January 12, 2012

DAILY CRIME UPDATE 12/01/2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-01-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà EAzÀæfÃvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAqÁPÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ¨Áæ»äãÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: ¸ÁPÉÆüÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: zÉêÀtÂ(JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÁgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.Zï-25 ©-9620 £ÉÃzÀgÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: UÀÄAdUÁð FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¥ÁªÀgï ºË¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1400 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Æå¯É£ÀìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA : 01/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.¹ PÉÆý J.J¸ï.L ¤®AUÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAPÀıÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ CAPÀıÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÉgÀUÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤®AUÁ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨Á°PÁ EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤®AUÁ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 0/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ ¸ÀgÀºÀ¢Ý DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 384, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 DªÀÄìð PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁvÉæ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzsÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 50-60 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®Äè, §að, PÀAnæ jªÁ®égÀ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QëAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ M¯É QwÛ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£À ¨Á»gÀªÁV ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶ£À £ÀA J¦-25-JJ-2890 £ÉÆA¢UÉ CwPÀæªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/01/2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ RÄzÀÄݸÀ¬ÄAiÀiÁå ¸Á: ¥ÀAZÀ²® £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁ²gÁªÀÄ PÀr«ÄAZÉ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÉòzÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»vÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 48 zÉò zÁgÀÄ 180 JA.J¯ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C:Q: 1296/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÉüÀPÉj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ GB mÉîgÀ PÉ®¸À ¸ÁB §A§¼ÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw J¸ï,¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB §A§¼ÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/01/2012 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ C¤® PÉ£ÀqÉ 20 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀÄlgÁd FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38nDgï 1950 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ33-3353 mÁæ°£À £ÀA. PÉJ38n1770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥ÀºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð, ¹UÀß¯ï ºÁPÀzÉ MªÉÄäÃ¯É rªÉÊqÀgÀ UÁå¥ÀzÀ°è mÁæPÀÖgÀ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À ªÉÄUÉ vÉÆqÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖgÁd FvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉÆqÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.