January 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-6225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è PÁgÁAd ©æd ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-31/qÀ§Æè-3449 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ vɯÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉüÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÁr, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: PÁA§¼É ªÁr EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA 275 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©â£À UÀuÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 10 ªÀµÀð¢AzÀ QæµÀgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ PÉ.E.©. «ÄlgÀ £ÀA 3 ¨ÉÆÃqÀðUÉ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj QæµÀgÀ ªÀÄrAiÀÄ°è EnÖzÀ 10 PÉ.f G¼Àî 26 ªÀÄÄzÉÝ ¨É¯Áè CAzÁdÄ 2 1/2 PÀÄAmÁ®Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 6000=00 gÀzÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ QªÀÄävÀÄÛ 7500=00 zÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉ.E.©. «ÄÃlgÀ »UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 13500=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁd vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr vÁ¬Ä, vÀAzÉ, ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Élgï vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼ÀªÀ£ÀÄß PÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ±Élgï vÉUÉzÀÄ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÀÆ PÀÆqÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ w«zÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ K¤zÉ CzɯÁè PÉÆqÀÄ CAvÀ ¨ÉÃzÀj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁåV£À°è 1) 1 jAzÀ 1.5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ C.Q 22,000/-, 2) 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀgÀ C.Q 14,000/-, 3) 1 eÉÆÃvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À 15 vÉÆÃ¯É C.Q 2000/- ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ 4) 3 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀÆ C.Q 4000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆlÖ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀ 35-40 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, 2 d£ÀgÀÄ ¥ÁåAl ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ zsÉÆÃvÀÄgÀ CAV zsÀj¹zÀݪÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.