January 24, 2009

Daily Crime Update - 24-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2009

mÁA mÁA DmÉÆà ¥À°Ö : UÀ©üðt ¸ÉÃj E§âgÀ zÀĪÀÄðgÀt

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦ü¹ eÉÆÃvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀwßAiÀiÁzÀ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ , C£ÁgÉÆUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁzÀ lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ lA.lA. ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UËgÀ , §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §UÁ¯É ªÀAiÀÄ:C:70 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¤ªÀÄð¯Á EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQìPÁå§ ºÁAiÀÄÄÝ E§âgÀÄ ¨Á®QAiÀÄjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M§â¼À zÀĪÀÄðgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 11/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-23/7441 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-ªÀqÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Á±Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 3-4 ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀiÁåQìPÁå§ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiÁåQìPÁå§zÀ°èzÀÝ PÉ®ªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ 3-4 ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁ¯Á²æà vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ¸Á; ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦ügÁå¢ ²æà £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ zÀvÁÛwæà gÀÆ¥À£ÉÆgÀ G; ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÁºÀ£À ¥À°Ö : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/01/09 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ]ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ü ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ 4UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®PÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÁzsÀªÀ E§âgÀÆ £À£ï 407 mÁmÁ £ÀA PÉJ-39/398 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ næ¥ï d®¹AV PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À Rt¬ÄAzÀ PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä d®¹AV RtÂUÉ ºÉÆÃV PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀ ¸Á- d®¹AV EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ d®¹AV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »qÀvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C²èÃ¯ï «rAiÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£À : gÀÆ. 27 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ªÀiË®åzÀ «rAiÉÆà ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ LzÀÄ d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 7 ¹¤ªÀiÁ DmÉÆÃUÁæ¦ü PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 292 L¦¹ :-

¢::23/01/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L ºÀĨÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÀUÀgÀ¸À ¸Á¬Ä «rAiÉÆzÀ°è n« ªÀÄvÀÄÛ r«r ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ C²è® avÀæ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-853, 1310, 824, ºÁUÀÄ J¦¹-UÉÆÃ¥Á® gÉrØ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä «rAiÉÆPÉÌ ºÉÆV nPÉl ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV 15 ¤«ÄµÀ avÀæªÀ£ÀÄß «Që¹, ¸ÀzÀj «vÀæ C²è®«zÀÝ PÁgÀt 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀj avÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝ ¹r D¥ÉgÉlgï «gÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà d£ÀPÀmÉÖ, nPÉl PÉÆqÀÄwÛzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ ¨ÉÆÃj, E§âgÀÄ UÉÃlPÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð, ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð, ¸ÀzÀj «rAiÉÆà ªÀiÁ°PÀ ±ÀgÀt¥Áà G¥ÁàgÀ EvÀ£ÀÄ avÀæ «Që¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÁÌV §½¹zÀ 1) 01 ¸ÀªÀĸÀAUÀ n« (2) 01 r«r ¥ÀèAiÀÄgï (3) 01 r«rUÉ ºÁPÀĪÀ PÉêÀ® ªÉÊgÀ (4) 01 ¥ÉÆæÃeÉPÀÖgÀ (5) 03 ©J¥sï ¹rUÀ¼ÀÄ (6) 25 UÉÃmï ¥Á¸À nÃPÉlUÀ¼ÀÄ (7) 55 PɧâtzÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ (8) 02 PÀnÖUÉ mɧ®UÀ¼ÀÄ (9) 02 n«/r«r jªÉÆÃlUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q gÀÆ 27850=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ : MªÀð¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 147, 148, 448, 323, 504, 506(2) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀªÀgÀ zÀ°vÀ ªÀģɫzÀÄÝ G½zÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ eÁwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CgÉÆæ 1)PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ CqÀ¸ÁgÉ, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀÄäUÉÆAqÁ 3) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ 4) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ zÀAiÀÄ£ÀAzÀ ¹AzÉ 5) ±ÁgÀzsÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà 6) CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ ¹PÀ£ï¥ÀÄgÉ 7) ²PÁj «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ J¸ï.¥Á¥ÀAiÀiÁå 8) ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀÄ®PÀtÂð 9) ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ «oÉÆèÁ ¨ÉÊ¬Ä¸É 10) PÀȵÁÚ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀUÉÎ ºÁUÀÄ 11) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà L£Á¥ÀÄgÉ J®ègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è C¥ÁAiÀÄPÁgÀPÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2006 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ Nr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦ügÁå¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà a¢æ gÀªÀgÀÄ ¢: 23-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


26 ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ DPÀæªÀÄ UÁAeÁ ¸ÁPÁtÂPÉ : ªÀiÁ®Ä, ªÁºÀ£À ¸À»ÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 20 [©] J£ï.r.¦.J¸ï. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/1/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUgÀÀgÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwgÀĪÁUÀ 1250 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦. 28 f.- 9359 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨É£Àß ºÀwÛ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ mÉÆ£À¥É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î CAvÀ w½¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ Gdé¯Á CAvÀ §gÉzÀ AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ aîzÀ°è EzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä CzÀÄ 5 PÉ.f. 250 UÁæA £ÀµÀÄÖ UÁAeÁ EzÀÄÝ C: Q: 26250/- gÀÆ. DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »r¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAeÁ aî¢AzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjPÉë PÀÄjvÀÄ 250 UÁæA. £ÀµÀÄÖ 2 ©½ §mÉÖ aîzÀ°è ºÁQ «í.f. CAvÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¨É¥Àðr¹ G½zÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß CzÉà ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ºÁQ ¨Á¬Ä PÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦. 28 f.9359 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉÊPï rQÌ ªÀAiÉÆêÀÈzÉÞUÉ UÁAiÀÄ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/01/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¨sÀzÀÄÝ ZÀªÁít gÀªÀgÀ CfÓ zÁ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÁAqÁUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀavÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ zÁ£Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ §®UÁ® ªÀļÀPÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÌöÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 23-01-09 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L (C.«) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ¦.L ²æà J¸À.PÉ PÀ½îUÀÄqÀØ gÀªÀjUÉ w½¹ ( ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ) ¹¦L ªÀiÁPÉðl ºÁUÀÆ ¦.L C§PÁj ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ J¸ï.PÉ. ZÁAzÀ vÀAzÉ J¸ï.PÉ. CPÁ¤ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 2 °Ãlgï 6 ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál®UÀ¼À°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 12 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1500-00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁA mÁA DmÉÆà rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ n«J¸À «PÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 39 JZÀ.4563 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â lAlA mÁæöå° £ÀA PÉ.J.39/6592 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ PÀÈ¥ÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð ºÁUÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀqÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð J®èjUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨ÉÃ¼É QýzÀÄzÀÝPÉÌ dUÀ¼À : ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/01/2009 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁå𢠲æêÀÄw. ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ CUÀ¸É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ EzÀÄ £Á£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ® EzÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw CUÀ¸É ¨É¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀqÀvÉ UÉlÖªÀ¼ÀÄ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀÆqÀUÉÆð¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.