January 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-01-2012


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥sÀÄ®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ®A¨sÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉêÀ¼À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ RArPÉÃj. EªÀgÀÄ RAqÉPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃeï PɼÀUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁåQÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjagÀvÀÄ J°èAiÉÆ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÆÌ PÉÆ¯É ªÀiÁr MAzÀÄ ©Ã½ ZÁzÀgÀzÀ°è ¸ÀÄwÛ ©æÃeï£À ¥sÀÄ°£À°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀwÛgÀ §ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ®Qëöäà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 324, 504, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã®PÀAl¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸É¢ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ DgÉÆæ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ RÄgÀĦ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 323, 326, 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 56 ªÀµÀð, eÁ; PÀÄgÀħ G; PÉE© UÀÄvÉÛzÁgÀ/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ºÀÆ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÁå J£ïfN PÁ¯ÉÆä CQì¸À ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 48 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G; ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á; ºÀÆ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 143, 147, 498(J), 302, 304(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ±ÁºÀUÀAd ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±É¯Áé gÁt ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è E£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¥Àæ«Ãt, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 1) ¦æÃAiÀiÁ, 2) ¥sÀAPÁd, 3) ¥ÉæêÀiÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdÄ EªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ZÀAqÀæPÉ ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ZÀAqÀæPÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§â£Éà ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀ®±ÉmÉÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ JPÀA¨Á ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¹zÁæªÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÉʯÁ£ï ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÀPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 287, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: DAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ VæãÀ £ÉÃZÀÆgÀ PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀjUÉ vÀÀ£Àß PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ UÀÄdgÁvÀzÀªÀgÀÄ EAd¤AiÀÄgÀgÁzÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw£À E§âgÀÄ ªÉÄÃPÁ¤PÀ PÉ®¸À PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2030 UÀAlUÉ jAiÀÄPÀÖgÀ ªÀIJãÀ MªÀÄä¯É §¸ÀÖ CV CzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀjzÀÄ E§âgÀÄ EAd¤AiÀÄgÁzÀ vÀªÀ£À ºÁUÀÆ ¤w£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÀªÀ£À EvÀ£À PÉÊ PÁ®Ä JzÉ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À EvÀ¤UÉ PÀÆqÁ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæzÀ PÀAmÉ£ÀgÀ ªÀIJãÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀwÛ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»gÉÆâݣÀ, 3) ±ËPÀvÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ M¼ÀV¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è CdĨÁdÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀIJãÀ mÉA¥ÀgÉÃZÀgÀ ºÉZÁÑzÁUÀ C°è ¨É°è£À ªÀåªÀ¸ÀÜ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ Cj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgÀ mÉAqÀgÀ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀgÀ ¤µÀ̼Àf¬ÄAzÀ¯É F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁd²æà UÀAqÀ £Áå£ÉñÀégÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÀUÁÎ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÉƯÉAiÀÄ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃ¯É JzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ dVÎ ªÉÆ¯É »rzÀ£ÀÄ, »UÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÀÄΪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CvÉÛ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉÆøÀÌgÀ F «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ ºÉüÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ feÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ «oÀ×® FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ £À£Àß ¸ÉÆ¸É gÁd²æà EªÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝ£É CªÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ, CªÀ£À vÁ¬Ä fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, CªÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ KPÉ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹Ãn PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î, 2) £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥Àà½î E§âgÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ PÀÄ°UÉ §gÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀ°A¥Á±Àå vÀAzÉ ¥sÀjÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ, 3) ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EvÀ¤UÉ PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ KPÉ? £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è Nr¹¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀhÄgÀ¦ ¸Á : ElUÁ EvÀ£ÀÄ ¹®Ä¨É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ¤UÉ K£ÀÄ? w£ÀÄßw¢Ý zÀ¥ÁàUÀÄw¢Ý CAvÀ CA¢zÀ ªÀiÁwUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, CgÀÄt vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ w£ÀÄßwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀlPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-16/J-5719 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄÄ®V ¸Á: ºÀÄqÀÄV, EvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) C«ÄgÁ¨ÁzÀ°è «£Àìgï AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 1100 ¥ÉÃn ¯ÉÆqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV gÁwæ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À¸ÀQ£À eÁªÀ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¯ÁjUÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÉÆqÀ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-01-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 279, 337, 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ²æêÀÄAqÀ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á dªÀÄV EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ 785 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸À ZÁ®PÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ-785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ §¸ï »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 143. 147. 323. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀºÁét ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á: GªÀÄgÀeï xÁAqÁ vÁ: PÀAzÀºÁgÀ f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼À ªÀÄÄRzÀݪÀÄ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï 29 - 8400 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA§®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉçgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ E½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ¤lÄÖgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ PÀ§ÄâUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀ§Äâ KPÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ ¨sÀwðAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ zÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 7-8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÉçgÀUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 286, 338 L¦¹ eÉÆvÉ ¸ÉÆàÃlPÀ PÁAiÉÄÝ PÀ®A. 3 ¸À§¸ÀÖöå£ïì CPïÖ 1908 :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÃWÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ R¼ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1440 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ Cw zÉÆqÀØ ±À§Ý PÉý §AvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁ§jAiÀiÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀUÀÄÎ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ d«Ää£À°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀzÉà EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj £É®zÀ°è ºÁQ ªÀÄÄaÑlÖ ¹rªÀĢݣÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ©¢ÝzÀjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 63, 65 £ÀPÀ®Ä PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/01/2012 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ j² vÀAzÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ :46 G: L¦Dgï ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á J-204 UÉÆ®Ø °Ã¥sï C¥ÁlðªÉÄAmïì ªÁPÀqï ¥ÀÄ£É (JªÀiï.J¸ï)EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄãï gÉÆrUÉ UÀ®ìð ºÉʸÀÆÌ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀaãÀ J¯ÉQÖçÃPÀ®ì CAUÀrAiÀÄ°è ¦üãÉƯÉPïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÊgï£ÀÄß £ÀPÀ° PÀA¥À¤ ºÉ¸ÀgÀÄ §¼À¹ £ÀPÀ° ªÉÊgï£ÀÄß C¸À° ªÉÊgÀ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-1-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ©.JA.UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 50 eÁw Qæ²Ñ£À G ; J¥sï.r.J f¯Áè PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA.10-1-74 ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĸÁä EªÀ¼ÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ a¯Áè¥À°è CVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É C®ªÀiÁgÁzÀ ¯ÁPÀgÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 2 vÉÆ¯É C.Q. 50,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆgÀAr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 21/© £ÉÃzÀgÀ°è 9 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁeÁæ £À¢UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 170 «ÄÃlgÀ 3 ¥sÉøÀ 5.5 JA.JA PÉç® ªÁ¬ÄgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ 1] AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 2] «¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 3] ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ 4] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 5] ²ªÀ±ÀqsÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 6] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ «ÄÃZÉð 7] gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ PÁA§¼É 8] C¤Ã® vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ SÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉç® ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

January 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ½î PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀPÁgÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨Á»ÃgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫í.JªÀiï UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1340/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: RlPï aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: C¯ïªÀ¯ï (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA J¦-29/©-9243 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV - UÁA¢ü£ÀUÀgÀ zÁn ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁ¸ÉÆä PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-29/AiÀÄÄ-0277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã® EvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀĤî EvÀ£À UÀ®èPÉÌ PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÁzÁ EªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 286, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃWÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ R¼ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, 3£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ DlªÁqÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ d«Ää£À°è vÀUÀÄÎ CUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ ªÀÄÄaÑnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ¹rªÀĢݣÀ ªÉÄÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄVÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-11/JJ-7796 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ «ÄÃgÁeÉÆÃ¢Ý£ï ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ D¥ÀjavÀ PÉÆæøÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C²¥sï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄʧƧ¥Á±À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 427, 504, 506, 509 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß NtÂAiÀÄ ¸ÀwñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀIJî EªÀj§âgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è 4-5 ºÀÄqÀUÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¸ÁvÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¹UÉÃgÉl, UÀÄlPÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ C®èzÉà CAUÀrUÉ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÁvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ ¹.JA..¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀIJî ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀArUÉ §AzÀÄ ¸ÀIJî EªÀ£ÀÄ ¹UÉÃgÉl PÀÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¹UÀgÉÃl E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄUÉãÀÄ UÉÆwÛ¯Áè, £ÁªÀÅ JµÀÄÖ d£ÀjzÉݪÀÅ £ÉÆÃr J°èAzÁzÀgÀÆ vÀgɬĹ PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉà ¤£ÀÄ CAUÀr ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ CªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀ CgÀUÀ®Ä MqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ, PÀgÉAl «ÄÃlgÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ «ÄÃlgÀ MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ°è d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ eÉÆÃqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉƼÀ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÉÆé, ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÉÆé, ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-23/J¹-1761 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) 48 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï zÀªÀÅ C.Q-2400/- gÀÆ, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀ, 3) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ UÁèöåªÀÄgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.J¦-23/J¹-1761 C.Q-40,000/- gÀÆ, 4) 2 ªÉÆèÉʯï UÀ¼ÀÄ C.Q 600/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 324, 307, 504, 326, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt @ §§®Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ºÀwÛgÀ DUÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß eÁwAiÀÄ dUÀzÉë JA§ÄªÀ¼À eÉÆvÉ ¦æÃwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ, CªÀj§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀPÀÄÌ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ¼À vÁ¬Ä dUÀzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw qÁAUÉ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ dUÀzÉë EªÀj§âgÀÆ DUÁUÀ PÀÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É, 3 ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¨Á CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ«Ä£À°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀzÉëAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw qÁAUÉ, CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ qÁAUÉ, vÁ¬Ä CA©PÁ UÀAqÀ UÀt¥Àw qÁAUÉ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §jæà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà §A¢zÁÝgÉ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁåPÀ §A¢¢ÝÃ, AiÀiÁPÀ £ÀªÀÄä ªÀĤ ºÁ¼À ªÀiÁrÛ¢Ý, ¤£ÀUÉ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÀ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ £ÀªÀÄä ªÀĤ ºÁ¼À ªÀiÁqÁÛ£ï EªÀ¤UÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¥Àæ¨sÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉįÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÁåqÀgÉÆà F ºÁmÁåUÀ R¯Á¸ï ªÀiÁrj CAvÀ vÀqÉzÀÄ, ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ, DUÀ dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ®Ä PÉý AiÀiÁgÉÆà E£ÀÄß M©â§âgÀÄ §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĸÁÛV C¯Éè ©zÀÄÝ ¨É¼ÀîUÉÎ 6 UÀAmÉUÉ ¥ÀæeÉÕ §AzÁUÀ JzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-1-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÀxÀ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁåµÀ£ï ¸À®ÄªÁV ¨ËAqÀ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¨ËAqÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ, ©ÃzÀgÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀéAvÀ Hj£À°è CzÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁj£À «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Á° ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà UÀzÉÝ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ UÁA¢ü UÀAd gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉî¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-9617 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É M§â£É PÀĽvÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ CzÉà gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸Àé®à ¨ÁdÄ«UÉ wgÀÄV¹ PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ MªÀÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ JqÀ PÉÊ gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ §¸À ¸ÁÖ¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ©gÁzÁgÀ, 2) ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ eÁw: ºÁlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ UÀt¥Àw FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ Mr¸À®Ä ¤£É PÁgÀt CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ vÀqÉ¢gÀÄvÀÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ©gÁzÁgÀ eÁw: ºÁlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖ¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ 2) ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ E§âgÀÄ eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ªÉAPÀl£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ Nr ºÉÆVzÁݼÉ, AiÀiÁPÉ ºÀqÉ¢¢Ý CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr PÁ°AzÀ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ, ¸ÀzÀå: ªÀ¸Àw ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ FvÀ£ÀÄ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀgÁ¼É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, F ¸ÀA¸ÉÜ CrAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, §PÀÌ¥Áà CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÀgÀvÀ gÀvÁßPÀgÀ, ZÀvÀÄgÀ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ §PÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JºÀZï-01/J£ï.J-1576 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀévÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð - PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÀÄzÀåzÀ°è eÁåAw PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §PÀÌ¥Áà EvÀ£À PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ªÀÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄî DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/¹f-6938 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÉzÉÝ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÀÄ®ªÀAvÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®ºÁl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄgÀÄzÁégÁ £Á£ÀPÀ gÀhÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, §tÚ ©½ §tÚzÀÄÝ C.Q. 45,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/16-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁj£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ 1] ªÁºÀ£À PÀA¥À¤ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, 2] ªÀiÁzÀj 2005, 3] ZÀ¹ì £ÀA : MA-3ECA12SO2464005, 4] EAf£À £ÀA : F-BIN2895617, 5] C. Q: 45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢Ã£ÁAPÀ 23/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgï, ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ©ât vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄðlÖ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ«£À ¸À«ð¸À ªÁAiÀÄgÀ C°èAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁAiÀÄgÀ vÀUÀqÀUÀ½UÉ vÀUÀÄ° «zÀÆåvÀ ºÁAiÀÄÝzÀjAzÀ gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PɪÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁt gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆîPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀrªÀĤ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è PÁl£ÀzÀ°è AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆArzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è MlÄÖ 30 AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ¯Á MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 40.97 gÀAvÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 1229=01 zÀµÀÄÖ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: alUÀÄ¥Áà FvÀ¤UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CA§UÀ°gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁqÀV¬ÄAzÀ EzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/12/2012 gÀAzÀÄ ±ÉÊ®eÁ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀadÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ ©lÄÖ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄazÀ ºÉÆÃV alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±À¤ ªÀĺÁvÁä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/801 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁtĪÀAvÉ EArPÉÃlgï, ¥ÁqðAUï ¯Éêmï ºÁPÀzÉà gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/JªÀiï-1521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀ« ºÁUÀÆ gÀ«AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ @ ¨Á¼ÀÄ E§âgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 406, 409, 420, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¤ªÀiÁð® UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà, 2) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ WÉÆÃqÀĸÁ§, 4) U˸ÀĢݣï vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁ ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 d£ÀjUÉ £ÀA©PÉ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¨sÁ£ÀĪÀÄw ¨ÉÃ£É ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10,00,000 gÀÆ (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉUÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀĪÀÄw DVgÀÄvÀÛzÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAlÄ §AUÁgÀ EzÉ CzÀPÁÌV ¤£ÀUÉ F jÃw DUÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ¤ªÀiÁð® EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ §gÀÄvÁÛ£É, UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄĪÀªÀzÀÄ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀiÁ UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½AzÀ 20,000 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄwÛ£ÀÆß 26 d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-34/¦-2855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀgÀ¯ï PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀA§ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤UÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀتÁV ©zÀÄÝ «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ E¤vÀÛgÀ ¦ünAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁzÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ gÀÆ¥Á¬Ä 65,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dÄAeÉgÁªÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ElUÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ Hj£À ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉ餰zÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÀ HgÀ°è §zÀ¯ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄwÛ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀvÀß vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄAUÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï «oÀ® UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3240/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀgÁwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CuÁÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄ®Äè PÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠪ÀÄĪÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr, PÀ©ât gÁr¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÀ®PÉÌ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 143, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ J¯ÉÃd¨ÉÃvï UÀAqÀ ªÀiÁPÀð PËoÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, 2) ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 3) ¸ÀIJ¯Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀazÀ, 4) ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 5) ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 6) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå J¯ÁègÀÆ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄPÀÄ vÉÃUɬÄj CAvÁ CAzÀÄ £ÁªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ fêÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄäUÉÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀµÀÖ E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 498(J), 304(©), 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƼÀzÁ§PÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà qÁPÀļÀUÉ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà qÁPÀļÀUÉ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV ºÁWÀÆ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ eÉÆvÀÄ ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ M¼ÀV¤AzÀ ¨ÉÆÃ®Ö ºÁQ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ ¸Àj¹ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉzÀ¼ÀzÀ JJ¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà «ÄgÀUÀ£À½î ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ï C.Q 1230/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û÷ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 448, 435, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà a®èUÉð, UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvï ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄAr (ºÉqï PÁ£ÀìmÉç®) ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ - ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁB PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ bÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä vÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr eÉðUÉ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÉÆ® E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àr EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¨ÉÊgÀ¥Áà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-24/«-3054 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼Àæj£À §¹ì£À°è PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄgÀ½ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ- ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-31/J¦-2335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¸Á®ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¹zÉÝñÀégÀzÀ°è ¸Á® vÉÃUÉ¢zÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 5 d£À vÀAVAiÀÄA¢gÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß vÀ£Àß 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmɬÄAzÀ 0745 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄqÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ¹.Dgï.¦, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÆt¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA EAf£ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1468 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÁPÀ ªÀiÁr eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ««gÀ EAf£ï £ÀA JZï10EJ¥sï©JZï65773, ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïJZïJ10EWÀqï«40976, §tÚ ¹ ¹®égï C.Q 42,172=00 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÁgÀªÁr, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ £Á®Ì£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀgÀw vÀAzÉ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆV gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ºÉÆgÀUÀqÉ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°°è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸À§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUɯÁè ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ zsÀgÀwAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è, zsÀgÀw EPÉAiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚÚzÀªÀ½zÀÄÝ, £ÉÃgÀªÀÄÄUÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5’5 JvÀÛgÀ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24/25, 4099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CAPÀıÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀĺÁgÀ, ¸Á: £É®ªÁqÀ, vÁ: ¤®AUÁ EvÀ£À vÀAzÉ CAPÀıÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAPÀıÀ EªÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-6225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è PÁgÁAd ©æd ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-31/qÀ§Æè-3449 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ vɯÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉüÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÁr, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: PÁA§¼É ªÁr EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA 275 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©â£À UÀuÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 10 ªÀµÀð¢AzÀ QæµÀgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ PÉ.E.©. «ÄlgÀ £ÀA 3 ¨ÉÆÃqÀðUÉ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj QæµÀgÀ ªÀÄrAiÀÄ°è EnÖzÀ 10 PÉ.f G¼Àî 26 ªÀÄÄzÉÝ ¨É¯Áè CAzÁdÄ 2 1/2 PÀÄAmÁ®Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 6000=00 gÀzÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ QªÀÄävÀÄÛ 7500=00 zÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉ.E.©. «ÄÃlgÀ »UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 13500=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁd vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr vÁ¬Ä, vÀAzÉ, ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Élgï vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼ÀªÀ£ÀÄß PÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ±Élgï vÉUÉzÀÄ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÀÆ PÀÆqÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ w«zÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ K¤zÉ CzɯÁè PÉÆqÀÄ CAvÀ ¨ÉÃzÀj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁåV£À°è 1) 1 jAzÀ 1.5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ C.Q 22,000/-, 2) 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀgÀ C.Q 14,000/-, 3) 1 eÉÆÃvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À 15 vÉÆÃ¯É C.Q 2000/- ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ 4) 3 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀÆ C.Q 4000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆlÖ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀ 35-40 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, 2 d£ÀgÀÄ ¥ÁåAl ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ zsÉÆÃvÀÄgÀ CAV zsÀj¹zÀݪÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-01-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà£À ZÀ¥ÀàmÉ ¸Á ªÉÆÃVð ¸ÀzÀå PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® PÀgÀqÁå¼ÀzÀ°è PÀA¥ËAqÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀµÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀgÀ PÁ°£À ºÉçâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß gÀQë¹ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀįÉèÃgï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄtf ¨Á®Ä vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÀ.gÁ.¸Á.¸ÀA §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-432 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©lÄÖ 1615 UÀAmÉUÉ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹wÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ §¹ìUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ vÀUÀqÀ ¨ÉAqÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 22 « 1899 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀ£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.222 gÀ°èAiÀÄ 3 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁQzÀ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ MlÄÖ 35,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ CPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ 38 ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §jÃzÀ ±Á» UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¦APÀ ±Álð PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl, PÁ®°è ¨ÁmÁ ZÀ¥Àà® EgÀĪÀ M§â C¥ÀjavÀ£ÀÄ vÀ¯É ¥À²ëªÀÄPÉÌ PÁ®Ä ¥ÀƪÀðPÉÌ CAUÁvÀªÁV ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 17/18-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è ºÉÆUÀ®Ä CUÀzÀ PÁgÀtzÀ ªÀÄ®V PÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ d£ÀvÁ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¨ÁâgÀ¨ÁUÀ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á §¨ÁâgÀ ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à gÁwæ«r ZÀ½AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÀ½ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«, JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉʧuÁÚ 35 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£À G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á qÀ¥ÀÄàgÀ ¸ÀzÀå £ÀªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2608 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ UÀmÁ¬ÄUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®¨sÁUÀzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.