November 1, 2007

CRIME UP-DATE FOR 01-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ 01-11-2007

E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 385/07 PÀ®A. 324,504 L¦¹,

¢£ÁAPÀ 1-11-07 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ²æà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄUÀÄgÀ ¸Á-¸ÀÄUÀÄgÀUÀ°è PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ f-UÀÄ®§Uáð AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤rzÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 31-10-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1145 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ Dgï.n.N ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ §¹ìUÉ §AzÀÄ E½zÀÄ£À£Àß zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw AiÀĪÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß zsÁ¨ÁPÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀ®ÄègÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ MªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ¤°è¹ C²è®ªÁV ¨ÉÊzÀÄ, C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß JqÀUÀAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ . JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß° M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ . CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.385/07 PÀ®A. 324 504 L¦¹

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ :-

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 142/07 PÀ®A. 279,427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA«

¢£ÁAPÀ 28/10/07 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 38-114 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁ»ÃzÀ «ÄÃAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À aPÀÌ ©æÃqÀeÉUÉ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ©æÃqÀd ªÀqÉzÀÄ ®ÄPÀì£À ªÀiÁr ¯Áj C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¥Éưøï vÀ¥Éð £Á£ÀÄ GzÀAiÀÄ gÀ« ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 142/07 PÀ®A. 279,427 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt :-
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ 19/07 PÀ®A: 174
¢£ÁAPÀ 25-10-2007 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ ¨Á« ¤ÃgÀÄ PÀ¼ÀªÉ ¨ÉüÉUÉ ©ÃqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨ÁÄAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 27-10-07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
<