January 5, 2009

BIDAR DIST, DAILY CRIME UPDATE-05-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-01-2009

 

PÁé°¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄzsÀå C¥ÀWÁvÀ : ZÁ®PÀ£À ¸ÁªÀÅ  ºÀ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄ                                   

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 01/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 05/01/2009 gÀAzÀÄ gÁvÉæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ PÁé°¸ï UÁrUÀ¼À ªÀÄzsÉå C¥ÀWÁvÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 27, G: ZÁ®PÀ eÁ: gÀhiÁl ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ® oÁuÁ ¥ËªÀÄÄ f: eÉÊ¥ÀÆgÀ gÁeÁ¸ÁÛ£ï. ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ J¸ï.ºÉZï.N ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸Éß»vÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹gÀr ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À zÀ±Àð£ÀPÁÌV ºÉÆgÀlÄ ¹gÀr ¸Á¬Ä¨Á§ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁé°¸ï £ÀA. DgïeÉ-14/AiÀÄÄ-3332 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁªÀÄPÀgÀt vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. ºÉZïDgï-38/JA-3733 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁªÀÄPÀgÀt FvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ PÉʯÁ±À ZÀAzÀæ, ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ §£À¹¯Á® EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¢üPÀ ªÀiÁvÉæ¸ÉêÀ£É : ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :

¢£ÁAPÀ: 04-01-2009 gÀAzÀÄ ¨Á¸ÀzÉêÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÀÄgÀvÀ ¨sÀUÀvÀ 65 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹gÀºÁPÉÆp vÁ/ ¥ÀPÀÌrzÀAiÀiÁ® f// E¸ÀÖZÀA¥ÁgÀ£À (gÁeÁå ©ºÁgÀ)  EvÀ£ÀÄ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ¨sÀAUÀÆgÀzÀ°è P˪ÀgÀ¥À®ªÉÄÃl PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÁUÀ zÀªÀ£À ºÉZÁVzÀÄÝ PÉÆuÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÆzÀ°¤AzÀ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¸Éë¹zÀgÀÄ ºÉaÑUÉ DVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¥ÁåQÖçAiÀÄ fÃ¥À£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ MAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄïɠ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸À.».¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß NqÉzÀÄ ºÁQ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ ¸ÀzÀj ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£ÀPÉÌ  C¦à DmÉÆà ¥À°Ö : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:- 

¢£ÁAPÀ: 04-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ PÁ²ÃªÀÄ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï ¨ÉÃUï gÀªÀgÀÄ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-2436 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ  1700 UÀAmÉUÉ  »ÃgÀ£ÁUÀAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦àZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÉ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄïɠ ªÀÄ®è¥Áà dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr, ¥À°ÖªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀ۪ɠ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ    ¥ÀæPÀgÀt   zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 323, 504, 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 04/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ ºÁ¢UÉ PÀ®Äè KPÉ ºÁQzÉ CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl :  ªÀÄzsÀå ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.J¸ï.J¸ï.PÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä zÁ¨sÁzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ    E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál® ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr PËAlgÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ ¸ÀAdÄ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁw: ±ÉnÖ G: zÁ¨sÁ ªÀiÁå£Édgï D: DuÉPÉÃj vÁ: PÁPÀð¼À f¯Éè: GqÀĦ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉüÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ zÁ¨sÁzÀ°èzÀÝ 57 180 JªÀiï.J¯ï ¨ÉƤ «¹Ì ¨Ál® CA: Q: 2166/- gÀÆ ºÁUÀÆ 650 JªÀiï.J¯ï £ÁPÀ Ol ©AiÀÄgÀ ¨Ál® MlÄÖ C: Q: 1474/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 650 JªÀiï .J¯ï QAUï ¦ü±Àgï ©AiÀÄgÀ ¨Ál¯ï 2 CzÀgÀ C: Q: 130/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C: Q: 3770/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr zÁ¨sÁ ªÀiÁå£Édgï FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

         

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ : §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 03/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 03/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢Ã°¥À vÀAzÉ PÀqÁf ©gÁzÁgÀ ¸Á: E¯Áå¼À ¸ÀzÀå eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ ªÁ²¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ E¯Áå¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 04/01/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03,04/01/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÁ ªÉÄðlÖ ©ÃUÀ¢AzÀ C®ªÀiÁgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÀgÀ vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ 1) 1 vÉÆÃ¯É 2 §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï C.Q. 12,000/- gÀÆ. 2) 1 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ gÀhÄĪÀÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À Q«AiÀÄ°è£À jAUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉgÀ¼ÀÄAUÀÄgÀ MlÄÖ 5 UÁæA. C.Q. 6,000/- gÀÆ. 3) 3 eÉÆvÉ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À PÁ®°è£À ¨É½î ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 60 UÁæA. C.Q. 1,200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 19,200/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ :  7 d£ÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ  :-

 ¢£ÁAPÀ 04/01/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦.J¸ï.L. (C«) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ feÁªÀiÁvÁ ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¦¹ 1574,810,937,803 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, feÁ ªÀiÁvÁ ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 7 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1715 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) £ÀªÁd, 2)  ºÀ¸À£ÀSÁ£À 3) «ÄÃgÁd 4) vÁd 5) ±À¦ü 6) CPÀâgÀ 7) CwÃPÀ J®ègÀÄ ¸Á: ±ÁºÀ ºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, »ÃUÉ CªÀgÉ®ègÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 2,780/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°èzÀÝ 52 J¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.