January 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: alUÀÄ¥Áà FvÀ¤UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CA§UÀ°gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁqÀV¬ÄAzÀ EzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/12/2012 gÀAzÀÄ ±ÉÊ®eÁ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀadÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ ©lÄÖ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄazÀ ºÉÆÃV alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±À¤ ªÀĺÁvÁä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/801 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁtĪÀAvÉ EArPÉÃlgï, ¥ÁqðAUï ¯Éêmï ºÁPÀzÉà gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/JªÀiï-1521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀ« ºÁUÀÆ gÀ«AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ @ ¨Á¼ÀÄ E§âgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 406, 409, 420, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¤ªÀiÁð® UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà, 2) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ WÉÆÃqÀĸÁ§, 4) U˸ÀĢݣï vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁ ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 d£ÀjUÉ £ÀA©PÉ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¨sÁ£ÀĪÀÄw ¨ÉÃ£É ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10,00,000 gÀÆ (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉUÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀĪÀÄw DVgÀÄvÀÛzÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAlÄ §AUÁgÀ EzÉ CzÀPÁÌV ¤£ÀUÉ F jÃw DUÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ¤ªÀiÁð® EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ §gÀÄvÁÛ£É, UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄĪÀªÀzÀÄ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀiÁ UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½AzÀ 20,000 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄwÛ£ÀÆß 26 d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-34/¦-2855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀgÀ¯ï PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀA§ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤UÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀتÁV ©zÀÄÝ «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ E¤vÀÛgÀ ¦ünAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁzÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ gÀÆ¥Á¬Ä 65,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dÄAeÉgÁªÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ElUÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ Hj£À ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉ餰zÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÀ HgÀ°è §zÀ¯ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄwÛ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀvÀß vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄAUÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï «oÀ® UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3240/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀgÁwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CuÁÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄ®Äè PÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠪ÀÄĪÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr, PÀ©ât gÁr¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÀ®PÉÌ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 143, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ J¯ÉÃd¨ÉÃvï UÀAqÀ ªÀiÁPÀð PËoÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, 2) ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 3) ¸ÀIJ¯Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀazÀ, 4) ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 5) ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 6) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå J¯ÁègÀÆ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄPÀÄ vÉÃUɬÄj CAvÁ CAzÀÄ £ÁªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ fêÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄäUÉÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀµÀÖ E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 498(J), 304(©), 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƼÀzÁ§PÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà qÁPÀļÀUÉ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà qÁPÀļÀUÉ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV ºÁWÀÆ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ eÉÆvÀÄ ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ M¼ÀV¤AzÀ ¨ÉÆÃ®Ö ºÁQ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ ¸Àj¹ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉzÀ¼ÀzÀ JJ¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà «ÄgÀUÀ£À½î ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ï C.Q 1230/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û÷ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 448, 435, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà a®èUÉð, UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvï ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄAr (ºÉqï PÁ£ÀìmÉç®) ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ - ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁB PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ bÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä vÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr eÉðUÉ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÉÆ® E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àr EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¨ÉÊgÀ¥Áà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-24/«-3054 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼Àæj£À §¹ì£À°è PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄgÀ½ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ- ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-31/J¦-2335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.