÉzÀÄ ºÀjzÀÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÄqÁ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ fªÀ¢AzÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

2. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 154/07 PÀ®A :- 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 869 ±ÁAvÀ°AUÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉÆüÁ, gÁeÉñÀégÀ UáæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁÝUÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ UÀÄAqÀUÁ¢ð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁIÄE ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.