January 4, 2009

BIDAR DIST, DAILY CRIME UPDATE : 04-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-01-2009

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ªÀAZÀ£ÉUÉÊzÀ AiÀÄĪÀPÀ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå 01/09 PÀ®A 376, 417 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ  ¸Á: £ÀAzÁå¼À ®Qëöä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UËAr ªÀ: 18  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 wAUÀ¼À »AzÉ  £ÀAzÁå¼À UÁæªÀzÀ°è 10 DqÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Áà ²ªÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ  PÀÆqÁ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä C°èUÉ  ªÉÄìĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ  J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĽî£À gÀhÄÄAr£À  PÀqÉUÉ  MAiÀÄÄÝ CªÀ¼À EZÉëUÉ  «gÀÄzÀÞªÁV  d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ   ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ CªÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ.  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¸À® CzÉ eÁUÀzÀ°è PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä §AzÀÄ   EZÉÑÃAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁۣɠ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ ¤£ÀUÉ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛÃ£É CAzÀ£ÀÄ. ºÁUÉà G½zÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ 9 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

DmÉÆà - ¯Áj  rQÌ : DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A  279.337.338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-                                     

¢£ÁAPÀ 03-01-2009 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ gÀªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£À ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ mÁæAiÀÄ¯ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉƸÀ gÀ¯Éé ©æeï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAxÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ ®PÀëöät vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀtf EzÀÄÝ DmÉÆà £ÀA JªÀiï.E.¦ 8584 EzÀÄÝ ¯Áj £ÀA JªÀiï ºÉZï 22-J£ï-072 EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ ®PÀëöät FvÀ¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/01/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀ  ªÉÆêÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀrzÀ PÀ©â£À zÀAqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ°èzÀ ºÁªÀÅ JqÀ UÉÊUÉ PàaÑzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ªÀAZÀ£ÉUÉÊzÀ AiÀÄĪÀPÀ

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå 01/09 PÀ®A 376, 417 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03/01/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ  ¸Á: £ÀAzÁå¼À ®Qëöä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UËAr ªÀ: 18  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-11 wAUÀ¼À »AzÉ  £ÀAzÁå¼À UÁæªÀzÀ°è 10 DqÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄ®Ä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Áà ²ªÀ£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ  PÀÆqÁ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä C°èUÉ  ªÉÄìĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ  J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĽî£À gÀhÄÄAr£À  PÀqÉUÉ  MAiÀÄÄÝ CªÀ¼À EZÉëUÉ  «gÀÄzÀÞªÁV  d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ   ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ CªÀ½UÉ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ.  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¸À® CzÉ eÁUÀzÀ°è PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä §AzÀÄ   EZÉÑÃAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁۣɠ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ ¤£ÀUÉ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛÃ£É CAzÀ£ÀÄ. ºÁUÉà G½zÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ 9 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.