January 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 143, 147, 498(J), 302, 304(©) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À ±ÁºÀUÀAd ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±É¯Áé gÁt ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è E£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¥Àæ«Ãt, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ ¨sÉÆÃdAUÀgÁªÀ, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 1) ¦æÃAiÀiÁ, 2) ¥sÀAPÁd, 3) ¥ÉæêÀiÁ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÁdÄ EªÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr E£ÀÄß 50,000=00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ZÀAqÀæPÉ ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ZÀAqÀæPÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: L£ÉÆý, vÁ: aAZÉÆý, ¸ÀzÀå: Gd¼ÀA§ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§â£Éà ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀ®±ÉmÉÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ JPÀA¨Á ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¹zÁæªÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÉʯÁ£ï ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÀPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 287, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¨ÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: DAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ VæãÀ £ÉÃZÀÆgÀ PÀA¥À¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀĪÀjUÉ vÀÀ£Àß PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ UÀÄdgÁvÀzÀªÀgÀÄ EAd¤AiÀÄgÀgÁzÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw£À E§âgÀÄ ªÉÄÃPÁ¤PÀ PÉ®¸À PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 2030 UÀAlUÉ jAiÀÄPÀÖgÀ ªÀIJãÀ MªÀÄä¯É §¸ÀÖ CV CzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀjzÀÄ E§âgÀÄ EAd¤AiÀÄgÁzÀ vÀªÀ£À ºÁUÀÆ ¤w£À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÀªÀ£À EvÀ£À PÉÊ PÁ®Ä JzÉ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À EvÀ¤UÉ PÀÆqÁ PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæzÀ PÀAmÉ£ÀgÀ ªÀIJãÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤w£À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀwÛ ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d»gÉÆâݣÀ, 3) ±ËPÀvÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ M¼ÀV¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è CdĨÁdÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀIJãÀ mÉA¥ÀgÉÃZÀgÀ ºÉZÁÑzÁUÀ C°è ¨É°è£À ªÀåªÀ¸ÀÜ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ Cj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÉÊAiÀÄgÀ mÉAqÀgÀ EnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀgÀ ¤µÀ̼Àf¬ÄAzÀ¯É F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁd²æà UÀAqÀ £Áå£ÉñÀégÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÀUÁÎ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÉƯÉAiÀÄ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÉÄÃ¯É JzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ dVÎ ªÉÆ¯É »rzÀ£ÀÄ, »UÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dUÀÄΪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CvÉÛ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉÆøÀÌgÀ F «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ d£ÀjUÉ ºÉüÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ¢æPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ feÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ «oÀ×® FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ £À£Àß ¸ÉÆ¸É gÁd²æà EªÀ¼À ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝ£É CªÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ, CªÀ£À vÁ¬Ä fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, CªÀ£À ºÉAqÀw C¤vÁ UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ UÉÆëAzÀ£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ KPÉ DgÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹Ãn PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î, 2) £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥Àà½î E§âgÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAªÁr EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ PÀÄ°UÉ §gÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀ°A¥Á±Àå vÀAzÉ ¥sÀjÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ, 3) ¸ÀAVvÁ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀVPÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§, ¸Á: ±ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr EvÀ¤UÉ PÉÆqÀAVUÀ¼ÀÄ KPÉ? £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è Nr¹¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀhÄgÀ¦ ¸Á : ElUÁ EvÀ£ÀÄ ¹®Ä¨É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÀ®UÉ£ÉÆgÀ ¸Á: ElUÁ EvÀ¤UÉ K£ÀÄ? w£ÀÄßw¢Ý zÀ¥ÁàUÀÄw¢Ý CAvÀ CA¢zÀ ªÀiÁwUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, CgÀÄt vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ w£ÀÄßwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà gÀlPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-16/J-5719 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄÄ®V ¸Á: ºÀÄqÀÄV, EvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) C«ÄgÁ¨ÁzÀ°è «£Àìgï AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 1100 ¥ÉÃn ¯ÉÆqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV gÁwæ G½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À¸ÀQ£À eÁªÀ UÀzÀUÀ f¯ÉèUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ 28/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¯ÁjUÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÉÆqÀ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.