January 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉƼÀ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÉÆé, ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ, 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÉÆé, ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-23/J¹-1761 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) 48 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï zÀªÀÅ C.Q-2400/- gÀÆ, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀ, 3) MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ UÁèöåªÀÄgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.J¦-23/J¹-1761 C.Q-40,000/- gÀÆ, 4) 2 ªÉÆèÉʯï UÀ¼ÀÄ C.Q 600/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 324, 307, 504, 326, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt @ §§®Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£Á¨ÁzÀªÁr EvÀ£ÀÄ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ºÀwÛgÀ DUÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß eÁwAiÀÄ dUÀzÉë JA§ÄªÀ¼À eÉÆvÉ ¦æÃwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ, CªÀj§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ wêÀiÁð£ÀPÀÄÌ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ¼À vÁ¬Ä dUÀzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw qÁAUÉ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ dUÀzÉë EªÀj§âgÀÆ DUÁUÀ PÀÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É, 3 ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ¨Á CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV dUÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ«Ä£À°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀzÉëAiÀÄ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw qÁAUÉ, CtÚ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ qÁAUÉ, vÁ¬Ä CA©PÁ UÀAqÀ UÀt¥Àw qÁAUÉ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §jæà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà §A¢zÁÝgÉ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁåPÀ §A¢¢ÝÃ, AiÀiÁPÀ £ÀªÀÄä ªÀĤ ºÁ¼À ªÀiÁrÛ¢Ý, ¤£ÀUÉ F ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁåqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÀ §A¢¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ £ÀªÀÄä ªÀĤ ºÁ¼À ªÀiÁqÁÛ£ï EªÀ¤UÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¥Àæ¨sÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉįÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, CA©PÁ EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÁåqÀgÉÆà F ºÁmÁåUÀ R¯Á¸ï ªÀiÁrj CAvÀ vÀqÉzÀÄ, ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ, DUÀ dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ®Ä PÉý AiÀiÁgÉÆà E£ÀÄß M©â§âgÀÄ §AzÀÄ PÀvÀÛ®°è PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĸÁÛV C¯Éè ©zÀÄÝ ¨É¼ÀîUÉÎ 6 UÀAmÉUÉ ¥ÀæeÉÕ §AzÁUÀ JzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-1-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÀxÀ ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁåµÀ£ï ¸À®ÄªÁV ¨ËAqÀ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¨ËAqÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ, ©ÃzÀgÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀéAvÀ Hj£À°è CzÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁj£À «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨Á° ¸Á: ZÀl£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà UÀzÉÝ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉî¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ¢AzÀ UÁA¢ü UÀAd gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉî¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-9617 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É M§â£É PÀĽvÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ CzÉà gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À«ÄÃ¥À¢AzÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸Àé®à ¨ÁdÄ«UÉ wgÀÄV¹ PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ MªÀÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ JqÀ PÉÊ gÀmÉÖUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ §¸À ¸ÁÖ¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ©gÁzÁgÀ, 2) ªÀiÁgÀÆw vÀAzÉ PÉÆÃAr¨Á ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ eÁw: ºÁlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉ UÀt¥Àw FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ Mr¸À®Ä ¤£É PÁgÀt CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ vÀqÉ¢gÀÄvÀÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ©gÁzÁgÀ eÁw: ºÁlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖ¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ 2) ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ zɪÀPÀvÉ E§âgÀÄ eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ºÀįÁå¼À EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ªÉAPÀl£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ Nr ºÉÆVzÁݼÉ, AiÀiÁPÉ ºÀqÉ¢¢Ý CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ ªÀiÁr PÁ°AzÀ ¨É£Àß°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ, ¸ÀzÀå: ªÀ¸Àw ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà ¹AzsÉ FvÀ£ÀÄ §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀgÁ¼É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, F ¸ÀA¸ÉÜ CrAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, §PÀÌ¥Áà CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¨sÀgÀvÀ gÀvÁßPÀgÀ, ZÀvÀÄgÀ¨Á¬Ä EªÀj§âgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ §PÀÌ¥Áà EvÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JºÀZï-01/J£ï.J-1576 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀévÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð - PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÀÄzÀåzÀ°è eÁåAw PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §PÀÌ¥Áà EvÀ£À PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À PÁgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.