January 22, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Upadate, 22-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2009.

 

JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½  : ºÀ®ªÀgÀ §AzsÀ£À 

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ DgÉƦvÀgÁzÀ 1] CqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Áà UÉÆgÀ£Á¼É 38 °AUÁAiÀÄvÀ ºÀgÀPÁgÀUÀ°è ¨sÁ°Ì2] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À 32 ¸Á/ ¸ÁªÀ½ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì 3] ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ 52 ªÀµÀð ºÀjd£À ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 4] ¢°¥À vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ eÉÆüÀzÀ§PÉ 35 ªÀµÀð ¸Á/ »gÉêÀäoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 5] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨ÉîÆgÉ 25 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ »r¢ÝzÀÄÝ ªÀÄƪÀgÀÄ CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ  6]¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 30 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì  7] w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì  8] ªÉAPÀl ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨ÉîÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1071/- gÀÆ 2] 3 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ 3] ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ 3 4] MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãï 5] MAzÀÄ C¥Áàa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. JPÀÖ   :- 

¢£ÁAPÀ 21-01-2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉîÆgÉ 24 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 2] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ 32 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 3] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÀªÀ ªÀÄÆ¼É 23 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 4] w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 5] ªÉAPÀl ¸Áé«Ä vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ¹AzsÉ 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 1]£ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ 2] £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƧAiÀÄ® ¥sÉÆãï 6233-1 3] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆ£ï-1600 3] MAzÀÄ j¯ÁAiÀÄ£Àì PÁè¹PÀ ªÉƨÉÊ® 4] ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ-2 5] 2 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ 6] MAzÀÄ §eÁd ¥Áèn£Á  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.32-n.DgÀ/10532 ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


vÀgÀ¨ÉÃw «ªÀiÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è MªÀð «AUÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ£À zÀĪÀÄðgÀt 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 21/01/2009 gÀAzÀÄ 1400  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. f.r. zÀ§æ® «AUÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ JgÀ ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃqÀzÀ   zÀÆj£À ±ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21/01/2009  gÀAzÀÄ 0846 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀÆîgÁ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è «AUÀ PÀªÀiÁAqÀgÀ Cgï.J¸ï.zÁ°ªÁ® (23535-J) J¥ï (¦) 52 J¸ÀPÀÆåJ£ï J J¥ï gÀªÀgÀÄ Q£ÀgÀ JªÀiï PÉ -2 «ªÀiÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÀæªÀÄ dVgÀĸÀ®Ä PÉÆÃj PÉÆlÖ  ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ §AzsÀ£À 

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¹.¦.¹. 980 ºÁUÀÆ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.¹.805 gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ - OgÁzï gÉÆÃqï   ªÉÄÃ¯É gÁ¢üÃPÁ ªÉÊ£ïì CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÁ gÁ¢üÃPÁ ªÉÊ£ïì vÉgÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÁ¢üPÁ ªÉÊ£ïì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 5 ¥Áè¹ÖÃPï aîUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ½UÉ aîzÀ°è K£ÀÄ EzÉ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ïUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ MlÄÖ 5 PÁl£ï ¨ÉÆä «¹Ì 240 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180. JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


DmÉÆà ¥À°Ö : MªÀð¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½ gÁdVgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DmÉÆà mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/3630 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÀvÉÆn vÀ¦à MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀPÉÌ DmÉÆzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄʪÉÄ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

±Àlgï ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÉqÀØ ºÉÊAqÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ , ªÀÄvÉÛ vÀ¦à¹PÉÆAqÀ PÀ¼Àî 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-1-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÁzÀ dAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ gÁd¥Áà, gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀŸÁ§ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ.gÁ.².¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ±ÉÃlgÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwgÀĪÁUÀ.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J¸ï.ªÀÄÄzÀÝuÁÚ ©.Jqï.PÁ¯ÉÃd ²æêÀÄw. «zÁåªÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀAqÀÄ CgÉÆævÀjUÉ »ÃrzÀÄ D¦ü¹UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

fÃ¥À rQÌ : ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ ªÀåQÛUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

alUÀÄ¥Àà  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 21/01/2009 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-01-09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛ zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï ZÁPÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ   ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄlPÁ aÃn (dÆeÁl) zÀAzsÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ MªÀð£À §AzsÀ£À 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ:  21/01/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉAiÀÄ°èzÁUÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀÄ||¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀt ºÀaÑ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ , CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1164 §AqÉ¥Áà ¹¦¹-838 J®ègÀÄ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ Drj JAzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1] £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 550=00 gÀÆ¥Á¬Ä KgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É¤ß£À PÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.        

                      

D¹Û «ªÁzÀ : DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 341, 504, 323, 506 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 21/01/2009  gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÀ¥Áà §ZÀÑuÁÚ ¸Á;SÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ  CªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.152/3 ªÀÄvÀÄÛ 152/1 £ÉÃzÀgÀ°è d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÁVAiÉÄà ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¯Áf SÉÆAqÉgÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.152/2 EzÀÄÝ CzÀgÀ §zÀ¯ÁV 152/3 DVzÀjAzÀ D §UÉΠ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀzÀj ¨Á¯Áf SÉÆAqÉ EªÀ£ÀÄ DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 21/1/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå E§âgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¨Á®f SÉÆAqÉ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ºÉÆ®zÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ºÁQ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl MªÀð£À §AzsÀ£À 

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ  1630 UÀAlUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁl£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, vÀPÀët fÃ¥À ¤°è¹ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ËzÁUÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á;¨ÉÆüÉUÁAªÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁl£ÀzÀ°è J¤zÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÉÊ.ªÉ gÀªÀiï 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀîªÀÅ EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåfPï «¹Ì 20 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.ªÀżÀîªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ C;Q:1318-00 gÀÆ¥Á¬Ä£À QªÀiÁävÀÄÛ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¤°è¹zÀ ¯Áj¬ÄAzÀ OµÀ¢ü PÁl£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ d»gÁ¨ÁzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄðgÀĪÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ EvÀ£ÀÄ  ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹  ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgÀ gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¯Áj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÆÃrUÉ PÀnÖzÀ ºÀUÀÎ ¸Àr¯ÁVgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÄïÉj £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 7-8 ªÉÄr¹£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 21-01-2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼É QüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉêÀ ªÀiÁr dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt 

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 354, 504, 323, 109 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ ¥ÉÆÃzÁÝgÀ ¸Á:¤qÉÆÃzÁ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 28/1 & 28-©2 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß C¥Á¢vÀgÁzÀ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ QvÀÄÛwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀÄvÁ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ£ÀĨsÁ¬Ä E§âgÀÆ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ D E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ²Ã®ºÁ¤, ¥ÁætºÁ¤ ªÀiÁqÀÄ G½zɯÁè £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÉæÃgɦ¹zÁUÀ PÁ²£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¨Ëèd»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ QrߪÉÄÃ¯É MzÀÄÝ ¤£Àß UÀAqÀ£À £ËQæ & ¤£Àß ²Ã® PÀ¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨Ëèd»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆrzÀgÀÄvÁÛ£É. DUÀ  ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ PÀÄwÛUÉ MwÛzÀÆgÀ J¸É¢gÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À ªÀ¸ÀÛç J¼É¢gÀÄvÁÛ¼É & CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                    

 

¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl  MªÀð£À §AzsÀ£À 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ  22/1/09 gÀAzÀÄ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ    ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ zÁqÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n.«.J¸À. ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À. ªÉÆÃ¥sÉqÀ ªÉÄÃ¯É 1) £ÀA 1 ºÉ滃 «¹Ì 2 PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ, C.Q. 3168/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 180 JA.J®zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ 2) AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì 4 PÀl£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 11232/- gÀÆ zÀµÀÄ 180 JA.J®zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ n.«.J¸À. ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 3) MAzÀÄ n.«.J¸À. ªÉÆÃ¥sÉqÀ £ÀA PÉ.J-38 JZÀ.-8225 C.Q. 10000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ. 4) MAzÀÄ ¸ÉÆä £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® C.Q. 1000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ. »ÃUÉ MlÄÖ 25400/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ.

 

««zsÉqÉUÀ¼À°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ºÀ®ªÀgÀ §AzsÀ£À

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 21-01-09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄeÁð¥ÀÆgï vÁd UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÁzÀ C§Äݯï gË¥sï, ªÀĺÀäzï £ÀªÁdSÁ£À, ªÀĺÀäzï E°AiÀiÁeï, ªÀĺÀäzï ¨Á¨Á, ²ªÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üeï gÀªÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr  dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ºÀt 12,630/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, 3 PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ, 4 ªÉƨÁ¬Ä¯ï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢:: 21/1/2009 gÀAzÀÄ   RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV eÉÊ£À UÀ°èAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁA¥ÉèPïì JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ±É¥Áà, ¸ÀwõÀ, eÁªÉÃzï, ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀAiÀiÁå gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »ÃrzÀÄ  zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr  gÀÆ. 885 gÀÆ¥Á¬Ä   ºÁUÀÄ 52 J¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ  21/1/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆÃvÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ©Ãj UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃzÁUÀ 1620 ©Ãj (©) ºÉÆÃzÁUÀ C°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 400/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.