October 31, 2007

CRIME UP-DATE FOR 31-10-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-10-2007

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2007 PÀ®A. 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 23-10-2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÉÆÃgÀw gÀªÀjUÉ ¸Àƽ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀ ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¸ÀvÁå£ÀAzÀ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JA§ ªÀgÀ¢AiÀĪÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉÃðl oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A. 504,506 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2007 £ÀÄß zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

2. £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: : 298/07, PÀ®A.504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æêÀÄw vÁgÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¸À£ÀäR¥Áà PÉƼÁî ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ eÉÊgÁd E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÀÄ : 1] CA§jõÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà PÉÆüÁî ªÀAiÀÄ 30 °AUÁAiÀÄvÀ 2] ¥ÁªÀðw UÀAqÀ CA§jõÀ PÉÆüÁî ªÀAiÀÄ 25 E§âgÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆtð ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¨ÁA§ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 298/07 PÀ®A 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 166/2007 PÀ®A.143,147,353,323,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-10-2007 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CQð ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀÄvÀÛ §¸ÀªÀt¥Áà UÁgÀA¥À½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¤ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉà vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ F ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. EzÀgÀAvÉ J¯Áè d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊÄAzÀ JzÉ ªÉÄ¯É ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ CAV »rzÀÄ gÀhÄAeÁ ªÀÄ¹Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 166/2007 PÀ®A.143,147,353,323,504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2007 PÀ®A. 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-10-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd ¨É¼ÀÄîgÉ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀÀºÁ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §AzÀÄ ªÀÄÄvÀÛªÀiÁä EªÀ¼À CtÚ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÀ CªÁZÁå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) qÁå¤ 2) ¸ÀÄgÉñÀ 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2007 PÀ®A. 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è ¥Àæ.ªÀ.ªÀ. eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁl PÀ.¥ÉÆÃ.PÁÄzÉ. :-

1. zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2007 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30/10/2007 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ 16 Q.«Ä. zÀQëtPÉÌ oÁuÉÄAzÀ, «±Àé¤ÃAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀwÄAzÀ ¢°ÃPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸À.L zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄ乧âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£À ¸Á PÀtf, PÀtf UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ 410/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß . 148/2007 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆ.PÁÄzÉAiÀÄrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ : -

1. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 99/2007, PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ. 187 LJA« KPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀaAZÉÆýî gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÁAUÀ¯ÉgÁ-«oÀ®¥ÀÆgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉUÉ £ÀqÉĹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆãÀA PÉJ 39/5280 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ £ÀqÉĹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/4019 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÀzÀj vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqÉĹ MAzÀPÉÆAzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ AiÀiÁVzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ 39/5280 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄAiÀļÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ªÀįÁ¨ÁÄ UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀ½UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀ¼À §® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÀjvÀªÁzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁvzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj ªÀÄ£ÁßKSÉýî gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwgÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1925 UÀAmÉUÉ CªÀ½UázÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzsÉÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2007 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« KPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ :

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥À°Ã¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 383/07 PÀ®A 279,337 L¦ü¹.

¢£ÁAPÀ 30-10-07 gÀAzÀÄ 2125 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ J£ÉAzÀgÉ , £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ºÀtUÉ ¸Á-²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-32/J¯ï-8338 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©lÄÖ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆV ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀgÀÄ ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÄÝ , CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ £Á£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÉÄÊAiÀÄÄgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯ÁĸÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¹è¥À DV E§âgÀÆ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ºÀtUÉ gÀªÀjUÉ §® ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ .¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.383/07 PÀ®A. 279 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


2. OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 161/2007 PÀ®A. 279,337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 30-10-2007 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¸ÀĪÀiÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ¸ÀÄzÁªÀÄ ¸Á: ºÀįÁå¼À oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ OgÁzÀ §¸ï £ÀA PÉ J 38 /J¥sÀ 1150£ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀįÁå¼ÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä §¸ï ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ®è¥Á àvÀAzÉÀ ±ÉµÁgÁªï PÉJ¸ï Dgïn¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CeÁUÀgÀÄPÀvÉÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀjwÄAzÀ £ÀqÉùzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉågï vÀ£Àß §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161 /07 PÀ®A 279 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉÆAqÉ£ÀÄÀß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3. ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 207/07 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹.

¢. 30-10-07 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ xÁÄUÉÆqÉ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39 / 993 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ ªÀĺÁgÁµÀÖç vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀäuÉÄAzÀ PÀZÁÑ ªÀiÁ®Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ PÀZÁÑ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ¸ÉÊqÀ£À°è PÀĽvÀ QèãÀgÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà PÉÆÃPÉ£À ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É »¥ÀàUÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉhÆ° ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ xÁÄUÉÆqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 207/07 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

4. £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 299/07 PÀ®A. 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 50 G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/PÀ®ªÁr EªÀ¼ÀÄ :CgÉÆævÀ : 1] ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀäteÉ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/PÀÄgÀħgÀÄ 2] PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀäteÉ ªÀAiÀÄ 22 3] C£ÀĵÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 45 J®ègÀ ¸Á/PÀ®ªÁr JªÉÄäUÉ zÀÆqÀØ ºÀÄ®Äè ºÁPÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀtÚ ºÀÄ®Äè ºÁPÀÄ CA¢zÀPÉÌ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ ºÀÄ®Äè ºÁPÀÄvÉÛªÉ ¤£ÀUÉ AiÀiÁPÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 299/07 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5. ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 213/07 PÀ®A. 279,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 31-10-2007 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀ®è÷¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zÀÄ£ÀUÀÄuÉ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd,©ÃzÀgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 38 JZï 5160 £ÉÃzÀÝ£ÀÄßCwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÁ£ÁVAiÉÄà eÁj ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 213/07 , PÀ®A 279 338 L¦¹ gÀrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.