January 25, 2009

Bidar District : Daily Crime Udpate, 25-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009
¯Áj ªÀiÁgÁl ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/01/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ¦ügÉÆdSÁ£À vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÀ¸À£À¨ÉÊ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð G-¯Áj ªÀiÁ°PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ªÀ¯ÉèªÁ¯É ¸Á-ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ CAiÀÄÄ©£À ºÉ¸ÀjUÉ DUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÀzÀj DAiÀÄħ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgï¸Á§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁfzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤ÃªÀÅ ¯Áj £À£Àß ºÀwÛgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀwÛgÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆArj CªÀjUÉ PÉýj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ D ¢£À¢AzÀ ªÀÄfÃzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄzÀÝ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ gÁºÉ £ÀA 9 £ÀÄß zÁn CVæPÀ®ÑgÀ D¦ü¸À UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄfç, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ¹¢ÝPï J®ègÀÆ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzsÉÆåÃUÀ SÁwæAiÉÆÃd£É £É¥ÀzÀ°è dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ AiÉÆrØzÀ E§âgÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 504, 342, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢::24/01/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü zɪÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð ¸Á-eÁªÀÄ £ÀUÀgÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ²ªÁf£ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀgÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á-²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, zÉ«zÁ¸À vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ¸Á- ²ªÁf £ÀUÀgÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß LgÀÄ eÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÁ£ÀÄ gÁ¶æöÖÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæAiÀÄ°è PÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRAqÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤r ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæºÁèzÀ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ KPÉ ¤Ã£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÉ®¸À PÀÆ° d£ÀjUÉ ºÉüÀ°PÉ KPÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢Ý¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼Àf mÁæPÀÖgï ZÁ®£É : MªÀð£À PÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-01-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁ MVÎ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ UÀÆqÀì CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-39-5840 £ÉÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/1/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Á¯Éðf ©¹Ìl Jeɤì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁRðAqɸÀéªÀgÀ PÁA¥À¯ÉPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DmÉÆÃzÀ°è ¥Á¯ÉÃðf ©¸ÀÌmïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GqÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ PÉJ-39-n-1876 ºÁUÀÄ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ-39-n-1877 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà «¹Ì ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-01-09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 2100 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄArèÃPÀ PÉÆlUÉÆAqÀ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ PÁlÆð£ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J® MlÄÖ 94 «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 3619=00 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : gÁ²UÁV PÀÆrlÖ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯ÉUÉ PÉƽî ElÖ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 435 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24/1/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÆèÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C¼À ªÀÄ£ÀĵÀå UÉÆÃ¥Á¼À PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀqÀ¯É §t廃 PÉÆÃAiÀÄÄåªÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ §½gÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀqÀ¯É §t«UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ Dj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÄ ºÀvÉÆÃrUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀqÀ¯É ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®Ä¸ÀPÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.