January 10, 2012

DAILY CRIME UPDATE 10-01-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-01-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A : 279, 337, 338, 304 (J), L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 09/01/2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ AiÉıÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð, eÁw; ªÀiÁ¢UÀ G; ¹¦Jqï «zÁåyð ¸Á; ªÉÄÃqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî E§âgÀÆ ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ »gÉÆà ºÉÆAqÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÀÄÄPÀæA, PÉJ-38/938 ªÀiÁåQëPÁå¨ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQëPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤ÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üvÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢: ±ÀgÀt¥Àà 70 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁzÀV. UÁæªÀÄ ºÁ° ªÁ¸À ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£À »AzÀÄUÀqÉ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀiÁeï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ°è ¥ÉãïµÀ£ï ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è CmÉÆÃjPÁëzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÖgÀ ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀÄJZÀ04/2053 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤®ð®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ªÉÃUÀªÁV, »AzÀPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ ªÀÄUÀίÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀPÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV JqÀPÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁjAiÀÄ°è E½¹ PÁgÀ ¸À»vÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 07/2012 PÀ®A : 325, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-01-2012 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J®.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ 0200 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà C£ÀégÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ¹JªÀĹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ £À¬ÄªÀÄ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå J®ègÀÆ PÀÆr gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À PÀqÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä°èAiÉÄ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀĪÁUÀ ªÀÄgÁoÁ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ºÁUÀÆ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ, §dgÀAUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, gÁdÄ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛj CAvÁ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, §dgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. vÀļÀ¹gÁªÀÄ, gÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦ügÉÆÃd ªÀÄvÀÄÛ £À¬ÄªÀiï EªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÉÆÃr £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀgÁd ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ZÀPÀæzsÁj alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀ£ÀPÀgÁd ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ®PÀëöät ¨sÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¸Á®ªÁVzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwzÀÝgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ®PÀëöät ¨sÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 355, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 09/01/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥À£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀ¼É vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀ£ÀgÀd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉ, 2) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ¥Áà 3) ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄÄPÉÆngÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ D¹Û PÉÆqÀ¢zÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥À£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁvÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¥Áà C¸ÀÆÖgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÀd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÉ¥Áà ¸ÀÄAmÉ EªÀgÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA : 251 ( ºÀ¼ÉzÀÄ ) ¸ÀªÉð £ÀA : 204 ªÀÄvÀÄÛ 205 ( ºÉƸÀzÀÄ ) MlÄÖ «¸ÀÛtð 12 JPÀÌgÉ 29 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¢ü£ÀzÁgÀ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ §AqÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄAqÁUÀ¢ð¬ÄAzÀ ºÀtzÀ ªÀÄzÀ¢AzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É vÀºÀd¹Ã® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ ¥ÁnîgÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ §AqÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀj®è. F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ MAzÀÄ ¥sÉÃQ ªÀÄÄV¹ ©ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 8-1-2012 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CPÀÛgÀ C° UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀgÀ ¹Auï ªÉÄúÀvÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÉÄúÀvÀgÀ G;£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á;ªÀÄ£É.£ÀA.5-1-517 ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®gÁd vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;PÉÆqÀAUÀ¯ï f;ªÀĺɧƧ £ÀUÀgÀ (J.¦) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ EArPÁ PÁj£À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ‘’ gÀAr ¨sÉÆøÀr ‘’ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆQPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.