January 11, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: §rUÀgÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉAQ PÁ¬Ä¸ÀÄvÀÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÄʪÉÄ°£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÁd¹AUÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8241 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ «Ä¯ÉäAiÀÄA ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁè¹ÃPÀ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ UÁå¥À gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸À¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è DzÀgÉ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀégÁd¹AUÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.