January 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-01-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 279, 337, 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ²æêÀÄAqÀ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á dªÀÄV EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ 785 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸À ZÁ®PÀ DgÉÆæ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹ §¸À £ÀA PÉJ 38/J¥sÀ-785 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ §¸ï »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É DUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 143. 147. 323. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-01-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀºÁét ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄvÉÛÃzÁgï ¸Á: GªÀÄgÀeï xÁAqÁ vÁ: PÀAzÀºÁgÀ f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼À ªÀÄÄRzÀݪÀÄ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï 29 - 8400 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA§®Ä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÉçgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ E½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ¤lÄÖgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ PÀ§ÄâUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ PÀ§Äâ KPÉ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ PÉýzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀ§Äâ ¯Áj vÀÄA§ÄªÀµÀÄÖ ¨sÀwðAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á¼É ¨É¼ÀUÉÎ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr ¯Áj ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ zÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 7-8 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÉçgÀUÀ¼À UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÉçgÀUÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 286, 338 L¦¹ eÉÆvÉ ¸ÉÆàÃlPÀ PÁAiÉÄÝ PÀ®A. 3 ¸À§¸ÀÖöå£ïì CPïÖ 1908 :-
¢£ÁAPÀ 26-01-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÃWÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ R¼ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ 1440 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ Cw zÉÆqÀØ ±À§Ý PÉý §AvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁ§jAiÀiÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è £É®zÀ°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀUÀÄÎ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ d«Ää£À°è ¹rªÀÄzÀÄÝ ºÁQ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀzÉà EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÀ¹äPÀªÁV MªÉÄä¯É ¸ÀzÀj £É®zÀ°è ºÁQ ªÀÄÄaÑlÖ ¹rªÀĢݣÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ©¢ÝzÀjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 63, 65 £ÀPÀ®Ä PÁAiÉÄÝ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/01/2012 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ j² vÀAzÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ :46 G: L¦Dgï ªÀÄÄRå¸ÀÜ ¸Á J-204 UÉÆ®Ø °Ã¥sï C¥ÁlðªÉÄAmïì ªÁPÀqï ¥ÀÄ£É (JªÀiï.J¸ï)EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÄãï gÉÆrUÉ UÀ®ìð ºÉʸÀÆÌ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀaãÀ J¯ÉQÖçÃPÀ®ì CAUÀrAiÀÄ°è ¦üãÉƯÉPïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÊgï£ÀÄß £ÀPÀ° PÀA¥À¤ ºÉ¸ÀgÀÄ §¼À¹ £ÀPÀ° ªÉÊgï£ÀÄß C¸À° ªÉÊgÀ JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-1-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.f.¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ©.JA.UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 50 eÁw Qæ²Ñ£À G ; J¥sï.r.J f¯Áè PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ ¸Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA.10-1-74 ¥Éưøï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĸÁä EªÀ¼ÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ a¯Áè¥À°è CVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É C®ªÀiÁgÁzÀ ¯ÁPÀgÀ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 2 vÉÆ¯É C.Q. 50,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/01/2012 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆgÀAr EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 21/© £ÉÃzÀgÀ°è 9 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁeÁæ £À¢UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 170 «ÄÃlgÀ 3 ¥sÉøÀ 5.5 JA.JA PÉç® ªÁ¬ÄgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ 1] AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 2] «¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 3] ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©gÁzÁgÀ 4] ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 5] ²ªÀ±ÀqsÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 6] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ «ÄÃZÉð 7] gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ PÁA§¼É 8] C¤Ã® vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ SÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉç® ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.