January 7, 2009

BIDAR DIST, DAILY CRIME UDPATE-07-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-01-2009

ºÀƼÉvÀÄÛªÀ PÉæãÀªÀĶ£À ¨sÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-            

¢£ÁAPÀ 05-01-2009 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw. ¸ÀįÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ F±Àégï EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Á® @ «±Á®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¤AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÉà ¢£À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¨Á«¬ÄAzÀ ºÀƼÀÄ vÀUÉAiÀÄ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ MAzÀÄ PÉæãÀ vÀAzÀÄ ¨Á«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è «±Á® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉæä£À §ÄnÖAiÀÄ°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉæä£À §ÄnÖ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¢£ÁAPÀ   19-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÉæä£À G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß D ¢£ÀzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ¤¶ÌçÃAiÀÄUÉƽ¸ÀzÉà CxÀªÁ ZÁ®£ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÖ «±Á® EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. FUÁUÀ¯Éà «±Á® EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÆ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉæãÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À §UÉÎ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀĪÀgÉUÉ EªÀgÀÄ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt vÀqÀªÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. CAvÁ ¢: 07-01-2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2009 PÀ®A 323,324,504,506(2), eÉÆvÉ 34 L¦¹:- 

¢£ÁAPÀ: 06/01/09 gÀAzÀÄ 10-00 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAeÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÁìgÉrØ ¸Á: UÁzÀV  ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÉÃPÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀÆr vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ  1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀw ¹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÁgÉrØ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ºÀÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ°è gÁ¹ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ PɼÀĪÀªÀ EzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄgÀ ºÉÆ® EzÉ CAvÀ  CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É & fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

AiÀÄPÁvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁ°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð, zÀ°vÀ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ vÁ/ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ «Ä°njAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ PÀ¼ÉzÀ 7-8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¤ªÀÈwAiÀiÁV PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«gÀÄvÁÛgÉ wAUÀ¼À°è MAzÉgÀqÀĸÀ® vÀªÀÄä UÁæªÀÄ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV CtÚ vÀªÀÄääA¢gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÉgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À G½zÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 8-9 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÁ¸À«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/01/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ  ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆV ¨Á«AiÀÄ ZÀgÀArUÉ ¹PÀÄÌ 1400 UÀAmɬÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

±ÉÃlgï ªÀÄÄjzÀÄ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/01/2009 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁ墣À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ°è ¢: 06-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä CAUÀr vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ  CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁåAl ¦Ã¸À, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 6000/- »ÃUÉ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ. gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A. 457 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄƪÀgÀ §AzsÀ£À

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-                                                           

¢£ÁAPÀ 6/1/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆúÀgÀA §AzÉÆ §¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zɪÀÅ. gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ PÉÆýªÁqÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ aîzÀ°è ¨ÁæöåAr ªÀÄvÀÄÛ «¹Ì ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ À aî ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á: ²ªÀt CAvÁ ºÉ½zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀ aîªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ «¹Ì vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀA. 1 ºÉ滃 «¹Ì 180 JA.J®. CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ «¹Ì vÀÄA©zÀ 24¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 792/- gÀÆ zÀµÀÄÖ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 180 JA.J® 18 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 702/- gÀÆ zÀµÀÄÖ MlÄÖ 42 «¹Ì 180 JA.J®. ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ MlÄÖ C.Q. 1484/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.      

 

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 06-01-09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨ÁwäêÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀwæ ¸Á: ªÀÄÄqÀ©ªÁr EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ MlÄÖ 1. AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 47 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 2.¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 24 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 3.£ÀA. 1 ºÉ滃 «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 16 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 4. £ÁPï Nmï ¨ÉÃAiÀÄgÀ 330JA.J¯ï G¼Àî 12 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ J¯Áè MlÄÖ  3679=00 gÀÆ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 06/01/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ   J¸ïf PÀ½îUÀÄqÀØ ¦L ¦L C§PÁj «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉzÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁj rJ¸ï¦ C¯Á¤ UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¯Á®zsÀj  ºÀĪÀiÁߨÁzÀzÀ°è E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/25 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÄ 84 ¨ÉÆä «¹Ì ¨ÁmÉ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆ®î®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


DmÉÆà ¥À°Ö : MAzÉ PÀÄlÄA§zÀ ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀįÉÆZÀ£Á UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ¸Á¼À zÀ¸ÀgÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ zÁ¸ÀgÀªÁr ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-4364 £ÉÃzsÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£Àß ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀªÁr gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌPÉ ºÁ¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DmÉÆà PɼÀUÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ : ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨sÀtªÉUÉ PÉƽî¬ÄlÖ zÀĵÀÌ«Äð 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2009  PÀ®A 435 L¦¹ :-

£ÁgÁAiÀiÁ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠠eÁÕ£ÀgÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ EvÀ£ÀÄ CgÉÆævÀ EAzÀæ¹AUï «gÀÄzÀÞ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ  ºÉ £ÀA 02/07 ºÁQzÀÄÝ F PÉøÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉ ªÉʪÀÄ£À¸Éì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 103 gÀ°è EzÀÝ 3500 PÀ¼ÀQ ¸ÀÄr£À ¨sÀt« MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15,000/- PÀ¼ÀQUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.