January 19, 2009

Bidar Dist : Daily Crime Udpate-19-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-01-2009


DmÉÆà ¥À°Ö MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ M§â¼À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/01/09 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà C§ÄÝ® ¨Áj vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ PÉÆvÀªÁ® ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ UÀ°è ºÀÄ||¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/1/09 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï EªÀgÀÄ ºÀdgÀvï GgÀ¸ï EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/01/09 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ SÉÊgÀĤ¸Áì ¨ÉÃUÀA, vÁÄAiÀiÁzÀ C«ÄgÀ©Ã ªÀAiÀÄ-60ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀdð£Á ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ-12 ªÀµÀð gÀªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß PÀgÉÀzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV GgÀ¸ï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3173 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 18/1/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉE© ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÀÄzsÉå EzÀÝ rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É DmÉÆà Jj¹zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°Ö DVzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw SÉÊgÀĤ¸Áì ¨ÉÃUÀA½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀdð£Á¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁªÀÅ §AzÀ vÉÆÃgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁÄAiÀiÁzÀ C«ÄgÀ©Ã ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁÄUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.f¯ÉèAiÀÄ ««zÉqÉ zÁ½ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0915 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ªÀiÁºÀAvÉñÀ ¥Ánïï gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ CwªÁ¼À PÁæ¸ï §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁÄ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G/ QgÁt CAUÀr ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) vÁ;f; ©ÃzÀgÀ Eª£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 40 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál¯ï 180 JA.J¯ï. G¼ÀîªÀÅ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1800/- gÀÆ ¸ÀgÁÄ ªÀ±À¥Àr¸ÀPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-1-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ²æÃ. UÀÄgÀÄ£ÁvÀ, JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÉZï¹ 753 ªÀiÁzÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 1225 ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ C§PÁj ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï¹ 633 ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J. 38 E 7752 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¯Á® ¥ÀmÉïï 35 ¸Á; ¤qÀªÀAZÁ FvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀ 42 AiÀÄÄ,J¸ï «¹Ì ¨Ál® C.Q. 1615=74, 43 ¨ÉƤ ¸ÀÄ¥ÀgÀ «¹Ì C.Q. 1655=05 ºÁUÀÆ 19 £ÁPÀOl ©ÃgÀ ¨Ál® C.Q. 1273/-ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆÌlgÀ C.Q. 20000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 24,543=79 ¥ÉÊ¸É »ÃUÉ J¯Áè d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 10/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-


¢: 18/01/2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.r. §ÄgÀ½ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w¼ÀzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁrzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÉAPÀl ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÁgÁÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À §½AiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21 zÉùzÁgÀÄ ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ, ºÉʪÉêÉÊ£À¸ï 6 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, «¹Ì 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁRPÀ®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 11/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄ :-


¢£ÁAPÀ: 18/01/2009 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.r. §ÄgÀ½ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉÀ ¨sÀAqÀgÀPÀĪÀÄmÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ °PÀégÀ ¸ÁgÁÄ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ CgÀÆtgÁªÀ ¨sÉÊgÁ¼À ¸Á: §AqÁgÀPÀĪÀÄl FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 56 £ÁPËl ©Ãj£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


5) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 12/09 PÀ®A 328 L.¦.¹ eÉÆvÉ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/01/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.r. §ÄgÀ½, gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁÄ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¯ÉƪÁgÀ FvÀ£À §½AiÀÄ°èzÀÝ 1 ¥Áè¹ÖPÀ PÁ夣À°è 8 °ÃlgÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀLPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 13/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18/01/2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.r. §ÄgÀ½, gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁÄ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w¼ÀzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ lPÀ¯É EªÀ£ÀÄ ¸ÁgÁÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ EªÀ£À §½AiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¨ÉƤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


7) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 14/09 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18/01/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. ©.r. §ÄgÀ½ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ JPÀA§ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÁgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w¼ÀzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëªÀÄtgÁªÀ ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÁgÁÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ CªÀ£À §½AiÀÄ°è 30 ¨ÉƤ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ : MªÀð¤UÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ®¸ÀàgÉ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁw: zÀ°vÀ J¸ï.¹. G: «zÁåyð ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÁQÃAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ®£ÀrUÉÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃrUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ À M§â «Ä¤ CmÉÆ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÁfvÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ , ªÀÄÆVUÉ , §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À (ºÉÆAqÁ £Éʸï) PÀ¼ÀªÀÅ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 5,6-1-09 gÀ gÁwæªÀ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAPÀvÉñÀ CqÁØUÀqÁè ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£À ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï 125 ¹¹ £ÀA. PÉJ 38 eÉ 7425 C|| Q|| 35,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18/01/09 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.