October 30, 2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w, ¢£ÁAPÀ: 30-10-2007.

C§PÁj PÁ¬ÄzÉ :-

1. UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2007 PÀ®A. 34 PÉ.E.PÁÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29,30-10-2007 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦æ£Àì zsÁ¨ÁzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉaÑ£À ¸ÀAUÀ滹lÖ ªÀÄzsÀåzÀ «¹ÌAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁ« ¸ÁUÀgÀ ¸Á: Z˽ gÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ «¹ÌAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 952/- gÀÆ. d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå: 217/07, PÀ®A 34 PÉ.E. PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.