January 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-01-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 223, 224 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¦.J¸À. ¹.DgÀ. £ÀA. 299/2010, J¸À.¹. £ÀA. 65/2011 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-03-2011 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §A¢üAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ UË.ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè & ¸É±À£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ JzÀÄj¸À®Ä E£ÉÆßêÀð «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17866 ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£À eÉÆÃvÉ r.J.Dgï. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÉAUÁªÀ®Ä ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.ºÉZï.¹ £ÀA.66 ºÁUÀÄ J¦¹. £ÀA 323 EªÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ®£À°è PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. «ZÁgÀuÉ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£ÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ r.J.DgÀ. ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiËTPÀªÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆßêÀð «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA. 17866 ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ eÉÊ°UÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¥sÀgÁj «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ, EvÀ£À£ÀÄß ªÀÄgÀħA¢üøÀ¨ÉÃPÁV PÉÆgÀÄvÁÛ ¥sÀgÁjUÉ PÁgÀtgÁzÀ J.ºÉZï.¹ £ÀA.66 ºÁUÀÄ J¦¹. £ÀA 323 ºÁUÀÆ ¥sÀgÁj «ZÁgÀuÁ §A¢ü ¸ÀA. 17965 CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹zÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Áà UÀqÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè PÁgÀUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆvÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA 09-JªÀiï/9361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀAd¥Áà ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.PÁªÀå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁªÀiï CAqï gÁeï ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è ©.J. ¢éwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£Á®Ä gÁeÉñÀégÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/01/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ gÁeÉñÀégÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸À¸ÀÖAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀÄAqÁgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà gÉrØ ¸Á: NªÀiï £ÀUÀgÀ UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÄ ¤Ã®gÁeï ºÉZï.©. aAZÉƽîPÀgÀ ¸Á: §¸À¸ÁÖAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀÄ®âUÁð EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.PÁªÀå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À «ªÁºÀ EvÁå¢UÉ MvÁ۬Ĺ CªÀ¼À EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ mÁmÁ EArUÉÆà J¯ï.J¸ï PÁgï £ÀA. PÉ.J-32/JªÀiï-5944 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À¸ÀÖAqï JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.