January 7, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-01-2012

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447,506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀQîgÀÄ ¸Á ¤qÉèÁ£À ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è Rjâ¹zÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA-7/2 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃgÀ¥ÉÆâݣÀ vÀAzÉ §zÉð ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á ¤qÉèÁ£À E£ÀÆß 12 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃ¥À£Àì UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À;A 04/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-01-2012 gÀAzÀÄ 1975 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà E¥Àà½î ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ J 39 – 7203 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉãÀaAZÉƽ ²ªÁgÀzÀ°è 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C°A µÁ ¸Á: ºÀÄqÀV DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/7203 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî®VzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ vÀÄvÁgÉ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ) ¸Á wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀÄvÁgÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð G: ¥ÉAlgÀÀ eÁw J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ) ¸Á wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀzsÀÈqÀ E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀgÀÄ wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 420, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 06/01/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄ®ªÀé£ÉÆÃgÀ eÁ J¸ï.n.UÉÆAqÀ ¸Á amÁÖªÁr UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À UÀÆ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 8/1 ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ 47 JPÀgÉ 09 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢jUÉ d«Ää£À §UÉÎ K£ÀÄ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2007 gÀAzÀÄ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, CzÀÄ £ÉÊdªÁzÀÄzÉAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ G¥À£ÉÆAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è §¼À¹ £ÀªÀÄUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÀȺÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 06-01-2012 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ PÁªÀÄuÁÚ R¥À¯É ¸Á: ¨Á宺À½î EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 03-01-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ PÁªÀÄuÁß vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw R¥À¯É ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-37-JA. 3464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.