January 8, 2009

BIDAR DIST: DAILY CRIME UPDATE: 08-01-2009

 

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-01-2009

 

ºÉÆ®zÀ MqÉAiÀÄ£ÉAzÀÄ ªÀAa¹ : £ÀPÀ° £ÉÆAzÀtÂUÉ PÉʺÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 419,468,471,120 (©) eÉÆvÉ.34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 07-01-09 ©ÃzÀgÀ ¸À¨ïgÉf¸ÀÖçgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è  DgÉÆævÀgÁzÀ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; PÁqÀªÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 286/2-3-¦-2 £ÉÃzÀgÀ 4 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ £Á£É EgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉƦ EªÀ¤UÉ gÀf¸ÀÖgÀ  qÁPÀĪÉÄAl 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ : UÀAr£À PÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A PÀ®A 323, 324 ,504, 506, 427, 498(J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ CwAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀ  ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-6-08 gÀAzÀÄ  ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀĺÀäzï ªÉÆúÀ¹£ï SÁ£À gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ CzÀ£ÀAvÀgÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ  ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀgÀ¨ÉPÉAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ, ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¢: 07-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

C¥ÁAiÀÄPÁj ¨ÉÊPï ZÁ®£ÉUÉ vÀqÉAiÉÆrØzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉzÉAiÀÄ «gÀÄzÀݪÉà dUÀ¼ÀPÉÌ ¤AvÀ ¨sÀÆ¥À

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 353, 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 07-01-09 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¸ÀAZÁj ¥ÉÃzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ  ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃr£À §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ   DgÉÆævÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸Á: ±ÉÃA¨É½îgÀªÀgÀÄ  CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦.13 E-4436 £ÉÃzÀ£ÀÄß CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §gÀÄwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ C¥ÁWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ »rzÀÄ  DgÉÆævÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀzÀå ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPï¯ï £ÀqɸÀĪÀ ¹ÜwÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢¯Áè ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPï¯ï oÁuÉAiÀÄ°è EqÀÄvÉÛãÉ, £Á¼É §AzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄäßAlÄ ªÀiÁr  vÀ¯É¬ÄAzÀ JqÀ UÀtÂUÉ, JqÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

©ÃUÀ ºÁQzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2009 PÀ®A. 435,427  L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07/01/2009  gÀAzÀÄ 2230  UÀAmÉUÉ ²æà UÀt¥ÀvÀgÁªÀ  vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ PÀzÀªÀÄ  ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7/01/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥sÉÆgÀmÉç® PÀ®gÀ n«.C;Q;6000/-gÀÆ., MAzÀÄ PÀA¥ÀÄålgÀ C;Q;20,000/-, MAzÀÄ qÉPÀ®ªÀÄ ¥À®AUÀ, UÁ¢ C;Q;10,000/-, ªÀĺÀvÀézÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                   

PÀÄqÀÄPÀ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ : ¥Àw߬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-01-2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ §ÄzÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ §gÀĪÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¢£Á®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀÄUÀªÀiÁä, J¸ÀÛgÀgÁt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ   DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ QðªÀÄÄjzÀÄ : ©¹AiÀÄÆlzÀ gÁå±À£ï ¸ÁªÀÄVæ PÀ¼ÀªÀÅ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ   6/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è   ªÁUÀ£ÀUÉgÁ  UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄPÀ̼À Hl gÁå±À£À 1) CQÌ 200 PÉ.f. C;Q; 3600/- 2) ¨ÉïÉà 10 PÉ.f. C;Q;400/-, 3) JuÉÚ 37 PÉ.f. 2220/- gÀÆ MlÄÖ 6220/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ   : 07-01-2009 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ  vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ zɪÀ¸Éð ¸Á :ªÀÄÄQðªÁr PÉÆlÖ °ÃTvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄĸÀĪÀzÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀÄzÀPÉÌ dUÀ¼À :¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è gÀPÀÛUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/01/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á gÁoÉÆÃqÀ ¸Á; ªÀÄÄQð vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 7/01/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ  vÀ£Àß ªÀiÁ°PÀgÀ ¥Àr d«ÄãÀzÀ°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ  DgÉÆævÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀiÁ°PÀgÀ ¥Àr d«ÄãÀzÀ°è ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E°è KPÉ vÀA¢¢Ý £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ §AzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉAiÀÄÄåvÁÛgÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆà CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 07/01/2009 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   C¥Á¢vÀgÁzÀ  Q±À£À, ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ gÉÃSÁ ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À FvÀ£ÀÄ Q±À£À FvÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ ¨ÉgÉ PÀqÉ ºÉÆr CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ   Q±À£À FvÀ¤UÉ F jÃw ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ G¯ÁÖ ªÀiÁvÁrÛ ªÀÄUÀ£É CAvÀ JAzÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌ : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 07/01/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¤uÁð PÉ.E.©. ¥ÁªÀgÀ ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¤uÁð PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÉêÀtAiÀiÁå EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.J.ºÉZï-1555 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £À¹gÉÆâݣÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA J.J.JªÀiï-0100 £ÉzÀÝö£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.