January 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-01-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-01-2012


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.UÀÄ£Éß £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1320 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà£À ZÀ¥ÀàmÉ ¸Á ªÉÆÃVð ¸ÀzÀå PÀgÀqÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® PÀgÀqÁå¼ÀzÀ°è PÀA¥ËAqÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÁÝUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀµÉAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀgÀ PÁ°£À ºÉçâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ°è EzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ DvÀ£À£ÀÄß gÀQë¹ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀįÉèÃgï ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄtf ¨Á®Ä vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÀ.gÁ.¸Á.¸ÀA §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-432 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©lÄÖ 1615 UÀAmÉUÉ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¹wÛgÀĪÁUÀ §¹ì£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ §¹ìUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ vÀUÀqÀ ¨ÉAqÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 22 « 1899 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀ£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉð.£ÀA.222 gÀ°èAiÀÄ 3 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÁQzÀ vÀUÀr£À ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ MlÄÖ 35,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ CPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ 38 ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §jÃzÀ ±Á» UÁqÀð£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¦APÀ ±Álð PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl, PÁ®°è ¨ÁmÁ ZÀ¥Àà® EgÀĪÀ M§â C¥ÀjavÀ£ÀÄ vÀ¯É ¥À²ëªÀÄPÉÌ PÁ®Ä ¥ÀƪÀðPÉÌ CAUÁvÀªÁV ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 17/18-01-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀiÁ°£À°è ºÉÆUÀ®Ä CUÀzÀ PÁgÀtzÀ ªÀÄ®V PÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ d£ÀvÁ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á §¨ÁâgÀ¨ÁUÀ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ dĨÉÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á §¨ÁâgÀ ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÁwæAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à gÁwæ«r ZÀ½AiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÀ½ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«, JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉʧuÁÚ 35 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£À G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á qÀ¥ÀÄàgÀ ¸ÀzÀå £ÀªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2608 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ UÀmÁ¬ÄUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®¨sÁUÀzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.