January 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¨ÁUÀªÁ£À ªÀÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄî DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/¹f-6938 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÉzÉÝ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸À¥sÁ£ï EvÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CavÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÀÄ®ªÀAvÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®ºÁl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄgÀÄzÁégÁ £Á£ÀPÀ gÀhÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, §tÚ ©½ §tÚzÀÄÝ C.Q. 45,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/16-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÁj£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwzÉ 1] ªÁºÀ£À PÀA¥À¤ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA J¦-29/ºÉZÀ-0186, 2] ªÀiÁzÀj 2005, 3] ZÀ¹ì £ÀA : MA-3ECA12SO2464005, 4] EAf£À £ÀA : F-BIN2895617, 5] C. Q: 45,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢Ã£ÁAPÀ 23/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgï, ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ©ât vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄðlÖ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ«£À ¸À«ð¸À ªÁAiÀÄgÀ C°èAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ªÁAiÀÄgÀ vÀUÀqÀUÀ½UÉ vÀUÀÄ° «zÀÆåvÀ ºÁAiÀÄÝzÀjAzÀ gÁªÀÄgÁªÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvÀ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PɪÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ zɪÀPÀvÉÛ ¸Á: ZÉÆArêÀÄÄSÉqÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.FgÀuÁÚ ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁt gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆîPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀrªÀĤ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¥ÉÆîPÀ¥À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è PÁl£ÀzÀ°è AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ElÄÖPÉÆArzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è MlÄÖ 30 AiÀÄÄ.J¸À.180 JªÀÄ.J®.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀ¯Á MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 40.97 gÀAvÉ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä 1229=01 zÀµÀÄÖ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.