January 28, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 27-01-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-01-2009

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À : 26 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉaÑ£À ºÀt 4 ªÉƨÉʯï d¦Û
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÀmÉÆÃzÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 26,080 /- , 52 E¸ÉàÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï C¢üÃPÁjAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ «ZÁgÀuÁ¢üãÀ dÆdÄPÉÆÃgÀ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 353 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 0930 WÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¹gÁeÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ VqÀUÀ¼À°è ¹gÁeÉÆâݣÀ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ PÉÆr CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¹gÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæöÛzÀ PÁ®gÀ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqɪÀAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : ¥ÁnzÁgÀjAzÀ zÀÆgÀÄ : ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA10/09 PÀ®A143,147,148,323,324,504,354 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉ£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 30, eÁ:ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. ¸ÉÃj ©qÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ KPÉ §AiÀÄÄåwÛgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA11/09 PÀ®A324,504,354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À zÀÄ®UÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 40, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á./ ºÀÄ¥À¼Á. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À »vÀÛ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À EzÀÄÝ, UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÁUÀ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ, gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ µÀqÀPÀëj vÀAzÉ zÀvÁÛwæà ¹PÉãÀ¥ÀÄgÉ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆèÃeï ºÀjzÀÄ ªÀÄ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹, ºÉÆgÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrlÖ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ C¥ÀjavÀjAzÀ ¨ÉAQ : ¸Á«gÁgÀÄ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¨É¼É ºÁ¤
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA12/09 PÀ®A 435 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:27/01/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:109, 115, 116 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 4 JPÀÌgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄÄ MtVzÀÝjAzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß R¼À ªÀiÁr MAzÉà PÀqÉUÉ MnÖ EnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ £ÉîªÁqÀ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ CAvÁ HgÀ d£ÀgÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°èzÀÝ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MnÖzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ UÀÆrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 40 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÀ¯É CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀ¸Á£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ AiÀiÁªÀ jÃw ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛ¯Áè. F §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C»vÀPÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV CqÁØqÀÄwÛzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR®Ä
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 31/09 , PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 109 ¹Dg惡

¢::27/01/09 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ eÁvÉæAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVßPÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¸ÀjAiÀiÁV «Që¸À®Ä CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ 10 d£À DgÉÆævÀjUÉ »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F PÉüÀV£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ 1) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ 28ªÀµÀð ¸Á-ºÀĨÁ¸À (2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 22ªÀµÀð ¸Á-gÀlÖPÀ® (3) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À 19ªÀµÀð ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ (4) ªÀÄƩãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 20ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð (5) ªÉÊd£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 65ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (6) ²ªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ 20ªÀµÀð ¸Á-¨sÁ°Ì (7) ±ÉÃPÀ ªÀĺɧħ vÀAzÉ C°¸Á§ 28ªÀµÀð ¸Á-¯ÁvÀÆgÀ (8) «ÄúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ 19ªÀµÀð ¸Á-zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ (9) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ 22ªÀµÀð ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ (10) ªÀÄ.gÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ C§ÄݯÁè 22ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®âUÁð JAzÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ/ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »ÃrzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj 10 d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

vÉÆlzÀ°è PÀnÖzÀ gÀÆ. 17 ¸Á«gÀPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀiË®åzÀ DPÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27/01/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ªÀÄÄTªÀiï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 303,304 gÀ°è EzÀÝ vÉÆÃlzÀ°è PÀnÖzÀ vÀ£Àß MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÁÝVzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 17,000/- gÀÆ G¼ÀîzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.vÀ£Àß DPÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ MªÀð£À §AzsÀ£À
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A. 78 (111) PÉ.¦. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 27/01/2009 gÀAzÀÄ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ EzÀÄ MAzÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁl EzÉ, 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ¢; 27/01/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 48 ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280/- gÀÆ , MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä®, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.