January 14, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀàuÁÚ UËgÉ ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀÄ®§UÁðzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ C°èAiÉÄ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, J¼ÀîCªÀiÁªÁ¸É ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ avÁÛ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¨Á宺À½îUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É, E°è 12 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/12/2011 gÀAzÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr §¸ÀªÀgÁd£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä §A¢®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉzÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w zÉÆÃgÉwgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 12/01/2012 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Án® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ §AzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀ °TÃvÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ UÉÆÃgÀR ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: rVÎ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃgÀR EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/01/2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CAUÀrUÉ MAiÀÄÄÝ DPÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ DPÀ¼ÀÄ JµÀÖPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢j, ºÀt J°èzÉ CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ 11,000/- gÀÆ UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÉÝ£É ºÀt £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ZÁAqÉñÀégÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §jæ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÀÄ EzÉ PÉÆlÄÖ ©qÉÆÃt CAvÁ CAzÁUÀ, ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÁA¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄrªÁ¼ÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¨Á¬ÄAzÀ OµÀzsÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÉÊzsÀåjUÉ vÉÆÃj¹zÁUÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DPÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J°èAzÀ PÉÆqÀ° CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, rVÎ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV OµÀzsÀ PÀÄrzÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄgÁt UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè d£ÀjUÉ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆAr ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ JµÀÄÖ PÉÆVzÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉAiÀÄ°¯Áè, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §gÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ eÉÆÃgÁV PÉÆVzÀÝjAzÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß vÀgÉzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÉ ¹j¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 396 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ®VzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÀgÉzÀAvÉ ±À§Ý PÉý¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤zÉæAiÀÄ°èzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀ°®è KQUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¢zÀÄÝ vÀqÀªÁzÀgÀÄ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV PÉÊAiÀÄ°è ¨Áånæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ EvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà PÀÄtÂAiÀÄĪÀAvÉ ±À§Ý PÉý¹vÀÄÛ, EµÀÄÖ ºÉÆwÛ£À°è ªÁ£Égï §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¨Áålj ºÁQzÉãÀÄ C®èzÉ ªÉÄîPÉÌ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è M§â PÉAZÀUÉ ªÀåQÛ ªÀĺÁ¼ÀVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁt¹zÀ£ÀÄ, PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀgÀÄ, ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉÊ »rzÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ CªÁeï ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CªÁeï ªÀiÁrzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀĺÁQgÀÄvÉÛªÉ ¤£ÀUÀÆ PÀÆqÀ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ ªÁAiÀÄgï ¸ÀÄwÛ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjAzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀgÀÆ ©r¹PÉƼÀî®Ä DUÀ°®è., CªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ PÉÊ »rj, PÁ®Ä »rj PÉÆgÀ½UÉ ªÁAiÀÄgï ºÁQ RvÀA ªÀiÁrj JAzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ªÁAiÀÄgï ºÁQzÁUÀ CªÀjAzÀ §ZÁªÀ DUÀ®Ä PÉÊ PÀÄwÛUÉUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E§âgÀÄ PɼÀV¤AzÀ ªÀĺÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É MAiÀÄÄÝ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÁQzÀ ªÁAiÀÄgï¤AzÀ ªÀĺÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄ ©¸ÁrzÁUÀ PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ, DUÀ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¨Áålj ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ §ºÀ¼À gÀPÀÛ PÁt¹vÀÄ, CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 4-5 d£À EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è PÁt¸À°®è ªÀÄÄRPÉÌ ªÀiÁvÀæ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 25- 30 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CªÀgÀ°è E§âgÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¥Ánè 5 vÉÆ°, §AUÁgÀzÀ 4 vÉÆðAiÀÄ 2 §¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ ¸ÉªÀ£ï ¦¸ï ºÁUÉ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ ºÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ CAzÁdÄ 2 ®PÀë gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆArgÀĪÁUÀ ®Æn ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 d£ÀgÀÄ C°èAzÀ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ bÀ½ ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀĺÁ¼ÀVAiÀÄ ªÉÄðAzÀ JzÀÄÝ UÁ§jAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV PɼÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀĽvÁUÀ JzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ, ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀjUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹, ¨ÉºÉƸï DVgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ¸À«ÄAiÉƢݣÀ vÀAzÉ JA.r. ªÉÄʪÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥sÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj ¸ÀA. JªÀiïJZï-25/©-9608 £ÉÃzÀgÀ°è J£ïJZï-09 ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ lÆj¸ÀÖ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-28/nJ-9434 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï gÀ« FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: ¨ÉÆgÁ§AqÁ ¨Á¨Á ¸ÉʯÁ¤ PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA 30 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¸ÀAUÀƼÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÁWÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À©ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®°è ©¢ÝzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ OµÀzÀ ¸Éë¹gÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¹ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄw®è CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Á¬ÄUÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁUÀ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ 108 ªÁºÁ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÁ£ÀzÀ°è ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉìAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C½AiÀÄ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ¯Áåt ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV, ºÁUÀÆ C½AiÀÄ£À vÁ¬Ä 2) ¸ÉÊzÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Àà PÀ¯Áåt ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EªÀj§âgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀzÉÉ ¥ÀzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QÃgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÆ «µÀ ¸Éë¹ aQvÉìAiÀÄ°è wjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.