January 31, 2009

Bidar District: Daily Crime Update, 31-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2009

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É AiÀÄĪÀPÀ£À CªÀzÀ馅 : ¥Á®PÀjAzÀ MzÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 323 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á; zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ügÀªÀgÀÄ gÁwæ ¨sÀd£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀ°AUÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ wgÀÄUÁr £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ £ÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀiÁzÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MAzÀÄ ®PÀëPÀÄÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä ¸À»ÃvÀ ªÁºÀ£À ªÀ±À

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ºÁUÀÄ ¥Àæ¨ÉÆñÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ¤gÀAd£À, PÉ.J¸ï., ¨sÉÊgÉ ¦.J¸ï.L. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ JZï.¹- 582, «zsÁåzsÀgÀ J¦¹- 260, UÉÆæ£ÁxÀ ¦¹- 1530, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L., ¹¦¹- 1616 ¸ÀAvÉÆõÀ, ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 £ÉÃzÀgÀ°è E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CzÀgÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) £ÀA.1 ºÉ滃 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£À 9.6 C;Q; 19440/-, 2) ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ï 8.6 gÀÆ 17,280/-, 3) £ÁPËl ©ÃgÀ PÁl£À MAzÀÄ C;Q; 960/-4) C¦üøÀgÀ ZÁ¬Ä¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 24, C;Q; 1680/-, 5) MAzÀÄ §Æè lÄxÀ ªÉÆèÁ¬Ä® , C;Q; 5000/-, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 780/-, 7) MAzÀÄ CA¨Á¸ÉÃqÀgÀ PÁgÀ JA.JZï. 24/ 55 C;Q; 55,000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,00140/- ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ UÁAeÁ d¦Û

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 20 (©) 2(©) J£Àr¦J¸À PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 30/1/09 gÀAzÀÄ 1230 aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉøÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ OgÁzÀ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢, ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 18 PÉ.f UÁAeÁ, MlÄÖ C;Q; 18000/- £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆæ §AzsÀ£À

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£À ºÉÆl®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 32 ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄļÀî ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 1040/ gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉMqÉzÀÄ UÀÆAqÁ ªÀvÀð£É ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀÄ aPÉÆgÀw¬ÄAzÀ PÀÆædgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ-J-32 JªÀÄ.4681 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ nPÉmï ºÀt eÉé¤AzÀ 10 gÀÆ £ÉÆÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆlÄÖzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj PÉÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄß ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ 10 gÀÆ nPÉÃl vÉUÉzÀÄ PÉÆüÀÄvÉÛãÉ, E£ÀÆß 2 gÀÆ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ eÉÆgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.January 30, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 30-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-01-2009


¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ §¸ï rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ ºÀ¸À£ÉÆÃ¢Ý£ï ¨ÁUÀªÁ£À EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï. ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA PÉ.J 39/2201 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ zÉñÀªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤ §¸À £ÀA PÉ.J 39/1859 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁvÀä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ, dÄeÁl £Àqɹ d£ÀjUÉ ºÀt ºÀwÛgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀjUÉ ºÀt PÀÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆr ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ/- UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ºÀt ºÀwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà gÁªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ 70, ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀfÃgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ RAiÀÄĪÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á/ªÀįÉèQ ªÀÄfÓzÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3320/- 2] 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn 3] 2 ¨Á® ¥É£Àß 4] MAzÀÄ CmÁè¸À ¸ÉÊPÀ® 5] MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¥ÉÆãï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà mÁæöå° ªÀÄzsÀå rQÌ : ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀj§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ DvÁä¹AUï vÀAzÉ zÉêÁ¹AUï 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä §eÁd ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-2824 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ®ÆPÁ aAZÉÆý¬ÄAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-32/J-2952 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ UÀuÉñÀ¤UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CmÉÆ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


¨sÁ£ÁªÀiÁw ªÀiÁrzÀÄzÁV DgÉÆæ¹ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ¸Á: UËgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-1-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ MtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è UÀzÀUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¹ªÉ PÁ¼ÀÄ ©¹¢Ý »ÃUÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁè ¨Á£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀzÀUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀ©â£À WÁtzÀ°è PÉÊ ¹®ÄQ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-

¤Ã®PÀAoÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ©â£À WÁtzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ WÁtzÀ°è ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ WÁtzÀ°è ºÉÆÃV ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄmÁ dÆeÁlzÀ £ÉêÀ ªÀAZÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°èAiÀÄ°è CªÀÄgÀ aPÀ£ï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÄ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À«Ä vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁ ±ÉÃR 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G. ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl : E§âgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ vÉÆA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃlÄÖ ºÀt ºÀwÛÃzÀgÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816, ªÀĦ¹ 1661 ºÁUÀÆ J¦¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀªÀÄ PÉ.J.38 f. 244 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ®PÀëöät ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G. eÁw PÀ¸À§Ä eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ¸Á/ zÉë £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1805 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn-1 3) MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9964683013 4] MAzÀĨÁ® ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦ÛªÀiÁr ¥ÀPÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlªÁqÀĪÀ°èUÉ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ 12 £ÀÆgÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ºÀt d¦Û

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è JJ¸ïL ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹¦¹ 1544 CA¨ÁzÁ¸À ¹¦¹ 1535 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1541 ²æäªÁ¸À ¹¦¹ 1526 U˸ÉƢݣÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ fUÁð [©] UÁæªÀÄzÀ°è zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1240/- MAzÀÄ ¥Áè¶ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¨ÉÊPï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.JA ¸ÀwÛUÉÃj J.¦.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÉƼÀUÀqÉ, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀÄgÀhÄÄQ £ÀA PÉ.J 29 E-77 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÁPÀ C§¸ÀªÀðgÀ £ÀA 123.698.0.4315 CA.Q. 900/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À 16 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt, ¨ÉÊPï-ªÉÆèÉʯïUÀ¼À d¦Û

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.J¯ï. G¥À¼ÁAPÀgÀ, rJ¸ï¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æ ªÉÆ»vÉ ¸ÀºÀzÉêÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ , ²æà ¤gÀAd£À & ¨sÉÊgÀ ¦.J¸À.L (¥ÉÆæ) ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd J.J¸À.L, JZÀ,¹ 580, ¦¹ 871,816,858 ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹ 1293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉÆuÉ £ÀA 102 gÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1835 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà RAqÉæ 2] C¤® vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¸ÀÄAmÉ 3] ±ÉÃR CPÀÛgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR C¨Áâ¸À° 4] gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀÄ Z˺Át 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÁègÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 6] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà PÀ£ÀeÉ 7]gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®èjAzÀ dÆfUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 16897 gÀÆ , 2]JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 3]MAzÀÄ EArPÁªÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï , 4]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ , 5]MAzÀÄ ¥sÁå¸À£ï ¥Àè¸ï »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ, 6]MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.39 JZï 9297 , 7] MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r qÁ£ï £ÀA PÉ.J 39 E 9587 ºÁUÀÆ 8]52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ . EªÀÅUÀ¼À£É߯Áè d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À §AUÀAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 376 L¦¹ eÉÆvÉ 3 (3) (11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-29/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á-¤qÉèÁ£À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁUÀdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß Hj£À ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÆ®UÉ£ÉÆÃgÀ EªÀ£ÀÄ gÀWÀÄ£ÁxÀ¥Áà ¸ÉÆãÀªÀiÁ¼É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀjUÉ EzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr `` K ºÉÆ°Û - ªÀiÁzÀÄVÛ gÀAr ¸Àƽ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É d§j¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄ EzÀÝ ¢UÀA§gÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¯ÁvÁÌgÀªÁV d§j ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÉÊUÉ PÀaÑ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ AiÀÄwß¹zÀ DgÉÆæ

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÁºÉÃzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: C®ÆègÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁªÀÇzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d«ÄÃgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: D®ÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁvÁr¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ C¸ÀèA¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ DgÉÆæ C¸ÀèA vÀAzÉ zÁªÀÇzÀ«ÄAiÀiÁå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: C®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉtÄÚ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

January 29, 2009

Daily Crime Update - 29-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-01-2009

ºÀ®ªÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ 1 ¨Á®PÀ ºÁUÀÆ 1 ¨Á®QAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄArèPÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß HlzÀ ªÉÃ¼É ©nÖzÀÝjAzÀ zÁªÀÇzÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð ¸Á: »¯Á®¥ÀÆgÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9530 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 26 - ¹ 9770 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ zÁªÀÇzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯É, ¨Á¬Ä, PÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ¥ÀÆwð ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÆ §® vÉÆqÉ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA. 17/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-01-2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ zsÀªÀÄð ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄqÀ¥À½î zÁªÀiÁè £ÁAiÀÄxÁAqÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ eÉÆvÉ £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä ¯Áj £ÀA§gÀ JªÀÄ.ºÉZÀ 21 - 6097 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä UÁåAUÀ eÉÆvÉ vÀÄA§ÄªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð EªÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DlªÁqÀÄvÁÛ ¯Áj PɼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¸À®Ä aÃj PÉÊ ªÀiÁr ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ JzÉ, ºÉÆmÉÖ ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ ºÉÆÃV J®§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ D«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ° £ÀA§gÀ J¦-23-AiÀÄÄ-0307 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ jÃAiÀiÁd ¥Á±Á EvÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨Á¬ÄUÉ, vÀÄnUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29/01/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁA¨Éî 35 ªÀµÀð, ¸Á// §§¯ÉñÀégÀ vÁ// D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/7771 £ÉÃzÀÝgÀ°è M¼ÀUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZÀ-25/©- 9422 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯Áj ¥À°Ö DVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-1063 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ.d°Ã® CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9422 £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï qÁåªÉÄî DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ 2] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ±É¥Áà J®ègÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä CªÀÄ°£À°èzÀÝgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°è®zÀ PÁgÀt 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¸Éj¹, ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄƪÀgÀ°è M§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀÄrzÀÄ ºÉArÛUÉ ¦Ãr¸ÀĪÀ ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ UÀAqÀ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 498(J) 504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ÃvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀħâªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁªÀĪɯï PÀgÉ£ÀUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀĪɯï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀgÉ£ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ(n) ¸ÀzÀå ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ CVzÀÄÝ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÆ CVgÀÄvÁÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀ£ÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ , CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-1-09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¨Áål¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


««zsÉqÉ zÁ½ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

1) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2009 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÁgÀAeÁ zÀAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á @ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ, 45 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹AzÉÆî vÁAqÁ ¸ÀzÀå ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-01-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨ÁwäêÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ï.L ²æ. «oÀ¯ï UÉÆR¯ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ £ÁUÀÆgÉ eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¸ÀÖPï aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀvÀÛ®°è NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥Áè¸ÀÖPï aî ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 1. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA,J¯ï G¼Àî MlÄÖ 22 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2). £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÉÊ£ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 3). £ÁPï Omï 330 JA.J¯ï G¼Àî 06 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 41 ¨Ál¯ïUÀ®Ä J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ ºÀt 1475=00 d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28/01/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°AzÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ©Ãj (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtPÉÌ ¥Àt ElÄÖ E¹àl dÆeÁl DqÀÄvÀÛªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀÄr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ §¸ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 341, 143, 147, 148, 324, 504, 506, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA:PÉ.J-38-J¥sï-247 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï vÀqÉzÀÄ, §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀqÀªÀiÁrzÀÝPÉÌ JAzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀPÀgÁgÀÄvÉUÉzÀÄ, ZÁ®PÀ£À PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉUÉ CqÉvÀqÉGAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §ÈzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À gÀPÀÛ UÀAiÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J®.¹. EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ PÉÆÃlUÁå¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ§£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÉÆlUÁå¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ C©üêÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 38, eÁ: EqÀUÁgÀ, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀ¤ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À gÀPÀÛ UÁAiÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/1/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄaAzÀæ vÀAzÉ ªÉÄÃUÁ ²AzÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀÆ®ZÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ºÀ½î vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ "K ¨sÉÆøÀrZÁ ZÁgÀ ªÀÄ»£É ¥ÀºÀ¯É ªÀiÁeÁªÀgÀ vÀPÀgÁgÀ PɯÁ¸À " CAvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÉÊ ¥sÀPÀ½ ªÉÄÃ¯É §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 27-01-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2009

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : 26 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt 4 ªÉƨÉʯï d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÀmÉÆÃzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 26,080 /- , 52 E¸ÉàÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ dÆdÄPÉÆÃgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 353 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VqÀUÀ¼À°è ¹gÁeÉÆâݣÀ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÉÆr CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæöÛzÀ PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqɪÀAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA10/09 PÀ®A143,147,148,323,324,504,354 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉ£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ:ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. ¸ÉÃj ©qÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ KPÉ §AiÀÄÄåwÛgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA11/09 PÀ®A324,504,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 40, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ µÀqÀPÀëj vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉãÀ¥ÀÄgÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆèÃeï ºÀjzÀÄ ªÀÄ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹, ºÉÆgÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrlÖ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ C¥ÀjavÀjAzÀ ¨ÉAQ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¨É¼É ºÁ¤
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA12/09 PÀ®A 435 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:109, 115, 116 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 4 JPÀÌgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄÄ MtVzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß R¼À ªÀiÁr MAzÉà PÀqÉUÉ MnÖ EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ £ÉîªÁqÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CAvÁ HgÀ d£ÀgÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°èzÀÝ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MnÖzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 40 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÀ¯É CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀ jÃw ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛ¯Áè. F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C»vÀPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 109 ¹Dg惡

¢::27/01/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ eÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¸ÀjAiÀiÁV «Që¸À®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 10 d£À DgÉÆævÀjUÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ 1) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ 28ªÀµÀð ¸Á-ºÀĨÁ¸À (2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 22ªÀµÀð ¸Á-gÀlÖPÀ® (3) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À 19ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (4) ªÀÄƩãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 20ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð (5) ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 65ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (6) ²ªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ 20ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (7) ±ÉÃPÀ ªÀĺɧħ vÀAzÉ C°¸Á§ 28ªÀµÀð ¸Á-¯ÁvÀÆgÀ (8) «ÄúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ 19ªÀµÀð ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ (9) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ 22ªÀµÀð ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ (10) ªÀÄ.gÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C§ÄݯÁè 22ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð JAzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ/ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj 10 d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

vÉÆlzÀ°è PÀnÖzÀ gÀÆ. 17 ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀiË®åzÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀÄÄTªÀiï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 303,304 gÀ°è EzÀÝ vÉÆÃlzÀ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÁÝVzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 17,000/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.vÀ£Àß DPÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A. 78 (111) PÉ.¦. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ EzÀÄ MAzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁl EzÉ, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ¢; 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280/- gÀÆ , MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä®, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 27, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 27-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-01-2009

¤µÁ̼Àf §¸Àì ZÁ®£É : ºÉÆgÀPÉÌ PÉʺÁQ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À PÉÊ vÀÄAqÀj¹ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢::26/01/09 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄAoÁ¼Á vÁ-§.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0630 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ZÀAzÀæªÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ §mÉÖ Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄV alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯Éà PÀlÄÖ ºÉÆÃqÉzÀÝ¢ÝgÀAzÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÊ ºÀwÛ §®UÉÊ gÀmÉÖ¬ÄAzÀ PÀmÁÖV ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ C¥ÀºÀgÀtPÁgÀjAzÀ E§âgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¥ÁgÀÄ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ. 07/09 PÀ®A.: 363 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ PÀ¦àPÉgÉ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À PÉÊUÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ §»zÉÃð¸ÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ºÉÆV ªÀiÁtÂPÀ mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ §»zÉÃð¸É ªÀiÁr JzÀÄÝ ¥ÁåAn ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà §AzÀÄ JzÀÄgÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è MlÄÖ ªÀÄƪÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ, E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PɼÀV E½zÀÄ eÉé£À°èzÀÝ zÀ¹ÛvÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ MwÛ»rzÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ QqÁßöå¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ, aÃjzÀgÀÄ ©qÀ°®è ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAUÀªÀÄ E£ÀÆß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¤°è¹ , PÉÊPÁ®Ä MwÛ »rzÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ EAeÉPÀë£ï PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É gÀhÄlQ ºÉÆqÀzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ ¨ÁV°UÉ MzÁÝUÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ©zÀÄÝ C°èAzÀ §®¨ÁUÀ PÀ©â£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV NqÀÄvÁÛ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀiÁåQìPÁå§ £À°è PÀĽvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀ£ÀÄ, C°èAzÀ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zsÀ£Áf EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁjUÉ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw±Á¯É «Ä¤ §¸ÀìUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : «Ä¤§¸ïì£À°ègÀĪÀ 9 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 008/09 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÉÆ£Áß½ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄgÀÄPÀÄ® ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÉÄðéZÀgÀPÀgÀÄ ¸Á:¤qɨÁ£À ¸ÀzÀå PÀgÀrAiÀiÁå¼À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯É gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ¥À®è«,¥ÀæeÁ, C²é¤, PÁªÉÃj,¦æAiÀÄAPÁ, ²ªÀPÀ¯ÁåtÂ,²ªÀPÀ£Áå C±Àé¤ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 21 «zsÁåyð¤AiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÜAiÀÄ «Ä¤ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-39/3552 £ÉÃzÀgÀ°è CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀ£Àß §¸ÀªÁ gÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄPÀÄ®¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀgÀrAiÀiÁå¼À PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §¸Àì £ÀA PÉ.J-38 J¥sÀ.-262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß §¸Àì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ EzÀÝ «Ä¤ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ 8-9 «zÁåyð¤AiÀÄjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ.


January 26, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 26-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2009

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀįÉè¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/09 PÀ®A 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 24,25-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁðzÀ DjÃ¥sï EªÀgÀ ªÀÄ£É »AzÀÄUÀqÉ PÀ¸À©¸ÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉƧâgÀ aîzÀ°è ©¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


§¸ïì - ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå26/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ 279, 337, 338 IPC ¥ÀæPÀgÀt

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦JL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ²æà JªÀiï.r SÁeÁ vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä® ¨ÉÆgÁ¼ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä JªÀiï.r E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®ªÁzÀ PÀ®è¥ïà vÀAzÉ UÀÄzÉUÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ºÉý¢ÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-2439 §eÁd ¹n ºÀAqÉæqÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀªÀiï JªÀiï.r E¨Áæ»A ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆî £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®¨ÁUÁð gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁeÉÆâݣÀ ¸ÁÌçöå¥À CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-2600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ,. £À£Àß vÀªÀÄä JªÀiï.r.E¨Áæ»A EªÀ¤UÉ §® PÀtÂÚt ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ©.CAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üªÀįÁ ¨Á£ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ qÉ¥ÉÆë£À ZÁ®PÀ 271659 ¸Á-©© £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £É®UÉÆAqÁ f¯Áè CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £Á« UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©zÁÝUÀ ºÉÆ®¢AzÀ §jwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ JªÀiïr E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ aQvÀ¸Á PÀÄjvÀÄ £ÉÃgÁªÀV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À°è PÀÄAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ WÀl£É DzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ jÃw ¤µÁ̼Àf fÃ¥À ZÁ®£É : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..12/09 PÀ®A. 279 L¦¹ PÀ®A.

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀħAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á; UÉÆgÀ£Á¼À fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..13/09 PÀ®A. 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÁAªÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀjd£ÀUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : §rzÁl, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥Án zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁu. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 4/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 2] SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄÃAiÀiÁ ¸Á-GZÁÑ 3] ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ J¯ÁègÀÆ ¸Á-GZÁÑ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 5/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀªÀÄlUÁgÀ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 2] ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 3] UÀÄqÀÄ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 4] ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀÄ ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA-5/09 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA12/2009 PÀ®A323,307,427,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀiÁt @ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²®ªÀAvÀ ¸Á eÉïï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄgÀR® gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨É° ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÉüÉAiÀÄ£À EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï. 04/ J.JPïì/ 3694 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉÆïÁ PÁgÀ £ÀA. J.¦/10/J.¹/5558 ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÁt ©ÃqÀ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀjzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹ PÁj¤AzÀ £Á£ÀÄ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀqÉ Nr §AzÀ ²æÃ. ±ÉÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÁj EªÀj§âgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ MwÛ »ÃrzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ G¥ÉÃAzsÀæ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁj¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® UÉÊ gÉmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä PÁj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃqÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ fêÀ ¸À»ÃvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊ £À£Àß ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è , ¨ÉtÂÚ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæ PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA :- 17/09 PÀ®A: 454,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-1-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀgÁªÀÄ gÀt«ÃgÀPÀgÀ ¸Á ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆä PÉA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÀAUÀ rfvÉïï PÁåªÀÄgÁ , 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ , UÀ¯Áè(ºÀÄAr) AiÀiÁ°èzÀ ºÀt , »ÃUÉ MlÄÖ C Q 23,700=00 QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 454,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA02/09 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ: gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÁªÀÄtÚ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À DPÀ¹äPÀÀªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ±ÀjÃgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:02/09 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 16/2009 PÀ®A87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è ºÉÆgÀlÄ §UÀzÀ® vÁAqÁ ¨ÉÃnÖ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä dÄeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁqÀªÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ºÉÆV 1645 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð 2. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà gÁAiÀÄUÉÆAqÀ 3. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 4. UÀt¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæUÉÆAqÁ 5. ªÀÄ. CAiÀÄĨï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå 6. gÁdÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ EzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä 3 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀt F jÃw MlÄÖ 52 dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 2520/- gÀÆ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 1645 UÀAmɬÄAzÀ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄUÉƽ¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁA mÁA ¥À°Ö : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 337, 338eÉÆvÉ 187L.JA.«. PÁ¬ÄzÉ :-

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁ¢üPÁ vÀªÀÄä ¸Àa£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°èAiÀÄ vÀAV ¸ÀÄgÉÃSÁ d¯ÉÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦæAiÀiÁ »ÃUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ MAzÀÄ lAlA £ÀA PÉJ-38/3523 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA £ÀA. PÉ.J-39-3523 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁæöå° ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/2009 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3177 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß CmÉÆ mÁæ° ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÁÛqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «gÉÆâ¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀteÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ¼ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉlÖ ZÀl PÀ°¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¥Á®PÀgÀÄ ºÀt ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ : ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀĹzÀ© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: gÉãÁ UÀ°è gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ M§â£É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀjAzÀ CªÀ£À vÁ¬Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ RaðUÉ AiÀiÁPÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè £À£ÀUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁPÁVzÉ, £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ PÀrØ ¥ÀnÖUÉ PÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ CªÀ£À JzÉ, ¨É£ÀÄß , PÉÊPÁ®Ä §ºÀ¼À ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0945 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á;UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀ¨Á ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¥ÀAqÀÄ, £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ºÀ¹ ©½ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ JPÉ QwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÉÆÃlzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21,22/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉÖ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ PÉÆr¹zÀ 3 ºÉZï¦ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À PÉÆqÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÁQ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£À£Éß xÀ½¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:26/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀ£ÀUÉÆAqÀ£ÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀt PÉüÀ°PÉÌ ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä zÁ§PÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf, vÁ£Áf, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Bidar District Daily

Daily Crime Update - 26-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2009

£ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀįÉè¸ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀĺÁvÁ¬Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/09 PÀ®A 318 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 24,25-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£ÀUÉ ºÀÄnÖzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊd zÀUÁðzÀ DjÃ¥sï EªÀgÀ ªÀÄ£É »AzÀÄUÀqÉ PÀ¸À©¸ÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉƧâgÀ aîzÀ°è ©¸ÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.


§¸ïì - ¨ÉÊPï ªÀÄzsÀå rQÌ : E§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå26/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ 279, 337, 338 IPC ¥ÀæPÀgÀt

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦JL [PÁ¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ²æà JªÀiï.r SÁeÁ vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä® ¨ÉÆgÁ¼ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ 25/1/09 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ gÀeÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä JªÀiï.r E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®ªÁzÀ PÀ®è¥ïà vÀAzÉ UÀÄzÉUÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ºÉý¢ÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-2439 §eÁd ¹n ºÀAqÉæqÀ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä vÀªÀiï JªÀiï.r E¨Áæ»A ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆî £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®¨ÁUÁð gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁeÉÆâݣÀ ¸ÁÌçöå¥À CAUÀr ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÀqɬÄAzÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ §¸Àì £ÀA J¦-28/gÀhÄqï-2600 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ,. £À£Àß vÀªÀÄä JªÀiï.r.E¨Áæ»A EªÀ¤UÉ §® PÀtÂÚt ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ©.CAdAiÀÄ vÀAzÉ ©üªÀįÁ ¨Á£ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ qÉ¥ÉÆë£À ZÁ®PÀ 271659 ¸Á-©© £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £É®UÉÆAqÁ f¯Áè CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £Á« UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©zÁÝUÀ ºÉÆ®¢AzÀ §jwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ JªÀiïr E¸Áä¬Ä® EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ aQvÀ¸Á PÀÄjvÀÄ £ÉÃgÁªÀV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À°è PÀÄAvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ WÀl£É DzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ

fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ jÃw ¤µÁ̼Àf fÃ¥À ZÁ®£É : JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..12/09 PÀ®A. 279 L¦¹ PÀ®A.

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀħAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á; UÉÆgÀ£Á¼À fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ..13/09 PÀ®A. 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¦¹ 125 gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ªÀqÀUÁAªÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀjd£ÀUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-950 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : §rzÁl, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥Án zÀÆgÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁu. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 4/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 2] SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄÃAiÀiÁ ¸Á-GZÁÑ 3] ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ J¯ÁègÀÆ ¸Á-GZÁÑ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉUÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 5/2009 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-25/01/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀªÀÄlUÁgÀ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÀ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-25/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 2] ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 3] UÀÄqÀÄ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 4] ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀÄ ¸Á§ ¸Á-GZÁÑ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀ®è¥Áà EªÀgÀ ºÉÆmÉî£À°è PÀĽvÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ C°èUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤rzÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA-5/09 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA12/2009 PÀ®A323,307,427,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÀiÁt @ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²®ªÀAvÀ ¸Á eÉïï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄgÀR® gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ ¦ü®ÖgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨É° ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÉüÉAiÀÄ£À EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï. 04/ J.JPïì/ 3694 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀgÉÆïÁ PÁgÀ £ÀA. J.¦/10/J.¹/5558 ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ªÁt ©ÃqÀ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀjzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹ PÁj¤AzÀ £Á£ÀÄ PÉüÀUÉ E½zÁUÀ MªÉÄäÃ¯É £À£Àß PÀqÉ Nr §AzÀ ²æÃ. ±ÉÊ®A ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄgÁj EªÀj§âgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ MwÛ »ÃrzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ G¥ÉÃAzsÀæ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁj¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® UÉÊ gÉmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä PÁj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃqÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÀ fêÀ ¸À»ÃvÀ CAzÀªÀ£É PÉÊ £À£Àß ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è , ¨ÉtÂÚ£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CªÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄÝ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £Á£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£À : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæ PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA :- 17/09 PÀ®A: 454,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-1-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀgÁªÀÄ gÀt«ÃgÀPÀgÀ ¸Á ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆä PÉA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÀAUÀ rfvÉïï PÁåªÀÄgÁ , 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ , UÀ¯Áè(ºÀÄAr) AiÀiÁ°èzÀ ºÀt , »ÃUÉ MlÄÖ C Q 23,700=00 QêÀÄäw£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 454,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA02/09 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ: gÀhÄgɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÁªÀÄtÚ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27/12/08 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À DPÀ¹äPÀÀªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ±ÀjÃgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀÆqÀ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:02/09 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 16/2009 PÀ®A87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 25/01/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è ºÉÆgÀlÄ §UÀzÀ® vÁAqÁ ¨ÉÃnÖ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä dÄeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁqÀªÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ºÉÆV 1645 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ F PɼÀV£ÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð 2. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà gÁAiÀÄUÉÆAqÀ 3. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ 4. UÀt¥Àw vÀAzÉ ZÀAzÀæUÉÆAqÁ 5. ªÀÄ. CAiÀÄĨï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå 6. gÁdÄ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ EzÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä 3 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀt F jÃw MlÄÖ 52 dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 2520/- gÀÆ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 1645 UÀAmɬÄAzÀ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄUÉƽ¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁA mÁA ¥À°Ö : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 337, 338eÉÆvÉ 187L.JA.«. PÁ¬ÄzÉ :-

¢::25/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw ªÀÄUÀ¼ÀÄ L±ÀéAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁ¢üPÁ vÀªÀÄä ¸Àa£À ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°èAiÀÄ vÀAV ¸ÀÄgÉÃSÁ d¯ÉÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĦæAiÀiÁ »ÃUÉ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ MAzÀÄ lAlA £ÀA PÉJ-38/3523 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj lAlA £ÀA. PÉ.J-39-3523 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »ÃrvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁUÀAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁæöå° ¥À°Ö : ºÀ®ªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/2009 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CmÉÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-38/3177 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß CmÉÆ mÁæ° ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÁÛqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß «gÉÆâ¹zÀÝPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀteÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ¼ÀÄ PÀ°¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉlÖ ZÀl PÀ°¸À¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¥Á®PÀgÀÄ ºÀt ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ : ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀĹzÀ© UÀAqÀ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á: gÉãÁ UÀ°è gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ M§â£É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀjAzÀ CªÀ£À vÁ¬Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ gÀhiÁAVÃgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ RaðUÉ AiÀiÁPÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ¯Áè £À£ÀUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁPÁVzÉ, £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸Á¬ÄAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ PÀrØ ¥ÀnÖUÉ PÉÆgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ CªÀ£À JzÉ, ¨É£ÀÄß , PÉÊPÁ®Ä §ºÀ¼À ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹ÛUÁV zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2009 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0945 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á;UÀrUËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀ¨Á ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå EzÀÝ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¥ÀAqÀÄ, £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ºÀ¹ ©½ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ JPÉ QwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

vÉÆÃlzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21,22/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃmÉÖ¥Áà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«UÉ PÉÆr¹zÀ 3 ºÉZï¦ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄtÂÚ£À PÉÆqÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÁQ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£À£Éß xÀ½¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:26/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀ£ÀUÉÆAqÀ£ÀªÀgÀ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀt PÉüÀ°PÉÌ ¸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä zÁ§PÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf, vÁ£Áf, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


January 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Udpate, 25-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009
¯Áj ªÀiÁgÁl ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ¦ügÉÆdSÁ£À vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÀ¸À£À¨ÉÊ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ªÀ¯ÉèªÁ¯É ¸Á-ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ CAiÀÄÄ©£À ºÉ¸ÀjUÉ DUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀzÀj DAiÀÄħ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgï¸Á§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁfzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¯Áj £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆArj CªÀjUÉ PÉýj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ D ¢£À¢AzÀ ªÀÄfÃzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄzÀÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ gÁºÉ £ÀA 9 £ÀÄß zÁn CVæPÀ®ÑgÀ D¦ü¸À UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄfç, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ¹¢ÝPï J®ègÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzsÉÆåÃUÀ SÁwæAiÉÆÃd£É £É¥ÀzÀ°è dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ AiÉÆrØzÀ E§âgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 504, 342, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢::24/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü zɪÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á-²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, zÉ«zÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á- ²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß LgÀÄ eÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÁ£ÀÄ gÁ¶æöÖÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ°è PÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRAqÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤r ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæºÁèzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ KPÉ ¤Ã£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÉ®¸À PÀÆ° d£ÀjUÉ ºÉüÀ°PÉ KPÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢Ý¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf mÁæPÀÖgï ZÁ®£É : MªÀð£À PÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁ MVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÀÆqÀì CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-39-5840 £ÉÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/1/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Á¯Éðf ©¹Ìl Jeɤì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁRðAqɸÀéªÀgÀ PÁA¥À¯ÉPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DmÉÆÃzÀ°è ¥Á¯ÉÃðf ©¸ÀÌmïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GqÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ PÉJ-39-n-1876 ºÁUÀÄ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ-39-n-1877 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà «¹Ì ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 2100 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ PÉÆlUÉÆAqÀ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁlÆð£ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® MlÄÖ 94 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 3619=00 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : gÁ²UÁV PÀÆrlÖ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯ÉUÉ PÉƽî ElÖ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 435 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/1/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆèÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C¼À ªÀÄ£ÀĵÀå UÉÆÃ¥Á¼À PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀqÀ¯É §t廃 PÉÆÃAiÀÄÄåªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀqÀ¯É §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ Dj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ºÀvÉÆÃrUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.January 24, 2009

Daily Crime Update - 24-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2009

mÁA mÁA DmÉÆà ¥À°Ö : UÀ©üðt ¸ÉÃj E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦ü¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀwßAiÀiÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ , C£ÁgÉÆUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁzÀ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ lA.lA. ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UËgÀ , §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §UÁ¯É ªÀAiÀÄ:C:70 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQìPÁå§ ºÁAiÀÄÄÝ E§âgÀÄ ¨Á®QAiÀÄjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M§â¼À zÀĪÀÄðgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 11/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-23/7441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-ªÀqÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Á±Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 3-4 ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀiÁåQìPÁå§ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁåQìPÁå§zÀ°èzÀÝ PÉ®ªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ 3-4 ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁ¯Á²æà vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ¸Á; ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦ügÁå¢ ²æà £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ zÀvÁÛwæà gÀÆ¥À£ÉÆgÀ G; ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÁºÀ£À ¥À°Ö : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/01/09 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ]ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ü ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ 4UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®PÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÁzsÀªÀ E§âgÀÆ £À£ï 407 mÁmÁ £ÀA PÉJ-39/398 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ næ¥ï d®¹AV PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä d®¹AV RtÂUÉ ºÉÆÃV PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á- d®¹AV EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ d®¹AV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »qÀvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C²èÃ¯ï «rAiÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£À : gÀÆ. 27 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ «rAiÉÆà ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ LzÀÄ d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 7 ¹¤ªÀiÁ DmÉÆÃUÁæ¦ü PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 292 L¦¹ :-

¢::23/01/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀUÀgÀ¸À ¸Á¬Ä «rAiÉÆzÀ°è n« ªÀÄvÀÄÛ r«r ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C²è® avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-853, 1310, 824, ºÁUÀÄ J¦¹-UÉÆÃ¥Á® gÉrØ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä «rAiÉÆPÉÌ ºÉÆV nPÉl ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV 15 ¤«ÄµÀ avÀæªÀ£ÀÄß «Që¹, ¸ÀzÀj «vÀæ C²è®«zÀÝ PÁgÀt 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀj avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¹r D¥ÉgÉlgï «gÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà d£ÀPÀmÉÖ, nPÉl PÉÆqÀÄwÛzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ ¨ÉÆÃj, E§âgÀÄ UÉÃlPÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð, ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð, ¸ÀzÀj «rAiÉÆà ªÀiÁ°PÀ ±ÀgÀt¥Áà G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ avÀæ «Që¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV §½¹zÀ 1) 01 ¸ÀªÀĸÀAUÀ n« (2) 01 r«r ¥ÀèAiÀÄgï (3) 01 r«rUÉ ºÁPÀĪÀ PÉêÀ® ªÉÊgÀ (4) 01 ¥ÉÆæÃeÉPÀÖgÀ (5) 03 ©J¥sï ¹rUÀ¼ÀÄ (6) 25 UÉÃmï ¥Á¸À nÃPÉlUÀ¼ÀÄ (7) 55 PɧâtzÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ (8) 02 PÀnÖUÉ mɧ®UÀ¼ÀÄ (9) 02 n«/r«r jªÉÆÃlUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q gÀÆ 27850=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ : MªÀð¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ zÀ°vÀ ªÀģɫzÀÄÝ G½zÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CgÉÆæ 1)PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ CqÀ¸ÁgÉ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀÄäUÉÆAqÁ 3) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ 4) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀÄ£ÀAzÀ ¹AzÉ 5) ±ÁgÀzsÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà 6) CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ ¹PÀ£ï¥ÀÄgÉ 7) ²PÁj «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ J¸ï.¥Á¥ÀAiÀiÁå 8) ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð 9) ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¨ÉÊ¬Ä¸É 10) PÀȵÁÚ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀUÉÎ ºÁUÀÄ 11) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà L£Á¥ÀÄgÉ J®ègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2006 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ Nr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁå¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a¢æ gÀªÀgÀÄ ¢: 23-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


26 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ DPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¸ÁPÁtÂPÉ : ªÀiÁ®Ä, ªÁºÀ£À ¸À»ÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 20 [©] J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/1/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUgÀÀgÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwgÀĪÁUÀ 1250 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦. 28 f.- 9359 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ mÉÆ£À¥É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î CAvÀ w½¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ Gdé¯Á CAvÀ §gÉzÀ AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ aîzÀ°è EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀÄ 5 PÉ.f. 250 UÁæA £ÀµÀÄÖ UÁAeÁ EzÀÄÝ C: Q: 26250/- gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ aî¢AzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjPÉë PÀÄjvÀÄ 250 UÁæA. £ÀµÀÄÖ 2 ©½ §mÉÖ aîzÀ°è ºÁQ «í.f. CAvÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¨É¥Àðr¹ G½zÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß CzÉà ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ºÁQ ¨Á¬Ä PÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦. 28 f.9359 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï rQÌ ªÀAiÉÆêÀÈzÉÞUÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¨sÀzÀÄÝ ZÀªÁít gÀªÀgÀ CfÓ zÁ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÁAqÁUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀavÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ zÁ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ §®UÁ® ªÀļÀPÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÌöÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 23-01-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L (C.«) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ¦.L ²æà J¸À.PÉ PÀ½îUÀÄqÀØ gÀªÀjUÉ w½¹ ( ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ) ¹¦L ªÀiÁPÉðl ºÁUÀÆ ¦.L C§PÁj ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¸ï.PÉ. ZÁAzÀ vÀAzÉ J¸ï.PÉ. CPÁ¤ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 2 °Ãlgï 6 ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál®UÀ¼À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 12 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1500-00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁA mÁA DmÉÆà rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ n«J¸À «PÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 39 JZÀ.4563 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â lAlA mÁæöå° £ÀA PÉ.J.39/6592 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ PÀÈ¥ÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀqÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð J®èjUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨ÉÃ¼É QýzÀÄzÀÝPÉÌ dUÀ¼À : ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁå𢠲æêÀÄw. ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ CUÀ¸É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ EzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ® EzÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw CUÀ¸É ¨É¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀvÉ UÉlÖªÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÆqÀUÉÆð¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

January 23, 2009

Bidar Dist: Daily Crime Update, 23-01-09

 This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2009

 

£ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ §AzsÀ£À 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 471, 409 L¦¹ :- 

ªÀÄAzÀPÀ£À½î ªÀÄvÀÄÛ ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E§âgÀÄ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. 20 ªÀÄvÀÄÛ 16 r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉ PÀªÀÄoÁuÁ¢AzÀ zÀÄgÀÄzÉñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 18/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥ÀvÀæ zÁR¯É ¸Àȶ׹ qÁ: f. n. UÉÆÃ¥Á® EªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀÄÄzÉæ ªÀiÁr SÉÆÃn zÁR¯É ¸Àȶ׹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢: 22-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

EAlgÀ£Émï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉ MqÀÄØwÛgÀĪÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 16/09 PÀ®A 504,506, L.¦¹. :- 

¢£ÁAPÀ 22/1/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü :²æà gÀhÄįÉáPÁgÀ CºÉäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ªÀÄzÀ£É ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA  G:§mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ  ¸Á:T¯Áè UÀ°è  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 16/1/09 gÀAzÀÄ 0626 UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀ  vÀ£Àß EAlgÀ£Émï ¸ÉÊl gÉr¥sï¨ÉÆ® £ÀA§gÀ 57330100 £ÉÃzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 984449343 PÉÌ EAlgÀ£Émï ¸ÉÊl £ÀA 57330100 £ÉÃzÀjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À &  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ªÉÄøÉeï ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¯Áj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 22/01/09 gÀAzÀÄ 1625 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ªÀĺÀªÀÄäzÀ jAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä® ¹AzÀ£ÀPÉÃgɪÁ¯É ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð G-MPÀÌ®vÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÀ¸À£À¸Á§ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è UÁågÉd£À°è ªÉÄPÁå¤PÀ PÉ®¸À PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ Hl PÀnÖPÉÆAqÀÄ   §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÀ¸À£À¨sÁ¬Ä EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/787 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

»A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÆgÀ½AzÀ §AUÁgÀzÀ ºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 329, 511 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 22-1-09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄzsÉƼÀPÀgÀ ¸Á|| ¹zÁÝgÉÆÃqÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß £ÁzÀ¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À zÉÆrØ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á|| ±Á¹Ûç£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ 2) «Ä°AzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà CUÀ¸À£ÉÆgÀ,18 ªÀµÀð ¸Á|| dªÀÄV vÁ|| OgÁzÀ (©) ¸ÀzÀå ±Á¹Ûç£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £É®PÉÌ £ÀÆQPÉÆlÄÖ, PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß d§j¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgï MAiÀÄÝ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ 14/09 PÀ®A 379, 382 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 22/01/09 gÀAzÀÄ 1645 WÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 77/09 ¢£ÁAPÀ 21/01/09 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: gÁeÉÆüÁ EªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¥Àæw ¦¹ 874 gÁdPÀĪÀiÁgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ®A 156(3) ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ £Àqɹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä oÁuÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁVjvÀÛzÉ/ ¸ÀzÀj SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/01/09 gÀAzÀÄ 1000 WÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 39-n-2474 mÁæ° £ÀA PÉJ 39-n-2475 £ÉÃzÀÝgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 60 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁeÉÆüÁ   §AzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ  mÁæPÀgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ UÁ½UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆnÖ£À ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

 

JgÀqÀÄ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ  :- 

¢£ÁAPÀ 22/01/09 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¨sÉÆÃ¸É¯É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸À JPÀì.J¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZÀ.8189 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì J¦JA¹ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 JZÀ. 8643 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.