January 1, 2009

Daily Crime Update 01-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-01-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ©AiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/01/09 gÀAzÀÄ 1130 WÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉÊeï  zÁ¨sÁzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉÆr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ £Àqɹ 49 QAUï ¦üñÀgï ©AiÀÄgÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 38 E 6332 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÁ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄ£ÉUÉ  £ÀÄVÎ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ¸ÀÄ°UÉ

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-12-08 gÀAzÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ WÉêÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ ¸ÀzÀå ©ÃªÀiÁ vÁAqÁ PÀgÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ   ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 12 vÉÆÃ¯É ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ, 20 vÉÆ¯É ¨É½ ©AzÀ°UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨ÉüÉUÉ «µÀAiÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄ UÀmÁgÀÄ, 2 mÉç® ¥Áå£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 10,700/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 31/12/08 gÀAzÀÄ 1745 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉʸï zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   DgÉÆæ   «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ zsÁ¨sÁPÉÌ §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ £À¹Ã©£À Cl Crj CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁeÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gɬĹPÉƼÀÄîvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝ£ÀÄ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ   J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÁ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 

¢£ÁAPÀ 31/12/2008 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÆtð¹AUï ¥ÀªÁgÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] §£À¹ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÆtð¹AUï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ JqÀUÀqÉ mÉÆAPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ   AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/12/08 gÀAzÀÄ   ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÉÆqÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ²ªÁgÀzÀ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽÃvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr   dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¸Á§ ¸Á:UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ zÁ½ CªÀgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2430/- gÀÆ & 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.