January 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-01-2012


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥sÀÄ®¹AUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ®A¨sÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉêÀ¼À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ RArPÉÃj. EªÀgÀÄ RAqÉPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃeï PɼÀUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁåQÛUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjagÀvÀÄ J°èAiÉÆ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÆÌ PÉÆ¯É ªÀiÁr MAzÀÄ ©Ã½ ZÁzÀgÀzÀ°è ¸ÀÄwÛ ©æÃeï£À ¥sÀÄ°£À°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀwÛgÀ §ºÀÄzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉvÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ ®Qëöäà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á §lUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 324, 504, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 66 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤Ã®PÀAl¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸É¢ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ DgÉÆæ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ C¥ÁàgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ RÄgÀĦ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 323, 326, 307, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-01-2012 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 56 ªÀµÀð, eÁ; PÀÄgÀħ G; PÉE© UÀÄvÉÛzÁgÀ/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á ºÀÆ®¸ÀÆgÀ ¸ÀzÁå J£ïfN PÁ¯ÉÆä CQì¸À ¨ÁåAPï JzÀgÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀªÀÄä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ; 48 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G; ¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á; ºÀÆ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.