January 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ SÁ¸ÀVAiÀÄ°è ¸Á®ªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¹zÉÝñÀégÀzÀ°è ¸Á® vÉÃUÉ¢zÀÄÝ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁd£Á¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄgÀvÀ£À @ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 5 d£À vÀAVAiÀÄA¢gÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVAiÀÄ ¸Á®ªÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß vÀ£Àß 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmɬÄAzÀ 0745 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀzÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄqÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ¹.Dgï.¦, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÆt¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA EAf£ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1468 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¯ÁPÀ ªÀiÁr eÉÆåÃw GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj GqÀĦ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ««gÀ EAf£ï £ÀA JZï10EJ¥sï©JZï65773, ZÉ¹ì £ÀA JªÀiï©J¯ïJZïJ10EWÀqï«40976, §tÚ ¹ ¹®égï C.Q 42,172=00 £ÉÃzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÁgÀªÁr, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ £Á®Ì£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÀgÀw vÀAzÉ ¢Ã°¥À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆV gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ºÉÆgÀUÀqÉ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°°è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸À§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUɯÁè ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ zsÀgÀwAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è, zsÀgÀw EPÉAiÀÄÄ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚÚzÀªÀ½zÀÄÝ, £ÉÃgÀªÀÄÄUÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5’5 JvÀÛgÀ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, EPÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24/25, 4099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CAPÀıÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀĺÁgÀ, ¸Á: £É®ªÁqÀ, vÁ: ¤®AUÁ EvÀ£À vÀAzÉ CAPÀıÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAPÀıÀ EªÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.