January 6, 2009

BIDAR DIST, DAILY CRIME UPDATE-06-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-01-2009


n¥Ààgï¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ : ¸ÉÊPÀ¯ï  ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÀA©ügÀ UÁAiÀÄ 

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄß PËoÁ [PÉ] ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA. JAºÉZï-30/J-9141 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á; PËoÁ [©] EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

JvÀÄÛUÀ½AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÁjºÉÆÃPÀ ªÀÄ»¼É 

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 289, 337 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ©®UÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨ÉÆüÀ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ½UÉ DgÉÆæ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

                     

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À : PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÉÆåö ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ, £ÀUÀgÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ   ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÁAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉÆÃgÀPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¥ÉÆÃgÀPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÁfUÉ vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C°èAzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr «ÄÃgÁd ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÁQPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ.  »ÃVgÀĪÀ°è ¢: 05/01/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ   eÉÆ¥Àr ªÀÄÄAzÉ PÀƽwÛzÁÝUÁ  DgÉÆæUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÞ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ'' CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÝ dUÀ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ vÁ£Áf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »qÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                         

ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼ÀPÉÌ ¥ÀævÀÆåvÀÛgÀªÁV E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¥ÁnzÁgÀj§âjAzÀ zÀÆgÀÄ  JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä 

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-  

¢£ÁAPÀ; 05-01-09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀÆUÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼À DzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀtÂÚ£À°è SÁgÁzÀ ¥ÀÄr JgÀa PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 05-1-09 AzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀÆUÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á; ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ¨Éʢݢj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ §rUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ