January 17, 2012

BIDAR DISTRICT DIALY CRIME UPDATE 17-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-01-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉÆAvÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀéAvÀÀ, ¸ÀzÀå: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EªÀjUÉ ºÉtÄÚ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã®äªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÀlªÁ¢ FªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¤Ãj£À £À¼ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ CAzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¢£À vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ, DUÁUÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, zsÀªÀÄQ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, VÃvÁ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀåªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É CAvÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ JAzÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀ §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: ºÉƤßPÉÃj, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÉƤßPÉÃj ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä ºÉƤßPÉÃj¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2477 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ JgÀ¥sÀƸÀð ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è DmÉÆêÀ£ÀÆß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÁÖV vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ FgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ¨sÀÄdzÀ »AzÉ, §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ¨sÁUÀzÀ Q«AiÀÄ »AzÉ ¥ÉÃmÁÖV vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¢Ã¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ªÀįÁè¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/PÉ-6238 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ mÁªÉÃgÁ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-24/«-371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 15-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï £ÉÆAzÀt E®èzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA 04J¯ï16¹13996, EAf£ï £ÀA 04J¯ï15JA14204 C.Q 22,000/- zÀµÀÄÖ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ £ÉÃzÀ£ÀÄß RAqÉæUÀ°èAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ºÀtªÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV £À¼ÀPÉÌ PÉÆqÁ ºÀaÑzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÁæªÀÄ ªÀĺÁd£À gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁAvÀ¨Áw EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃqÁ vÉUÉzÀÄ ¤Ãj£À £À¼ÀPÉÌ CªÀ¼À PÉÆqÀ ºÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÀ¨Á¬ÄUÉ £À£Àß PÉÆqÁ KPÉ vÉUÉ¢¢j CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ PÁAvÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ, UÀÄ®Äè ¥ÀÄPÁgÀÄ PÉý CªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ, «gÀ§zÀæ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CuÉÚ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ¸À¥Áß EªÀ¼ÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JA.JZï-04/JA-9162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉUÉ rQÌ ºÉæqÉzÀÄ, CªÀ¼À JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ JqÀUÁ®Ä UÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DvgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ²Ã°à ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á: d®¸ÀAV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è NtÂAiÀÄ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀĸÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjçâjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀUÉêÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ, 2] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ, 3]gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À, 4] ¸ÁUÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 5] ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ, 6] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 7] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ, 8] PÀªÀįÁPÀgÀ vÁ¬Ä ®Qëöäà J®ègÀÄ ¸Á: d®¸ÀAV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß M¼ÀUÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¸ÉÆAlzÀ°è MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀ½UÉ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è MzÁÝUÀ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ gÁdÄ ªÉƼÀPÉÃj EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉmÉÖ¥Áà UÉÆUÁÎ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀÄ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr 15 ªÀµÀð DVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÉ CAvÀ ºÉ¼ÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÁUÀÎ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹°AUÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.